Nhằm mục tiêu củng nạm lại con kiến thức lý thuyết đã được học, IIE Việt Nam nhờ cất hộ đến các bạn tổng hợp các dạng bài tập CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1. Thực hành các bài tập rất quan trọng và bắt buộc làm hay xuyên các bạn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 có đáp an

*

Lý thuyết

Câu điều kiện loại 1 được sử dụng nhằm miêu tả các tình huống có thật, có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will/can/must/might…+ V-bare

Lưu ý:

Trong mệnh đề chủ yếu của câu điều kiện loại 1, kề bên việc thực hiện trợ hễ từ WILL, ta vẫn có thể có những trợ đụng từ khác như can, must, might, should, ought to, may, have to,…UNLESS = IF NOT (nếu…không). Mệnh đề thiết yếu đổi thành dạng phủ định, còn mệnh đề đựng Unless giữ nguyên giống mệnh đề If (dạng khẳng định).Nhấn bạo gan trạng thái đang diễn ra hay xong xuôi sự việc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will + be V-ing / have V-pp

Exercise

Tổng hòa hợp 45 bài xích tập câu điều kiện loại 1 thuộc các dạng. Rất có lợi với những em.

Exercise 1

Put the verbs into the correct form

1) I (not go) …………. If you (not come) ………… with me.

2) She (take) …………. A xe taxi if it (rain) …………

3) We (be) ……….. Late if we (not hurry) ……………..

4) They (go) …………. On holiday if they (have) …………… time

5) She (cook) …………… dinner if you (go) …………… khổng lồ the market.

6) I (buy) …………. A new oto if I (have) ……………… enough money.

7) He (not get) …………. A better job if he (not pass) ………….. That exam.

8) She (stay) ………. In thủ đô new york if she (get) …………. A job.

9) They (go) …………… to the buổi tiệc nhỏ if they (be) …………….. Invited.

10) If you (not want) ……………… to go out, I (cook) ………….. Dinner at home.

Exercise 2

There is one mistake in each sentence. Correct it.

1) I get rid of my old car if you don’t need it.

2) You won’t be able khổng lồ use grammar correctly unless you don’t understand it.

3) Nobody will lượt thích you if you won’t change your behaviour.

4) If I’ll order the new TV mix tomorrow, we’ll get it on Monday.

5) Anna doesn’t come lớn the party if you don’t invite her.

6) Jack won’t go to lớn dance unless you will ask him.

7) If you will need my help, I will be in my office until 4:00

8) If you eat your vegetables, you are allowed lớn watch television.

9) If he will nói qua his toys, Nick will be allowed khổng lồ play.

10) When the sun sets, the kids would return home.

*

Exercise 3

Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same

1) I’ll gọi the teacher if you don’t leave me alone.

Unless…………………………………………..

2) When you ask me for the car, I will lend it to lớn you.

Unless……………………………………………

3) Don’t go out in the rain because you will get wet.

If you…………………………………………….

4) Walk faster or you will miss the bus.

If you…………………………………………..

5) I won’t enjoy the film if you aren’t with me.

Unless………………………………………………

6) You must leave trang chủ early or you will miss the flight

If you…………………………………………………………

7) John will pass the driving exam if he isn’t nervous

Unless……………………………………………………..

8) They will go on holiday if they have time.

Unless………………………………………………….

9) You have lớn get up early or you will be late for school.

If you…………………………………………………..

10) He will take a xe taxi if it rains.

Unless………………………………………..

Exercise 4

Choose the correct answer

1) If you………………..careful, you will have an accident.

A. Won’t B. Won’t be C. Aren’t

2) What will you vì if…………………?

A. Everything goes wrong B. Everything will go wrong C. Everything might go wrong

3) When she goes to the university, she………………

A. Needs to lớn learn how lớn cook

B. Will need to lớn learn how lớn cook

C. Would need khổng lồ learn how khổng lồ cook

4) Which sentence is correct?

A. When you will get here, we have lunch.

B. When you get here, we’ll have lunch.

C. When you will get here, we’ll have lunch.

5) If we………….hurry up, we’ll miss the train.

A. Aren’t B. Don’t C. Won’t

6) It might be dark when we…………there.

A. Get B. Will get C. Got

7) What will we do if John…………….?

A. Don’t come B. Not come C. Doesn’t come

8) Won’t you…………late if you leave at eight thiry?

A. Be B. Are C. Been

9) If you make the dinner, I…………..the drinks.

A. Buy B. Would buy C. Will buy

10) Will you tell Daniel the news when he………………?

A. Get back B. Gets back C. Will get back

Exercise 5

Complete these conversations. Put the verbs into the correct form

1) A: Could I have some information about this year’s concert?

B: Yes, if you (fill)…………in this form, I (send)……………..to you.

2) A: Is Tom going to pass his exam?

B: Well, he (fail)…………..if he (not study)……………..harder.

3) A: Is Mary there, please?

B: No, but if you (want)…………….to leave a message, I (give)……………… it to lớn her.

4) A: Has John phoned yet?

B: No, and if he (not phone)……………..this afternoon, I (phone)…………….him this evening.

5) A: We must be at the stadium at 4 o’clock.

B: Well, if we (take)…………..a bus at 3 o’clock, we (not be)……………..late.

Answer key

Exercise 1:

1) won’t go / don’t come 2) will take / rains

3) will be / don’t hurry 4) will go / have

5) will cook / go 6) will buy / have

7) won’t get / doesn’t pass 8) will stay / gets

9) will go / are 10) don’t want / will cook

Exercise 2:

1) will get 2) understand 3) don’t change 4) order 5) won’t come

6) ask 7) need 8) will be allowed 9) shares 10) will return

Exercise 3:

1) Unless you leave me alone, I will call the teacher.

2) Unless you ask me for the car, I won’t lend it khổng lồ you.

3) If you go out in the rain, you will get wet.

4) If you don’t walk faster, you will miss the bus.

5) Unless you are with me, I won’t enjoy the film.

6) If you don’t leave home early, you will miss the flight.

7) Unless John is nervous, he will pass the driving exam.

8) Unless they have time, they won’t go on a holiday.

9) If you don’t get up early, you will be late for school.

10) Unless it rains, he won’t take a taxi.

Xem thêm: Chất Có Tính Oxi Hóa Nhưng Không Có Tính Khử Là ? Chất Có Tính Oxi Hoá Nhưng Không Có Tính Khử Là

Exercise 4:

1) C 2) A 3) B 4) B 5) B

6) A 7) C 8) A 9) C 10) B

Exercise 5:

1) fill / will send 2) will fail / don’t study 3) want / will give

4) doesn’t phone / will phone 5) take / won’t be

Bài tập liên quan:

? Bài tập câu điều kiện loại 2

? Bài tập câu đk loại 3

? Bài tập câu điều kiện hỗn vừa lòng và các loại 0

Như vậy công ty chúng tôi đã tổng hợp các bài tập câu đk loại 1 có đáp án Các bài bác tập trên gần như rất hữu ích và khuyến khích học viên thực hành liên tục để sẵn sàng cho kiểm tra đạt điểm cao.