Giải bài tập trang 13, 14 bài 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: nhân tố hoá học là những nguyên tử gồm cùng...

Bạn đang xem: Bài tập sgk hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học là phần đa nguyên tử có cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron và số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hoá học vị nó mang đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các yếu tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng bao gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nguyên tố % của đồng vị 65Cu. Ta tất cả :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ tất cả đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là 1 trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> khối lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H có trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một láo lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi bao gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính, Hoàn Cảnh Sáng Tác Tiểu Đội Xe Không Kính

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon bóc ra từ bầu không khí là láo hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở đk tiêu chuẩn.