Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 8 hơn. Để sở hữu tài liệu bài xích tập giờ Anh lớp 8 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 8 thí điểm theo từng unit

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề đánh giá 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Our customs & traditions

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ Anh lớp 8 học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề bình chọn 1 tiết Tiếng Anh 8 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Communication

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɔː/ những đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /k/ những đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʌ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /ɪ/ các đáp án sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɑː/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /id/ những đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ʒ/ những đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ những đáp án còn sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜ:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. To lớn hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to bởi vì dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants to ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ lớn socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What do you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: vày you think friendship on the mạng internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ event in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với bạn bè vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: bộ đồ bằng tay

Dịch: cửa hàng chúng tôi cần 1 cỗ đồ bằng tay để làm các sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn

Dịch: chuyển động giải trí ưa thích của công ty là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào team

Dịch: Anna rất ước ao tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ ko kể cửa hàng.

Dịch: Tôi không ngại đi dạo ngắm đồ ko kể cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn từ dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để tiếp xúc tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm người qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: giao tiếp với ai

Dịch: Tôi rất ghét nói chuyện với mấy fan kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: bạn có say mê làm vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ăn nhập với đồ vật gi

Dịch: bố mẹ sẽ sử dụng rộng rãi với tác dụng học tập của người tiêu dùng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: bạn thường làm những gì vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không tồn tại thật, chỉ có trên mạng

Dịch: các bạn có nghĩ tình các bạn trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã có lần tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở quanh vùng bạn sinh sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: có bao nhiêu fan đang nghỉ ngơi trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vày you often do when you have free time? There are a lot of leisure activities for young people to choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts. Thanks to the craft kit, I can make some gifts for my friends & relatives. My mother taught me lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want lớn learn khổng lồ make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to lớn make scarfs và pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able khổng lồ make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how khổng lồ make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube đoạn phim on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bản thân tôi thích làm đồ bằng tay thủ công tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I have a craft kit with a lot of things to lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi gồm một bộ đồ bằng tay để làm cho các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “My mother taught me to make bracelets”.

Dịch: chị em tôi dạy cách làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want khổng lồ learn to make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghép với khung hình ảnh nữa. Chính vì vậy tôi đã lướt mạng để có thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs & pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã cùng đang tìm thấy rất nhiều video clip youtube bổ ích dạy bí quyết làm khăn quàng và áo len ấm chui đầu bởi len.


Choose the letter A, B, C or D lớn complete the passage below

The British spend their không tính tiền time in different ways. People generally use it to lớn relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không lấy phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on video so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. Và in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. Khổng lồ spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng không ít người dân cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, nhất là cho các tổ chức trường đoản cú thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ dài “the most + adj dài”

Dịch: Con tín đồ dành không hề ít thời gian sinh sống nhà, nơi hoạt động giải trí thịnh hành nhất là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: khắc ghi

Dịch: Mọi bạn thường ghi băng lại những chương trình đã phát để thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm những gì

Dịch: người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế sửa chữa mệnh đề chỉ thời hạn

Dịch: và vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm mọi thứ”, là thời hạn khi mọi fan dành thời hạn tân trang bên và sửa chữa nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

A favourite pastime with children & adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out to cheer the pint-sized Asiatic horses và jockeys on to victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, và other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near rã Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers and machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vì chưng children vì with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: bởi Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và bán ra cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa được tổ chức vào sản phẩm công nghệ 7- công ty nhật ở ngoại thành Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược khôn cùng lớn, với lãi suất vay được gửi vào ngân khố nước nhà phía phái nam Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: nhờ vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis.”.

Dịch: hồ hết sự kiện thể thao khác bao gồm bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, đạp xe mặt đường dài, ping pong với tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: tất cả rất không nhiều sân golf ở khu vực miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day vì you spend on playing game?

B. How much time a day bởi vì you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ and he/ think/ he/ enjoy/ listen/ to the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to bởi a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vị a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời gian vào việc làm những gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu chia thời hiện nay tại xong xuôi vì có trạng trường đoản cú “just”

Dịch: Nick vừa mới sắm một đĩa CD dân ca vn và anh ấy nghĩ về anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm cho gì

Dịch: Ping không lo làm nhiều bài xích tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + sản phẩm công nghệ + buổi

Dịch: Marie thích đi ngắm thứ ở siêu thị với bạn thân vào về tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: kết cấu đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao họ không…

Dịch: tại sao chúng ta không giúp cha mẹ chút các bước sửa trị tự làm nhỉ?


Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old to lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough khổng lồ get married.

D. She is not enough old to get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: câu hỏi ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận cái gì từ ai

Dịch: Lan nhận được lá thư từ con bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn ưa thích

Dịch: chuyển động thư giãn ngưỡng mộ của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo với enough: “be + adj + enough + to lớn V”: đủ…để làm gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N sử dụng để mô tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là một trong cô nhỏ nhắn xinh xắn có mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Khổng lồ sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to make crafts rather than play tennis.

A. We would rather khổng lồ make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm đồ thủ công thú vị hơn tích lũy tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh cồn từ tiên phong câu động từ chia số không nhiều

Dịch: Ngồi trước máy tính xách tay hàng giờ vô cùng mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: do vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, do vậy anh ấy đỗ kì thi.

Xem thêm: Độ Tin Cậy Website Ow Football Là Gì, Độ Tin Cậy Website Ow

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: ko thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy không đam mê chơi các trò đùa trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm cái gi hơn làm gì