toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn vẫn xem: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở không còn 21 nghìn

An sở hữu 3 bút chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn đồng, Hồng cài đặt 5 quyển vở với 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tính số tiền 1 cây bút chì với một quyển vở.

An tải 3 cây bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng cài 5 quyển vở cùng 5 cây viết chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một cây bút chì, một quyển vở?
Bạn đang xem: An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn

*

2 cây viết chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

An thiết lập 3 bút chì và 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở và 5 cây viết chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây viết chì, một quyển vở?

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

An cài 3 cây bút chì và 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng cài 5 quyển vở cùng 5 bút chì hết 25 ngàn đồng. Tính số tiền một cây viết chì, một quyển vở?

Số tiền 2 cái bút chì là:

25000-21000=4000 (đồng)

Số tiền 1 cái bút chì là:

4000:2=2000 (đồng)

Số tiền 3 cái bút chì là:

2000×3=6000 (đồng)

Số tiền 5 quyển vở là:

21000-6000=15000 (đồng)

Số tiền 1 quyển vở là:

15000:5=3000 (đồng)

Giải

2 cây viết chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

An download 3 cây viết chì cùng 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng thiết lập 5 quyển vở cùng 5 bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở?

An mua 3 cây bút chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở và 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

2 cây bút chì không còn số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Giải

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 chiếc bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 2: An mua 3 cây bút chì cùng 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng tải 5 quyển vở và 5 cây bút chì hết 25 nghìn đồng. Tính số tiền một cây viết chì, một quyển vở?

2 bút chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 dòng bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

chúc cậu học giỏi và thi giỏi nhé

2 cây bút chì hết số tiền là

25-21=4 (nghìn)

1 bút chì có mức giá là

4:2=2 (nghìn)

1 chiếc bút có giá là

(21-3*2):5=3 (nghìn)

An mua 3 cây viết chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn. Hồng mua 5 quyển vở và 5 cây viết chì hết 25 ngàn đồng. Tings số tiền cây viết chì, một quyển vở?

Bài 2:An mua 3 bút chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở cùng 5 cây viết chì không còn 25 ngàn đồng.

Xem thêm: Thi Gsat Là Gì - Thi Gsat Samsung Là Gì

Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?

Gọi giá bút chì là a , quyển vở là b

Theo bài bác ra ta có

3 x a+ 5 x b= 21000 (1)

5 x a+ 5 x b= 25000 (2)

Lấy (2) trừ (1) ta có :

(5 x a + 5 x b) - (3 x a + 5 x b) = 25000 - 21000

=> 5 x a + 5 x b - 3 x a -5 x b = 4000

=> (5 x a - 3 x a) + (5 x b - 5 x b) = 4000

=> a x ( 5 - 3) + b x ( 5 - 5) = 4000

=> a x 2 + b x 0 = 4000

=> a x 2 + 0 = 4000

=> a x 2 = 4000 - 0

=> a x 2 = 4000

=> a = 4000 : 2

=> a = 2000

Thay a vào (1) ta có

3 x 2000 + 5 x b = 21000

=> 6000 + 5 x b = 21000

=> 5 x b = 21000 - 6000

=> 5 x b = 15000

=> b = 15000 : 5

=> b = 3000

Vậy giá bán 1 cái cây bút chì là 2000 đồng

giá chỉ 1 quyển vở là 3000 đồng

Đúng 0
phản hồi (0)

2 bút chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Đúng 0
phản hồi (0)

#)Giải :

mức chi phí hai cây cây bút chì là :

25 - 21 = 4 ( nghìn )

giá tiền một cây cây viết chì là :

4 : 2 = 2 ( ngàn )

giá bán tiền ba cây cây bút chì là :

2 x 3 = 6 ( nghìn )

giá bán năm quyển vở là :

21 - 6 = 15 ( nghìn )

giá thành một quyển vở là :

15 : 5 = 3 ( nghìn )

Đ/số : .......................

#~Will~be~Pens~#

Đúng 0
phản hồi (0)

An sở hữu 3 but chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn. Hồng download 5 quyển vở cùng 5 bút chì không còn 25 ngàn đồng.Tính số tiến một bút chì,một quyển vở ?