Trong tự nhiên clo tất cả 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Nhân tố % cân nặng của 37Cl vào KClO3 là (cho K = 39, O = 16)
Bạn đang xem: Bài tập đồng vị

A.7,24%B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 2:Mã câu hỏi:20388

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị là 63Cu với 65Cu. Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần % cân nặng của 63Cu vào CuCl2 là (cho Cl = 35,5)


Câu 3:Mã câu hỏi:20389

Trong tự nhiên và thoải mái đồng có 2 đồng vị là 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối vừa phải của Cu là 63,54. Tính nhân tố % cân nặng của 63Cu vào CuSO4?


A.28,83%.B.10,97%C.11,00%.D.28,74%.

Câu 4:Mã câu hỏi:20390

Trong thoải mái và tự nhiên đồng gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Phần trăm trọng lượng của (_29^63Cu)trong Cu2O là


A.73%.B.64,29%.C.35,71%.D.27%.

Câu 5:Mã câu hỏi:20391

Trong thoải mái và tự nhiên đồng bao gồm hai đồng vị là (_29^65Cu)và (_29^63Cu)trong kia đồng vị (_29^65Cu)chiếm 27% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của (_29^63Cu)trong CuSO4.5H2O là


A.7,03.B.73.C.27.D.18,43.

Câu 6:Mã câu hỏi:20393

Trong thoải mái và tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chỉ chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% với đồng vị 41K. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br với 81Br cùng với nguyên tử khối vừa đủ của Br là 79,92. Nhân tố % trọng lượng của 39K trong KBr là


A.30,56%.B.29,92%.C.31,03%.D.30,55%.

Câu 7:Mã câu hỏi:20395

Nitơ trong vạn vật thiên nhiên là lếu láo hợp có hai đồng vị là 147N (99,63%) với A7N (0,37%). Trong HNO3 14N chỉ chiếm 22,1387% khối lượng. Nguyên tử khối của đồng vị lắp thêm hai của Nitơ là:


A.14.B.15.C.16.D.13.

Câu 8:Mã câu hỏi:20396

Đồng trong tự nhiên và thoải mái gồm hai một số loại đồng vị là (_29^65Cu) cùng (_29^63Cu)trong kia tỉ lệ số nguyên tử (_29^65Cu) :(_29^63Cu)= 81 : 219. Trường hợp hoàn tan một miếng đồng nặng trĩu 19,062 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí NO (đktc) nhận được là: (3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O)


A.2,24.B.3,36.C.4,48.D.6,72.

Câu 9:Mã câu hỏi:20397

Trong từ bỏ nhiên, yếu tắc clo tất cả hai đồng vị bền là (_17^35Cl) cùng (_17^37Cl), trong đó đồng vị (_17^35Cl)chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của(_17^37Cl)trong CaCl2 là


A.47,78%.B.48,46%.C.16,16%.D.22,78%.

Câu 10:Mã câu hỏi:20398

Đồng bao gồm 2 đồng vị 63Cu cùng 65Cu. Nguyên tử khối vừa phải của đồng bởi 63,5. Tính số nguyên tử 65Cu gồm trong 16 gam CuSO4 khan.


A.4,515.1022nguyên tửB.1,55.1022nguyên tửC.1,505.1022nguyên tửD.4,52.1022nguyên tử.

Câu 11:Mã câu hỏi:20400

Nguyên tố X gồm hai đồng vị X1 với X2. Tổng số hạt không có điện trong X1 với X2 là 90. Nếu mang lại 1,2 gam Ca chức năng với một lượng X trọn vẹn thì chiếm được 5,994 gam hợp chất CaX2. Biết tỉ trọng số nguyên tử X1 : X2 = 9 : 11. Số khối của X1, X2 theo thứ tự là


A.81 và 79.B.75 với 85.C.79 cùng 81.D.85 và 75.

Câu 12:Mã câu hỏi:20401

Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 6329Cu; 6529Cu. Trọng lượng nguyên tử vừa phải của Cu là 63,54. Yếu tố % về trọng lượng của 6329Cu vào CuCl2 là quý giá nào dưới đây? Biết MCl = 35,5.


A.73,00%B.27,00%C.32,33%D.34,18 %

Câu 13:Mã câu hỏi:20402

Trong tự nhiên và thoải mái đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Nguyên tử khối vừa đủ của clo bằng 35,485. Thành phần tỷ lệ về cân nặng của 37Cl gồm trong HClO4 là (với 1H, 16O)


A.9,82%B.8,65%.C.8,56%.D.8,92%.

Câu 14:Mã câu hỏi:20404

Trong nước từ nhiên, hiđro chủ yếu tồn tại 2 đồng vị 1H với 2H. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của hiđro trong nước nguyên chất bằng 1,008. Nhân tố % về cân nặng của đồng vị 2H có trong 1,000 gam nước nguyên chất là (cho: O = 16)


A.0,178%B.17,762%C.0,089%D.11,012%

Câu 15:Mã câu hỏi:20405

Trong tự nhiên Si có bố đồng vị bền 2814Si chiếm phần 92,23%, 2914Si chỉ chiếm 4,67% còn lại là 3014Si.Phần trăm cân nặng của 2914Si vào Na2SiO3 là (Biết mãng cầu = 23 , O = 16):


A.2,2018%B.1,1091%C.1,8143%D.2,1024%

Câu 16:Mã câu hỏi:20406

Trong tự nhiên và thoải mái clo bao gồm hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm cân nặng 37Cl vào HClOn là 13,09%. Cực hiếm của n là


A.1.B.2.C.3.D.4.

Câu 17:Mã câu hỏi:20407

Nguyên tử khối vừa đủ của Bo bởi 10,81u. Biết Bo gồm 2 đồng vị 105B với 115B. Hỏi bao gồm bao nhiêu phần trăm số nguyên tử đồng vị 105B trong axít H3BO3 ?


A.3%B.4%C.5%D.6%

Câu 18:Mã câu hỏi:20408

Một nguyên tố R tất cả 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ bản (n, p, e) vào 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X rộng đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z bao gồm số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z thứu tự là


A.26, 27, 29B.30, 29,28C.28, 29, 30D.27, 28, 26

Câu 19:Mã câu hỏi:20410

Một lít khí hiđro nhiều đơteri (12H) ở đk tiêu chuẩn có khối lượng 0,10 gam. Nhận định rằng hiđro chỉ tất cả hai đồng vị là 1H với 2H. Phần trăm cân nặng nguyên tử 1H trong nhiều loại khí hiđro trên là


A.12,00%B.88,00%.C.21,43%.D.78,57%.

Câu 20:Mã câu hỏi:20412

Nguyên tố O bao gồm 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có khối lượng m gam. Xác suất giữa những đồng vị theo lần lượt là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý hiếm của m


A.2,0175B.2,0173C.2, 0875D.2,0189

Câu 21:Mã câu hỏi:20416

Trong tự nhiên và thoải mái sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chỉ chiếm 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57Fe chỉ chiếm 2,2% cùng 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chỉ chiếm 50,69% và 81Br chiếm 49,31%. Nhân tố % cân nặng của 56Fe trong FeBr3 là


A.17,36%.B.18,92%.C.27,03%.D.27,55%.

Câu 22:Mã câu hỏi:20419

Trong tự nhiên clo bao gồm hai đồng vị bền: 37Cl chỉ chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn sót lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17). Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):


A.8,92%B.8,43%C.8,56%D.8,79%

Câu 23:Mã câu hỏi:20421

Bo tất cả 2 đồng vị là 10B với 11B cùng với nguyên tử khối vừa phải là 10,81. Nhân tố % về trọng lượng của đồng vị 11B cất trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)


A.14,00%.B.14,16%.C.14,42%.D.15,00%.

Câu 24:Mã câu hỏi:20422

Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Bo bao gồm hai đồng vị bền là 11B và 10B. Biết nguyên tử khối vừa đủ của Bo là 10,81. Vừa đủ cứ gồm 1539 nguyên tử 10B thì sẽ sở hữu được tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?


A.292B.361C.1247D.6561

Câu 25:Mã câu hỏi:20424

Trong thoải mái và tự nhiên Mg gồm 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) cùng 26Mg (11,00%). Trả sử có 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì tổng cộng nguyên tử của hai đồng vị còn lại là


A.20.B.21.C.22.D.42.

Câu 26:Mã câu hỏi:20425

Trong thoải mái và tự nhiên lưu huỳnh bao gồm 4 đồng vị bền:

*

Thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4 bao gồm giá trị gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)


A.31,10%B.31,05%C.31,00%D.30,95%

Câu 27:Mã câu hỏi:20427

Số phân tử dạng A2B được chế tạo thành từ n đồng vị của A với m đồng vị của B là:


A.(fracm.n(n + 1)2)B.m.n(n + 1).C.

m.n2.D.m2.n. Câu 28:Mã câu hỏi:20428

Trong tự nhiên và thoải mái oxi tất cả 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ có 2 đồng vị là 14N, 15N còn H bao gồm 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Khẳng định nào sau đó là không đúng
Xem thêm: Cách Dạy Toán Cho Trẻ Chuẩn Bị Vào Lớp 1, Bài Tập Toán Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1

A.có 12 phân tử dạng NO2.B.Có 12 phân tử dạng N2O.C.có 60 phân tử dạng HNO3.D.có 18 phân tử dạng H2O.

Câu 29:Mã câu hỏi:20429

Trong thoải mái và tự nhiên clo bao gồm 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Yếu tắc % trọng lượng của 37Cl trong KClO3 là (Cho: K = 39, O = 16)


A.7,24%.B.7,55%.C.25,00%.D.28,98%.

Câu 30:Mã câu hỏi:20430

Nguyên tố N gồm 2 đồng vị là 14N và 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 về tối đa có thể có là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương tự về mặt cấu tạo)