Bài tập về thì lúc này đơn với quá khứ solo có đáp án trong chuyên mục học tập cùng rèn luyện con kiến thức. Bài tập các bạn học sinh có thể rèn luyện kỹ năng và sẵn sàng kỹ năng làm bài tập cực tốt cho các kì thi và khám nghiệm sắp tới. Tài liệu về thì bây giờ đơn và quá khứ đối kháng là phần triết lý và bài xích tập gồm đáp án nâng cao, bám sát đít chương trình và giúp học sinh năng vững nhất kiến thức và kỹ năng khi học hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và quá khứ đơn


Phân biệt thì bây giờ đơn và quá khứ đơn

Thì hiện tại đơn: miêu tả hành cồn được lặp đi tái diễn nhiều lần về một hành vi và thói quen cuộc sống thường ngày ở hiện nay tại.

Thì hiện tại đơn có các dấu hiệu phân biệt trong những câu là: every day/ week/ month/ year, usually, often, always, rarely, never, sometimes, in the morning/ evening, afternoon, at night, …

Thì thừa khứ đơn: diễn đạt hành động đã hoàn thành trong vượt khứ sống thời điểm cụ thể trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận thấy câu thừa khứ solo là yesterday, then, when, last night/ week/ month/ year, a week/ month/ year ago, two days ago, in 2019, ….

*

Bài tập về thì hiện tại đơn với quá khứ có đáp án

Exercise 1: Put the verb in brackets into the present simple or past simple

We _________ (go) lớn the holiday last weekend. My cousins _________ (not/ visit) us every weekend. ___________ (your mum/ make) sugar yesterday? I _______ (send) phái nam an email yesterday morning The children always ______ (do) their homework yesterday morning.

Exercise 2: Choose the correct answer

Dad doesn’t buy/ didn’t buy a new bike. I don’t watch/ didn’t watch TV yesterday. Do you like/ liked chips? Mary leaves/ left for Italy last week. Did Tuan come/ came khổng lồ the party?

Exercise 3: Put the verbs in the present simple or the past simple

A: ___________________ (you/ go) khổng lồ supper market yesterday?

B: No, I __________. I ___________ (never/ work) on Friday 

A: _______________ (you/ see) Charles yesterday?

B: Yes. We ________ (have) breakfast together.

A: ____________ (Nam/ work) at a bank?

B: No, She ____________. SHe __________ (work) at a post office

A: ____________ (you/ do) anything exciting last Saturday?

B: No, not really. He_____________ (watch) TV & _________________ (read) a newspaper. It was a boring weekend.

A: What __________ (you/do) at weekends?

B: We usually ___________(go) khổng lồ the holiday

Exercise 4: Complete the sentences with the time expressions from the list
*

at the momentalwaysyesterdaylast nightevery weeklast summer
We watched a really good film at the cinema __________. She is upset because he failed his driving kiểm tra __________. He ____________ brushes his teeth before she goes khổng lồ bed at night. She is working _____________ I can’t come with you. My father does the shopping _______________. I went to a beautiful exotic island ____________. The weather was very cold.

Exercise 5: Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple

Tommy Brown ________ (like) making up stories. No one ______ (believe) what he ______ (say) because he always _____ (tell) lies. She ________ (live) in a big village & _______ (work) on a farm just outside the village. One night last month, Jenny______ (finish) worked late. It _________ (be) dark và cold. Suddenly, She _______ (hear) a strange noise, so She _________ (look) up. It __________ (be) a UFO bright flashing lights. The UFO ________ (come down) towards her & she ________ (see) two green men looking at her from outside. She ___________ (scream), ___________ (drop) her bag và ______________ (run away). When she ______________ (arrive) in the village, she ______________ (run) into some villagers and ______________(start) telling them about the aliens but they all ______________ (laugh) at her. No one ______________ (believe) Jenny.

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

*

Kết luận

Trên đây là tổng thể nội dung của bài tập về thì bây giờ đơn với quá khứ solo có đáp án giao hàng mọi bạn ôn tập với rèn luyện kỹ năng và khả năng làm bài xuất sắc nhất. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu rộng để cải thiện kiến thức cho doanh nghiệp về bài tập anh văn hiệu quả.