Bài tập thay đổi từ hiện tại xong sang thừa khứ đơn là dạng bài tập thông dụng khi học tiếng anh. Để vắt chắc các cấu tạo câu đưa thì hiện nay tại dứt sang thừa khứ đơn, hãy cùng siêng học bài xích ôn lại kỹ năng và chấm dứt hết phần bài xích tập đưa ra nhé! Yên trung ương là chăm học bài đã tổng hợp bài xích tập chuyển đổi từ hiện tại chấm dứt sang quá khứ đối kháng có câu trả lời nhé!

Ngữ pháp gửi thì hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại tại dứt và 3 cấu trúc quá khứ solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) cùng bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại dứt sang thừa khứ đối chọi có đáp án

Viết lại câu từ quá khứ solo sang hiện tại tại ngừng không làm biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ đối kháng sang hiện tại tại xong không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến hóa thì hiện nay tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Và Phân Bố Công Nghiệp

Trên đó là một số bài bác tập biến hóa từ hiện tại kết thúc sang vượt khứ 1-1 có đáp án vày Chăm học bài xích nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Bạn đã chấm dứt hết chưa? Hãy tự nghĩ ra các trường hợp hay gặp mặt để nhanh nhớ các cấu trúc biến hóa từ hiện tại tại chấm dứt sang thừa khứ 1-1 và trái lại nhé.