Bài tập về trọng âm và phát âm trong giờ đồng hồ Anh là tài liệu cực kỳ hữu ích, nắm tắt cục bộ kiến thức lý thuyết, quy tắc lưu lại trọng trung tâm và các dạng bài xích tập thực hành có câu trả lời kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm i


Bài tập về trọng âm cùng phát âm có đáp án


Quy tắc đánh dấu trọng âm

I. Trọng âm rơi vào gốc từ:

Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo ra thành bằng phương pháp ghép một gốc từ cùng với hậu tố hoặc chi phí tố. Giữa những trường thích hợp đó, trọng âm thường lâm vào cảnh gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc chi phí tố vào một trong những từ, trọng âm của trường đoản cú đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em"ploy - em"ployment ‘popular - un’popular ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu so với những từ tất cả 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ tất cả 2 âm máu :

Đa số gần như từ gồm 2 âm máu thì trọng âm ở âm huyết đầu, nhất là lúc âm ngày tiết cuối có tận thuộc bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: "father/ "enter/ "mountain/ "children/ "instant/ "absent/ "accent/ "valley/ "lion/ "plateau …


* nước ngoài lệ :

- "ciment/ "canal/ "decoy/ "desire/ "idea/ "ideal/ "July/ "machine/ "police/ "technique …

* Note :

Những động từ tận cùng bởi ent thì thường lại có trọng âm sinh hoạt âm tiết thiết bị 2.

- ac"cent/ con"sent/ fre"quent/ pre"sent …

* nước ngoài lệ :

- phần lớn từ có 2 âm máu tận cùng bởi ent sau trên đây được nhận giọng sống âm tiết đồ vật 2, dù chính là danh từ, đọng từ xuất xắc tính từ.

- e"vent (n)/ la"ment (n/ v)/ des"cent (n/ v)/ des"cend (n)/ con"sent (n/ v)/ con"tent (v) …

Những rượu cồn từ sau đây tận cùng bằng er dẫu vậy lại được nhấn mạnh vấn đề ở âm huyết sau.

-con"fer/ pre"fer/ re"fer …

2. Từ có 3 âm huyết :

Hầu hết danh từ gồm 3 âm ngày tiết thì trọng âm sống âm tiết đầu, nhất là khi hai âm ngày tiết sau tất cả tận thuộc là: ary, ature, erty, ory.

Ex: "animal/ "victory/ "property/ "catapult/ "chemistry/ "mineral/ "architect …

*Ngoại lệ : ci"cada/ ho"rizon/ pa"goda/ Sep"tember/ Oc"tober/ No"vember/ De"cember/ ac"complish/ e"xamine/ i"magine …

3. Từ tất cả 4 âm ngày tiết :

Ex: "atmosphere/ "generator/ "sanctuary/ "sanguiary/ "temporary …

* ngoại lệ :

cur"riculum/ memo"randum/ ulti"matum/ an"thusiast/ e"phemeral …

III. Trọng âm trước hầu như vần sau đây.

- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …


Ex: at"tendance/ at"tendant/ inde"pendence/ inde"pendent/ "consience/ ef"ficent/ lib"rarian/ po"litican/ fa"miliar/ in"terior/ po"etic/ po"etical/ "special/ "spatial/ me"morial/ in"dustrial/ arti"ficially/ e"ssentially/ simul"taneous/ spon"taneous/ com"pendious/ vic"torious/ "famous/ tre"mendous/"unity/ fami"liarity/ "memory/ "factory/ "injury/ "mercury/ "regular/ par"ticular/ sug"gestive/ ins"tintive/ com"petitive/ "sensitive/ sus"picion/ dis"cussion/ "nation/ in"vasion/ p"recious/ in"fectious/ "anxious/ diag"nosis …

* nước ngoài lệ :

"Catholic/ "politics/ "politic/ "lunatic/ a"rithmetic …

1. Danh trường đoản cú chỉ các môn học đánh trọng âm giải pháp âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: e"conomics (kinh tế học)/ ge"ography (địa lý)/ ge"ology (địa hóa học học)/ bi"ology …

2. Danh tự tận cùng bởi ate, ite, ude, ute trọng âm giải pháp âm ngày tiết cuối một âm tiết.

Ex: "consulate (lãnh sự quán)/ "appetite (cảm giác ngon miệng)/ "solitude (cảnh cô dơn)/ "institute (viện, cơ sở) …

3. Tính từ bỏ tận cùng bởi ary, ative, ate, ite trọng âm biện pháp âm máu cuối một âm tiết.

Ex: i"maginary ( tưởng tượng )/ i"mitative (hay bắt chước)/ "temparate (ôn hoà)/ "erudite (học rộng)/ "opposite (đối diện) …

4. Động trường đoản cú tận cùng bởi ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối hai vần, nhưng nếu chỉ tất cả hai âm ngày tiết thì trọng âm làm việc âm ngày tiết cuối.

Ex: "consolidate/ "decorate/ cre"ate/ con"clude/ "persecute/ "simplify/ "multiply/ ap"ply/ "criticise/ "compromise.

* nước ngoài lệ :

-a"ttribute/ con"tribute/ dis"tribute/ in"filtrate/ de"hydrate/ "migrate


5. Động từ bao gồm hai âm huyết : một số đánh trọng âm sống âm ngày tiết đầu, nhiều phần trọng âm sống âm ngày tiết cuối.

Động từ bao gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm sinh hoạt âm máu đầu lúc âm tiết cuối có đặc tính tiếp vĩ ngữ và tận cùng bằng er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: "enter/ "govern (cai trị)/ "open/ "deepen/ "kindle ( bắt lửa, kích động)/ "finish/ "study/ "follow/ "narrow …

* ngoại lệ: al"low

Đa số cồn từ có hai âm tiết thì trọng âm sống âm ngày tiết sau, vì âm huyết trước gồm đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thường thì : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. En, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …

Ex: ab"stain/ add"ress/ ac"cept/ af"fect/ al"lay/ an"nul/ ap"ply/ ar"rive/ as"suage/ at"tach/ bi"sect/ com"bine/ co-"work/ co"llect/ con"clude/ de"pend/ dis"close/ ex"clude/ ef"face/ into/ en"large/ im"mix/ mis"take/ ob"serve/ oc"cur/ of"fend/ op"pose/ per"form/ pro"pose/ sub"mit/ suc"ceed/ suf"fuse/ sug"gest/ sup"plant/ sus"tain/ sur"prise/ trans"fer/ un"lock/ out"do …

6. Số đông tiếp vĩ ngữ không có trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ ở vị trí 7 cũng thưòng ghép cùng với danh từ với tính từ. Bên cạnh ra, các tiếp vĩ ngữ tiếp sau đây không có tác dụng đổi trọng âm. Từ gốc nhấn âm máu nào, từ chuyển hoá vẫn tấn công trọng âm nghỉ ngơi âm tiết đó.

7. Trọng âm lâm vào trước phần đông từ tận cùng bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, hầu hết từ tận cùng bởi ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng lâm vào hoàn cảnh trước nó.

Trường hòa hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với phần đông từ tận cùng bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ với tính từ bao gồm hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết trang bị nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy


Trường hòa hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những đụng từ có hai âm tiết, trung tâm thường rơi vào cảnh âm tiết máy hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Hầu như từ được tạo thành vì hai nơi bắt đầu từ, trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick...

12. Tính từ ghép thường có trọng âm chính nhấp vào từ vật dụng 1, tuy nhiên nếu tính trường đoản cú ghép nhưng mà từ đầu tiên là tính từ xuất xắc trạng tự (Adjective or adverb) hoặc dứt bằng đuôi - ED thì trọng âm bao gồm lại dìm ở từ thứ hai . Tương tự động hóa từ ghép và trạng từ bỏ ghép gồm trọng âm chính nhấp vào từ thứ hai :

Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

13. Các từ xong xuôi bằng các đuôi : how, what, where, .... Thì trọng âm chính nhấn vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

14. Những từ 2 âm tiết ban đầu bằng A thì trọng âm bấm vào âm tiết thứ hai :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Các từ tận cùng bằng những đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm nhấp vào âm máu ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient ngoại trừ : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Các từ hoàn thành bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy nếu như 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thiết bị 1. Trường hợp 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần trang bị 3 từ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Những từ tận cùng bằng đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self thì trọng âm dấn ở chính những đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental


Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)...

18. Những từ chỉ số luợng thừa nhận trọng âm nghỉ ngơi từ cuối xong xuôi bằng đuôi - teen . Nguợc lại đã nhấn trọng âm làm việc từ trước tiên nếu xong xuôi bằng đuôi - y :

Thir’teen four’teen............ // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

IV. Từ tất cả 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai nếu âm tiết thiết bị 3 bao gồm nguyên âm ngắn và xong xuôi bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết thứ nhất nếu âm tiết máy 3 là nguyên âm nhiều năm hay nguyên âm song hay ngừng bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / "eksəsaiz/, compromise/ <"kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..

2. Danh từ: nếu như âm tiết cuối (thứ 3) tất cả nguyên âm ngắn giỏi nguyên âm đôi “əu”

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ 3 âm tiết giống như như danh từ

V. đầy đủ vần gồm trọng âm chũm định

Những vần cuối tiếp sau đây luôn luôn luôn có trọng âm :

- ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm với phát âm

Chọn từ tất cả âm tiết được gạch chân bao gồm phát âm khác với đa số từ còn lại

Exercise 1

1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked

Exercise 2

1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort

Exercise 3

1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert

Exercise 4

1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

Exercise 5

1.A. CandyB.sandyC. ManyD. Handy
2.A. EarningB. LearningC. SearchingD. Clearing
3.A. WaitedB. MendedC. NakedD. Faced
4.A. GivenB. RisenC. RiddenD. Whiten
5.A. CoughB. ToughC. RoughD. Enough
6.A. AccidentB. JazzC. StampsD. Watch
7.A. ThisB. ThickC. MathsD. Thin
8.A. GasB. GainC. GermD. Goods
9.A. BoughtB. NoughtC. PloughD. Thought
10.A. SpearB. GearC. FearD. Pear

Exercise 6

1.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
2.A. AbsentB. RecentC. DecentD. Present
3.A. PromiseB. DeviseC. SurpriseD. Realise
4.A. LiableB. LividC. RevivalD. Final
5.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
6.A. BushB. BrushC. BusD. Cup
7.A. BoatB. BroadC. CoastD. Alone
8.A. LargeB. VegetableC. AngryD. Gem
9.A. MoreB. NorthC. LostD. Water
10.A. DistributeB. TribeC. TriangleD. Trial

Exercise 7

1.A. FoodB. LookC. TookD. Good
2.A. LuggageB. FragileC. GeneralD. Bargain
3.A. NourishB. FlourishC. CourageousD. Southern
4.A. NakedB. SacredC. NeededD. Walked
5.A. WalkB. WashC. OnD. Not
6.A. EightB. FreightC. HeightD. Weight
7.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
8.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Excursion
9.A. RatherB. SacrificeC. HardD. Father
10.A. HairB. StairsC. HeirD. Aisle

Exercise 8

1.A. EveningB. KeyC. EnvelopeD. Secret
2.A. LightB. FineC. KnifeD. Principle
3.A. FarmB. CardC. BareD. Marvelous
4.A. BothB. BottleC. ScotlandD. Cotton
5.A. ParkB. FarmC. WarmD. Marmalade
6.A. NatureB. PureC. PictureD. Culture
7.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Painted
8.A. CountryB. CoverC. EconomicalD. Ceiling
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. WithB. LibraryC. WillingD. If

Exercise 9

1.A. ThisB. ThereC. BreatheD. Breath
2.A. AskB. AngryC. ManagerD. Damage
3.A. NotebookB. HopingC. CockD. Potato
4.A. EngineerB. VerbC. DeerD. Merely
5.A. DamB. PlanningC. PlaneD. Candle
6.A. TheoryB. ThereforeC. NeitherD. Weather
7.A. ShootB. MoodC. PoorD. Smooth
8.A. SeatB. HeavyC. ReasonD. Neat
9.A. KissedB. HelpedC. ForcedD. Wanted
10.A. BarnB. Can"tC. AuntD. Tame

Exercise 10

1.A. PurityB. BurningC. CureD. Durable
2.A. SeeB seenC. SportsmanD. Sure
3.A. PullB. SugarC. PluralD. Study
4.A. CourseB. CourtC. CourageD. Cough
5.A. BarkB. ShareC. DareD. Bare
6.A. CottonB. BottleC. ColdD. Common
7.A. DearB. HearC. BearD. Clear
8.A. BuryB. CurtainC. BurnD. Turn
9.A. FolkB. WorkC. PorkD. Corn
10.A. ShoutB. SugarC. ShareD. Surgery

Exercise 11

1.A. PoolB. MoonC. FoodD. Foot
2.A. NakedB. BelovedC. HelpedD. Wicked
3.A. FatalB. FavourC. FathomD. Famous
4.A. TombB. CombC. DomeD. Home
5.A. MythB. WithC. BothD. Tenth
6.A. SouthB. TruthC. SmoothD. Both
7.A. TickedB. CheckedC. BookedD. Naked
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
9.A. ChainB. EntertainC. BargainD. Complain
10.A. FoodB. BloodC. SoonD. Moon
Exercise 12
1.A. AboutB. AmountC. ShouldD. Ground
2.A. SaddleB. CaseC. ChaseD. Basement
3.A. DrummerB. FutureC. NumberD. Umbrella
4.A. FlameB. FameC. CameD. Manner
5.A. DarknessB. WarmthC. MarketD. Remark
6.A. HuntB. PulloverC. UnderD. Funny
7.A. BookB. FloorC. HookD. Cooker
8.A. FigureB. BrightC. FightD. Sight
9.A. OverB. RoseC. CoverD. Chosen
10.A. BaggageB. VillageC. ManageD. Stage
Exercise 13
1.A. ButterB. PutC. SugarD. Push
2.A. FewB. NewC. ThrewD. Knew
3.A. PrettyB. GetC. SendD. Well
4.A. GrewB. ThrewC. KnewD. Flew
5.A. CloseB. ChoseC. LoseD. Rose
6.A. BeardB. FurC. SearchD. Prefer
7.A. AreB. FairC. ThereD. Wear
8.A. ReliableB. LivingC. RevivalD. Final
9.A. HastyB. NastyC. TastyD. Wastage
10.A. BeadB. ReadC. DeadD. Recede
Exercise 14
1.A. NatureB. ChangeC. GravityD. Basis
2.A. DisciplineB. VisionC. CylinderD. Muscle
3.A. OfficeB. PromiseC. ServiceD. Expertise
4.A. SuitableB. BiscuitC. GuiltyD. Building
5.A. PatientB. CrescentC. AncientD. Machine
6.A. PhysicalB. MythologyC. RhythmicD. Psychology
7.A. BuryB. FriendlyC. PrettyD. Pleasant
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholarship
9.A. CreatureB. DecentC. LeagueD. Menace
10.A. DangerB. AngelC. AngerD. Magic
Exercise 15
1.A. PleasureB. SoundC. SameD. Best
2.A. FootB. PoolC. MoonD. Food
3.A. BirthB. TheirC. MythD. Fifth
4.A. TraysB. SaysC. BaysD. Days
5.A. CompanionB. CompanyC. ComparisonD. Compartment
6.A. NakedB. WickedC. BelovedD. Confused
7.A. PlumberB. DoubtC. DebtD. Herbage
8.A. ClothesB. GoneC. DroveD. Ghost
9.A. HearB. ClearC. SwearD. Ear
10.A. HeatB. GreatC. BeatD. Beak

Exercise 16

1.A. BookB. PutC. BrookD. Booth
2.A. OrchestraB. ChasmC. ChemicalD. Orchard
3.A. PrescriptionB. PreliminaryC. PresumptionD. Preparation
4.A. NourishB. FlourishC. TournamentD. Courage
5.A. PuddingB. PunctureC. PutD. Cushion
6.A. BreatheB. TeethC. ThoughD. There
7.A. DescribeB. ExciteC. TimberD. Dive
8.A. SlaughterB. DraughtC. NaughtyD. Plaudit
9.A. DevotionB. CongestionC. SuggestionD. Question
10.A. CopperB. CopyC. DolphinD. Colonel

Exercise 17

1.A. BoughtB. DaughterC. CoughD. Sight
2.A. SureB. SoupC. SugarD. Machine
3.A. ButB. BuryC. NutD. Young
4.A. MeasureB. DecisionC. PermissionD. Pleasure
5.A. LoseB. ChoseC. CloseD. Dose
6.A. PositionB. OasisC. DesertD. Resort
7.A. StoneB. ZoneC. PhoneD. None
8.A. GiveB. FiveC. HiveD. Dive
9.A. SwitchB. StomachC. MatchD. Catch
10.A. StudyB. ReadyC. PuppyD. Occupy

Exercise 18

1.A. ReliableB. LiquidC. RevivalD. Final
2.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
3.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
4.A. SovereignB. FountainC. DetermineD. Routine
5.A. BeardB. WordC. HeardD. Third
6.A. GhostB. HostageC. LostD. Frosty
7.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
8.A. MeasureB. PleasureC. TreasureD. Ensure
9.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
10.A. ThreeB. ThanksC. ThinkD. Farther

Exercise 19

1.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
2.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Decision
3.A. SuperstructureB. ApartheidC. VirtuallyD. Statute
4.A. WealthB. ClothC. WithD. Marathon
5.A. PuzzleB. SecurityC. SkullD. Productive
6.A. ApprenticeB. AppreciationC. BotanistD. Diagram
7.A. EmblemB. ElectrificationC. ExactD. Entire
8.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
9.A. LocateB. PatrioticC. OratorD. Poverty
10.A. GenuineB. GeneticistC. GuaranteeD. Generate
Exercise 20
1.A. LivelyB. KiteC. DrivenD. Bite
2.A. SaleB. BandC. SandD. Tan
3.A. StartedB. LookedC. DecidedD. Coincided
4.A. BlowB. ShowC. HoleD. Cow
5.A. SungB. SupperC. SupplyD. Nun
6.A. MuleB. MugC. MudD. Multiply
7.A. CatsB. TapesC. LivesD. Cooks
8.A. GroundB. ShouldC. AboutD. Amount
9.A. WeatherB. BreadC. AheadD. Mean
10.A. AuthorB. OtherC. ThereD. Breathe
Exercise 21
1.A. EnoughB. RoughC. LaughD. Though
2.A. StageB. VillageC. ManageD. Package
3.A. LicenseB. CombineC. SeasideD. Police
4.A. SomeB. DoneC. OnceD. Home
5.A. NotB. NobodyC. WroteD. Spoken
6.A. BeforeB. BornC. WorkD. Boring
7.A. BeeB. BeerC. SeemD. Flee
8.A. PeachB. TeachC. MeasureD. Meat
9.A. SoundB. TouchC. DownD. Account
10.A. DesignB. PreserveC. BasicD. Physical
Exercise 22
1.A. PathB. ToothC. ThemeD. Thames
2.A. SoundB. AmountC. CountryD. Noun
3.A. ClimbingB. BasketC. SubwayD. Club
4.A. ProblemB. PopularC. ConvenientD. Rod
5.A. RoseB. HouseC. MouseD. Practice
6.A. AgreedB. MissedC. LikedD. Watched
7.A. RearB. DearC. BearD. Fear
8.A. GuideB. DrivenC. TwiceD. Shine
9.

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 Nâng Cao 11, Toán Nâng Cao 11

A. HearB. ClearC. PearD. Fear
10.A. PunctualB. RubbishC. ThunderD. Furious

Exercise 23

Lịch thi đấu World Cup