150 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 4 Đại số gồm đáp án

Với bộ 150 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 4 Đại số tất cả đáp án, chọn lọc để giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt công dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập chương 4 đại số 7

*

Bài tập định nghĩa về biểu thức đại số tất cả lời giải

Bài 1: Biểu thức đại số là:

A. Biểu thức gồm chứa chữ với số

B. Biểu thức bao gồm các phép toán trên những số (kể cả đa số chữ thay mặt cho số )

C. Đẳng thức thân chữ cùng số

D. Đẳng thức thân chữ cùng số cùng những phép toán

Hiển thị lời giải

Biểu thức bao hàm các phép toán trên những số (kể cả mọi chữ đại diện thay mặt cho số )

Chọn lời giải B


Bài 2: đến a, b là những hằng số . Tìm các biến vào biểu thức đại số x(a2 - ab + b2 + y)

A. A, bB. A, b, x, yC. X, yD. A, b, x

Hiển thị lời giải

Biểu thức x(a2 - ab + b2 + y) có những biến là x, y

Chọn câu trả lời C


Bài 3: Viết biểu thức đại số biểu hiện “ Nửa hiệu của nhị số a cùng b ”

A. A - bB. (1/2)(a - b)C. A.bD. A + b

Hiển thị lời giải

Nửa hiệu của hai số a và b là (1/2)(a - b)

Chọn lời giải B


Bài 4: Mệnh đề: “ Tổng những lập phương của nhì số a cùng b ” được biểu hiện bởi

A. A3 + b3B. (a + b)3C. A2 + b2D. (a + b)2

Hiển thị lời giải

Tổng các lập phương của hai số a với b là a3 + b3

Chọn đáp án A


Bài 5: Biểu thức a - b3 được phát biểu bằng lời là:

A. Lập phương của hiệu a và b

B. Hiệu của a với bình phương của b

C. Hiệu của a với lập phương của b

D. Hiệu của a và b

Hiển thị lời giải

Biểu thức a - b3 được phát biểu bằng lời là “hiệu của a với lập phương của b ”

Chọn lời giải C


Bài 6: Nam cài 10 quyển vở mỗi quyển giá chỉ x đồng và hai cây bút bi mỗi loại giá y đồng . Hỏi Nam đề xuất trả tất cả bao nhiêu đồng?

A. 2x - 10y (đồng)

B. 10x - 2y (đồng)

C. 2x + 10y (đồng)

D. 10x + 2y (đồng)

Hiển thị lời giải

Số tiền Nam đề xuất trả cho 10 quyển vở là 10x (đồng)

Số chi phí nam phải trả mang đến 2 chiếc cây viết bi là 2y (đồng)

Nam yêu cầu trả toàn bộ số tiền là 10x + 2y (đồng)

Chọn giải đáp D


Bài 7: cho 1 tam giác tất cả độ dài chiều cao là a cm, độ lâu năm cạnh lòng ứng với độ cao đã chỉ ra rằng b cm. Biểu thức đại số biểu thị diện tích của tam giác đó là

A.a.b

B. a + b

C. a – b

D.

Hiển thị lời giải

Diện tích của tam giác bởi nửa tích độ dài độ cao và cạnh lòng ứng với nó và bởi (cm2)

Chọn câu trả lời D


Bài 8: Biểu thức đại số biểu lộ “Tổng của 5 lần x và 17 lần y” là

A. 5x + 17y

B. 17x + 5y

C. x + y

D. 5(x + y)

Hiển thị lời giải

Biểu thức đại số thể hiện “Tổng của 5 lần x với 17 lần y” là 5x + 17y

Chọn đáp án A


Bài 9: Minh đi chợ giúp mẹ để sở hữ 2kg giết mổ lợn với 2kg khoai tây. Hỏi Minh buộc phải trả từng nào tiền biết 1kg giết mổ lợn có giá a đồng cùng 1kg khoai tây có giá b đồng.

A.2a + b

B. a – 2b

C. 2(a – b)

D. 2(a + b)

Hiển thị lời giải

Số tiền Minh yêu cầu trả đến 2kg làm thịt lợn là: 2a (đồng)

Số tiền Minh bắt buộc trả mang đến 2kg khoai tây là: 2b (đồng)

Minh buộc phải trả tất cả số chi phí là: 2a + 2b = 2(a + b) (đồng)

Chọn lời giải D


Bài 10: Biểu thức a2(x + y) được biểu thị bằng lời là:

A.Bình phương của a cùng tổng x cùng y

B.Tổng bình phương của a cùng x với y

C.Tích của a bình phương với tổng của x cùng y

D.Tích của a bình phương với x cùng với y

Hiển thị lời giải

Biểu thức a2(x + y) được phát biểu bởi lời là “Tích của a bình phương cùng với tổng của x với y”.

Chọn đáp án C


Bài tập quý giá của một biểu thức đại số bao gồm lời giải

Bài 1: giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 trên x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay x = 2 vào biểu thức x3 + 2x2 - 3 ta được

23 + 2.22 - 3 = 8 + 8 - 3 = 13

Chọn lời giải A


Bài 2: cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay vào biểu thức ta gồm :

(-2)2 - 3.(-2) + 8 = 4 + 6 + 8 = 18

Vậy A = 18 tại x = -2

Chọn lời giải B


Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Cực hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm quý hiếm của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn câu trả lời C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 với B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A cùng B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ nắm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ nạm x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính giá trị biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường thích hợp 1: x = 4 : thay x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường hòa hợp 2: x = -4 : núm x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = trên x = 1 và y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 với y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 và y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
trên x = 10 và y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 cùng y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 với y = 1.

Chọn câu trả lời B


Bài 8: giá trị của biểu thức N = 5x2 + 10x - đôi mươi tại |x – 1| = 1

A.N = đôi mươi

B. N = -20

C. N = 60

D. N = đôi mươi hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án D


Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài là x và diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng lớn của mảnh vườn theo x với tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp A


Bài 10: quý giá của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 và y = -1 là

A.B = -1

B. B = 4041

C.

Xem thêm: Đề Thi Toán 6 Giữa Học Kì 2 Toán 6 Năm Học 2021, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm 2021

B = 2020

D. B = 2021

Hiển thị lời giải

Thay x = 1 cùng y = -1 vào B ta được

B = 2020.12000y2020 - 2021.12020(-1)2021 = 2020.1.1 – 2021. 1. (-1) = 2020 + 2021 = 4041