(1)Áp dụng Luật triển lẵm : 23 x - 23 + 19 = 65 phối hợp các số hạng đồng dạng: 23 x - 4 = 65 sắp xếp lại các số hạng ẩn nghỉ ngơi phía phía trái của phương trình: 23 x = 65 + 4 Tính tổng hoặc hiệu: 23 x = 69 chia cả phía 2 bên của bất đẳng thức theo hệ số của đổi mới số: x = dfrac6923 vứt thừa số chung: x = 3


Bạn đang xem: Số tự nhiên trong phép tính 23

Find More Answers
*

*
English


Xem thêm: Tải Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Tiếng Anh Lớp 8

We use cookies and other technologies to improve your experience on our websites. By clicking "Accept", you agree lớn let us use third-party cookies for analytics purposes. You can learn more about how we use cookies in our Cookies Policy. To manage your cookies, click "Cookies Manager". By clicking consent you confirm you are 16 years or over and agree to our use of cookies.