lớn divide powers of the same base, subtract the denominator's exponent from the numerator's exponent.


Bạn đang xem: 27x = 5

*

khổng lồ divide powers of the same base, subtract the denominator's exponent from the numerator's exponent.
More Items
*
*

*
*
*

*
*Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh, Đối Tượng 4 Năm 2020

*
*