Trong tiếp xúc để miêu tả một hành vi sẽ xẩy ra trong tương lai, hoặc một hành động sẽ xảy ra trong một quãng thời hạn dài sống tương lai chúng ta sử dụng thì tương lai đơn, bài viết này chúng tôi xin trình làng tới các bạn học sinh, sinh viên với quý thầy cô giáo tóm tắt triết lý về thì tương lai đối kháng và một trong những dạng bài tập thì sau này đơn.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn lớp 6


Tóm tắt lý thuyết thì tương lai đơn

Cấu trúc (Form)

*

I/We +will/shall +verb (bare-inf)You/He/She/It/They +will +verb (bare-inf)

– Thể khẳng định (Affirmative form)

Rút gọn: will/ shall -> ’ll

Ex:

I’ll be on holiday in August. (Tôi vẫn đi nghỉ vào tháng Tám.)

– Thể phủ định (Negative form)

Subject + will/shall + not + verb(bare-inf.)

Rút gọn: will not → won’t shall not → shan’t

Ex:

We won’t/ shan’t have time for a meal. (Chúng ta sẽ không có thời gian nhằm ăn.)

– Thể ngờ vực (Interrogative form)

Will/Shall + subject + verb (bare-inf.) ?

Ex:

Will you be at trang chủ this evening? (Chiều nay anh đang về bên chứ?)

Cách dùng (Usage)

Thì tương lai đơn thường được sử dụng để

– miêu tả một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc một hành vi sẽ xảy ra trong một quãng thời hạn dài sinh hoạt tương lai.

Ex:

The international conference will open next week.(Hội nghị thế giới sẽ mở màn vào tuần tới.)I will be at high school next year. (Năm sau tôi đã học trung học.)

– miêu tả ý kiến, sự chắc hẳn chắn, sự dự đoán của người nói tới một điều gì đó trong tương lai.

Ex:

I’m sure he will come back soon. (Tôi chắc hẳn rằng lát nữa anh ấy vẫn về.)Tom won’t pass the examination. He hasn’t worked hard enough for it. (Tom sẽ không còn thi đậu. Anh ấy dường như không học hành đủ chịu khó để đậu.)I don’t think the exam will be difficult. (Tôi nghĩ là bài thi sẽ không còn khó.)

– Đưa ra một lời hứa, lời doạ dọa.

Ex:

I’ll gọi you tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho anh.) → lời hứa hẹn (promise)I’ll hit you if you vì that again. (Nếu con còn khiến cho thế, bà mẹ sẽ tấn công đòn.) → lời rình rập đe dọa (threat)

– Đưa ra ra quyết định ngay tức thì, lúc ta quyết định hoặc gật đầu làm điều gì đấy ngay lúc đang nói (will không được sử dụng đế biểu đạt quyết định sẵn có hoặc dự định).

Ex:

There’s a postbox over there. I’ll post these letter. (ơ kia tất cả thùng thư. Tôi sẽ gửi đa số lá thư này.)You still haven’t put those shelves up, Trevor. OK, I’ll vì it tomorrow. (Trevor, anh vẫn không dựng các chiếc kệ kia lèn. Được rồi, ngày mai tôi đang làm.)

– Đưa ra lời yêu cầu, lời đề nghị, với lời mời.

Ex:

Will you mở cửa the door? (Anh ngừng hoạt động giúp tôi được không’?) → cần phải có (request)I’ll peel the potatoes. (Tôi gọt vỏ khoai tây nhé.) → lời đề nghị (offer)Will you come to lớn lunch? (Anh đến dùng cơm trưa nhé?) → lời mời (invitation)

Các trạng từ thường được dùng

*

Someday (một ngày như thế nào đó), tomorrow (ngày mai), next week/ next month... (tuần tới I mon tới …), soon (chẳng bao lâu nữa)

*Lưu ý: bạn Anh cần sử dụng I will/I shall và we will/we shall với nghĩa hệt nhau để nói về tương lai, tuy vậy shall ít được dùng hơn will. Shall thường được dùng trong lối văn trọng thể hoặc vào lời để nghị và lời gợi ý.

Ex:

I shall see you at the meeting tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gặp gỡ anh trên cuộc họp.) Shall I carry your bag? (Tôi xách túi khiến cho bạn nhé?)Shall we go out for dinner? (Chúng ta ra phía bên ngoài ăn buổi tối nhé?)

Trong tiếng Anh của bạn Mỹ (American English), shall thường không dược dùng để làm nói về thời gian trong tương lai.

Các thì trong giờ Anh #5 : Thì sau này Đơn | Future Tense

Bài tập thì tương lai đơn

1. Viết lại thắc mắc sử dụng thì tương lai đơn

(Make questions in the future simple tense).

I am not sure if I can offer this room.

……………………………………………………………….?

(our guest/like/it)

Can I borrow your máy tính xách tay today?

……………………………………………………………….?

(you/use/it)

We arrive in London at 2 o’clock.

……………………………………………………………….?

(we/have/time/for lunch)

The show starts at 9.

Please, …………………………………………………….?

(you/drive me/there)

Your journey will be so long.

How ……………………………………………………….?

(you/spend/your time)

I’ve just missed the train.

How ……………………………………………………….?

(I/get/to school)

I’d lượt thích to see your project.

……………………………………………………………….?

(you/work/on it)

Your teacher asked you to help him.

……………………………………………………………….?

(you/do/it/for him)

Đáp án:

Will our guests lượt thích it?

Will you use it?

Will we have time for lunch?

Please, will you drive me there?

How will you spend your time?

How will I get lớn school?

Will you work on it?

Will you vày it for him?

2. Hoàn thành các câu sau thực hiện thì tương lai solo và hễ từ trong bảng mặt dưới.

(Complete the sentences with the future simple (will) & the verbs in the box).

“ be; help; meet; play; fly; relax; make; end; cry; buy “ 

Cristiano Ronaldo ……………………….. For Real Madrid this season.

Next year I ……………………….. Sixteen years old.

If you are a good boy, your Dad ……………………….. You a big ice cream.

We don’t want to lớn go by car. We ……………………….. Instead.

I can’t watch this film or I ……………………….. Again.

OK. At 6 o’clock we ……………………….. You outside the shopping center.

Wait a minute, please. The concert ……………………….. Soon.

Are you hungry? I ……………………….. You a hamburger.

Peter doesn’t want lớn work in the garden. He ……………………….. .

You can’t take all this luggage on your own. I ……………………….. You.

Đáp án:

Cristiano Ronaldo will play for Real Madrid this season.

Next year I will be sixteen years old.

If you are a good boy, your Dad will buy you a big ice cream.

We don’t want to go by car. We will fly instead.

I can’t watch this film or I will cry again.

OK. At 6 o’clock we will meet you outside the shopping center.

Wait a minute, please. The concert will end soon.

Are you hungry? I will make you a hamburger.

Peter doesn’t want to work in the garden. He will relax.

You can’t take all this luggage on your own. I will help you.

3. Bài xích tập lựa chọn dạng tự đúng áp dụng thì tương lai đơn

(Choose the correct form).

Don’t leave your keys on the table. You will | won’t forget it.

If it doesn’t rain tomorrow, we will | won’t take our umbrellas.

Susan will | won’t lượt thích it if you come late.

Anna will | won’t be on holiday next week. But she promised to lớn write to lớn us.

I’m told you are ill. I hope you will | won’t feel better again.

I have no idea how to vì chưng it. I will | won’t make it.

Turn on your laptop tonight. We will | won’t chat a little bit.

I will | won’t be a doctor, because I didn’t finish my studies.

You needn’t wear your cap. It will | won’t be cold today.

I am really tired. I will | won’t have a rest.

Đáp án:

Don’t leave your keys on the table. You will | won’t forget it.

If it doesn’t rains tomorrow, we will | won’t take our umbrellas.

Susan will | won’t like it if you come late.

Anna will | won’t be on holiday next week. But she promised khổng lồ write to lớn us.

I’m told you are ill. I hope you will | won’t feel better again.

I have no idea how to bởi it. I will | won’t make it.

Turn on your máy tính xách tay tonight. We will | won’t chat a little bit.

I will | won’t be a doctor, because I didn’t finish my studies.

You needn’t wear your cap. It will | won’t be cold today.

I am really tired. I will | won’t have a rest.

4. Bài tập viết lại thắc mắc sử dụng thì sau này đơn

(Jumbled sentences – make future simple questions).

Example: you | tidy | room | your

Will you tidy your room?

______________________________________________

Peter | arrive | when

……………………………………………………………………………… ?

not | work | mum | late | your | today

……………………………………………………………………………… ?

at | be | Marry | tomorrow | school

……………………………………………………………………………… ?

you | what | leave | time

……………………………………………………………………………… ?

classmates | in | be | classroom | their | your

……………………………………………………………………………… ?

hairstyle | think | what | John | my | of | new

……………………………………………………………………………… ?

concert | enjoy | the | Mr. And Mrs. Miley

……………………………………………………………………………… ?

you | till | stay | there | not | Saturday

……………………………………………………………………………… ?

you | address | your | tell | me | email

……………………………………………………………………………… ?

the | how | Joe | find | motel

……………………………………………………………………………… ?

Đáp án:

When will Peter arrive?

Will your mum not work late today?

Will Marry be at school tomorrow?

What time will you leave?

Will your classmates be in their classroom?

What will John think of my new hairstyle?

Will Mr. & Mrs. Miley enjoy the concert?

Will you not stay there till Saturday?

How will Joe find the motel?

Will you tell me your email address?

5. Xong xuôi những câu sau thực hiện thì sau này đơn

(Complete the sentences with the future. Keep the same meaning).

Example:

I think Tom’s birthday các buổi party is on Saturday. (have)I think Tom will have his birthday tiệc nhỏ on Saturday.

________________________________________

You can’t take my car. I use it at weekends. (need)

You can’t take my car. I …………………………….. It next weekend.

Waiter, we would like two glasses of táo bị cắn dở juice. (have)

Waiter, we ………………………… two glasses of orange juice.

Do you think our Math teacher is preparing a chạy thử for tomorrow? (write)

Do you think we …………………………………… a chạy thử tomorrow?

I don’t mind going lớn the cinema if you help me with the homework. (go)

I …………………… khổng lồ the cinema if you help me with the housework.

I have a lot of work to vày in the afternoon. (work)

I ………………………….. A lot in the afternoon.

Dad can’t take you to lớn the station because there is a football match on TV. (want)

Dad can’t take you to lớn the station because he …………………………….to see a football match.

This movie is worth the money! (watch)

I ……………………………… this film!

There is a museum on our program for tomorrow. (visit)

We ……………………………. A museum next Monday.

Đáp án:

You can’t take my car. I will need it next weekend.

Waiter, we will have two glasses of táo juice.

Do you think we will write a thử nghiệm tomorrow?

I will go to lớn the cinema if you help me with the homework.

I will work a lot in the afternoon.

Xem thêm: Tại Sao Nói Cuộc Khởi Nghĩa Hương Khê Là Cuộc Khởi Nghĩa Tiêu Biểu Nhất Trong Phong Trào Cần Vương

Dad can’t take you lớn the station because he will want lớn see a football match.