Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ AnhCác thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài bác Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Phân biệt thì hiện tại tại kết thúc và quá khứ đơn trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì hiện tại tại ngừng và vượt khứ đối chọi trong giờ đồng hồ Anh

Tải xuống

Bài viết này vẫn giúp chúng ta phân biệt Thì hiện nay tại hoàn thành và Thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

*

1. Rành mạch cách thực hiện Thì hiện tại tại xong và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại trả thànhQuá khứ đơn

Hành đụng đã xẩy ra trong quá khứ nhưng có thể còn kéo dài tới hiện tại và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành cồn đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi đã học giờ đồng hồ Anh 10 thời gian trước – cùng tôi không hề học nữa.)

Hành hễ đã xẩy ra trong quá khứ nhưng mà còn tác động tới hiện tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã trở nên gãy chân – nên hiện thời tôi nằm tại vị trí bệnh viện.)

Hành đụng đã xảy ra và ko còn liên hệ gì với hiện tại

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã trở nên gãy chân một lần)

2. Kết cấu Thì hiện tại chấm dứt và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi đang xem fan Sắt vài lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi đã xem fan Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up to lớn now.

(Đến giờ cô ấy vẫn không đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go khổng lồ school last week.

(Tuần trước cô ấy dường như không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sống ở kia bao lâu rồi?)

* Tobe: (Từ để hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ để hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã sở hữu cuốn sách đó bao giờ vậy?)

3. Dấu hiệu nhận ra Thì hiện tại tại xong xuôi và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng chừng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho mang lại bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa mới bay từ New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... Ago

•in + năm

Eg: She bought the bike 2 years ago.

(Cô ấy cài đặt chiếc xe pháo đạp 2 năm trước.)

4. Bài tập Thì hiện tại tại kết thúc và Thì quá khứ đơn

Exercise 1. Phân tách động từ nghỉ ngơi thì thừa khứ đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back to lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Phân chia động từ sinh hoạt thì bây giờ hoàn thành

0. I (work) have worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………they (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. Have eaten

2. Have made

3. Has started

4. Have turned

5. Have ….paid

6. Has taken

7. Have finished

8. Have ….. Eaten

9. Hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been to australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. An essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. Two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my friend.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonna concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live in concert.

9. I (spend) …………………………. My summer holiday in nước australia last year.

Hiển thị đáp án

1. Have jusst cycled

2. Cycled

3. Wrote

4. Have already written

5. Have just rung

6. Rang

7. Watched

8. Have already seen

9. Spent


Exercise 5. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want lớn prepare dinner. (you/ wash) Have you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to vày it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) trang chủ from school.

4. Mother: You (come) trang chủ from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friend Lucy (call) when I (arrive) & I (finish/ just) the phone call.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time to lớn talk then.

Hiển thị đáp án

1. Washed – haven’t had

2. Have you already done

3. Have just come

4. Came

5. Called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. Didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 và sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................him in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily and Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................to the announcement, then he..................to a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. Have learnt6. Knew
2. Visited7. Listened – went
3. Cycled8. Has been
4. Have never tried9. Baked
5. Have …. Found

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


Đã có app orsini-gotha.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Tải ngay áp dụng trên app android và iOS.

Xem thêm: Trùng Trục Như Con Chó Thui Chín Mắt Chín Mũi Chín Đuôi Chín Đầu Là Con Gì


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.orsini-gotha.com/ để tiếp tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Tiên tiến nhất của chúng tôi.