Cấu trúc về sự việc tương phản bao hàm các từ Although, In spite of và Despite được áp dụng khá phổ biển lớn trong ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết này orsini-gotha.com chỉ dẫn các định hướng tổng quát và bài tập về Although In spite of Despite gồm đáp án để giúp đỡ bạn thành thạo hơn.Bạn sẽ xem: bài tập về although in spite of despite có đáp án

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi because

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although nam giới wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc mặc dù Nam ko thông minh, anh ấy đang vượt qua bài xích kiểm tra một phương pháp dễ dàng)

➔ Despite of not being intelligent, phái nam passed the exam easily.

(Mặc mặc dù không thông minh, Nam vẫn vượt qua bài xích kiểm tra một bí quyết dễ dàng)


*

Bài tập về Although In spite of Despite

Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào địa điểm trống

1.Salim wnet to lớn school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

4. My father decided khổng lồ buy the car ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very sick, she still try to lớn complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Land và Mike went to lớn university together, they weren’t close friend.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go to school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1.Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went khổng lồ the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to lớn the next city.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm với sửa lỗi sai (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went khổng lồ school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went lớn sleep.

4. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.

Bài 4: kết thúc câu dưới chính xác bằng cách sử dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went lớn see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning to lớn end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to lớn go to school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted khổng lồ the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this city.

In spite of…

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet to school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì sau đó là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ vì chưng theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

➔ vì chưng theo sau là một cụm danh từ

4. My father decided khổng lồ buy the car ____although____ he didn’t really have enough money.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sick, she still try to lớn complete this job.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ vày theo sau là 1 trong những cụm danh từ

7. ____Although____ Land and Mike went lớn university together, they weren’t close friend.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ vày theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go to school.

➔ vì theo sau là 1 trong những cụm danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ vì theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went lớn work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Despite the traffic jam, they went khổng lồ the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6, Tiếng Anh Chủ Đề 3

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vì tiếp đến là 1 Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì sau đó là một nhiều danh từ)

3. Despite Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vì tiếp đến là một mệnh đề S + V)

5. Although ➔ despite/in spite of (vì tiếp đến là một cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi shop chúng tôi đã giới thiệu về một số triết lý cơ bạn dạng và bài tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều đặc biệt quan trọng đó là khi nắm rõ lý thuyết các bạn sẽ giải quyết phần bài tập một bí quyết hiệu quả. Hi vọng với những bài xích tập này đã hoàn toàn có thể giúp các bạn hiểu sâu rộng về những cấu trúc tương phản.