-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì hôm nay rượu sẽ rã trong dd NaOH thực chất là tung trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol có tác dụng với na không

Cùng Top lời giải đi tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân với danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát tháo của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R tất cả thể là mạch hở no tuyệt chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- nhóm OH- gồm thể dính vào cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH.

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol không bền khi:

+ Nhiều team –OH cùng đính vào một nguyên tử cacbon.

+ nhóm –OH đính vào nguyên tử cacbon có nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân với danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon không giống nhau.

-Vị trí của những nhóm –OH khác nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức có đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên cụ thế:Tên ancol = tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý


-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số đội hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị tất cả cực > liên kết cộng hóa trị ko cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng biệt d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn trong nước vì có liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và bao gồm vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na hay NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế đội OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su buna.

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải gồm xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng bóc tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng tách nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không hoàn toàn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng gồm tính thuận nghịch nên để ý đến chuyển dịch cân bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Thuốc Nhuộm Tóc Màu Đen Khói Cho Nam 2021, Xu Hướng Nhuộm Tóc Đen Khói Vạn Người Mê

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, y tế và động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol trong công nghiệp