Bài tập 1: Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al với Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0 g. Tính Khối lượng nhôm cùng magie trong hỗn hợp đầu?

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta gồm :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam

Mặt khác theo công thức 1 với theo đề ta bao gồm hệ phương trình:

(Khi gia nhập phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e với H2 thu về 2 e)

3.nAl + 2.nMg = 2.nH2 = 2.0.8/2 (1)

27.nAl + 24.nMg =7,8 (2)

Giải phương trình (1), (2) ta bao gồm nAl =0.2 mol và nMg = 0.1 mol

Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam và mMg =24.0,1 =2,4 gam chọn đáp án B

Bài tập 2: Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7 nhường 5 e (Mn+2), Cl-thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định luật bảo toàn e ta bao gồm :

5.nKMnO4 =2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKMnO4 =0.25 mol ; VCl2 =0,25 . 22,4 =0,56 lít

Bài tập 3.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg cùng Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy gồm 11,2 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức 2 ta có:

mmuối = m kim loại + mion tạo muối

= đôi mươi + 71.0,5 = 55.5g

Bài tập 4. phối hợp 15 gam hỗn hợp X gồm nhì kim loại Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3 với H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Tính phần trăm khối lượng của Al và Mg trong X lần lượt?

Hướng dẫn:

Ta tất cả 24 nMg + 27 nAl =15 (1)

- Xét quy trình oxi hóa

Mg → Mg2+ + 2e

Al → Al3+ +3e

⇒ tổng số mol e nhường = 2nMg + 3 nAl

- Xét quá trình khử

2N+5 +2.4e → 2 N+1

S+6 + 2e → S+4

⇒ tổng số mol e nhận = 2.0,4 + 0,2 = 1,4 mol

Theo định luật bảo toàn e ta có:

2nMg + 3 nAl = 1,4 (2)

Giải hệ (1) cùng (2) ta được nMg = 0,4 mol, nAl =0,2 mol

⇒% Al = 27.0,2/15 = 36%

⇒%Mg = 64%

Bài tập 5: Một hỗn hợp X tất cả khối lượng 18,2g gồm 2 Kim loại A (hóa trị 2) cùng B (hóa trị 3). Hòa hợp X trọn vẹn trong dung dịch Y chứa H2SO4 cùng HNO3. đã cho ra hỗn hợp khí Z gồm 2 khí SO2 cùng N2O. Xác định 2 kim loại A, B (B chỉ co thể là Al xuất xắc Fe). Biết số mol của nhì kim loại bằng nhau với số mol 2 khí SO2 cùng N2O lần lượt là 0,1 mol mỗi khí.

Hướng dẫn:

Quá trình khử hai anion tạo khí là:

4H+ + SO42- + 2e → SO2 + 2H2O

0,2 0,1 mol

10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O

0,8 0,1 mol

Tổng e (nhận) = 0,2 + 0,8 = 1 mol

A → A2+ + 2e

a 2a

B → B3+ + 3e

b 3b

Tổng e (cho) = 2a + 3b = 1 (1)

Vì số mol của hai kim loại bằng nhau nên: a= b (2)

Giải ( 1), (2 ) ta có a = b = 0,2 mol

Vậy 0,2A + 0,2B = 18,2 ⇒ A + B = 91 ⇒ A là Cu cùng B là Al.

Bài tập 6: Cho 6,3 g hỗn hợp Mg cùng Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra vào dung dịch là?

Hướng dẫn:

Ta có: 2H++ 2e → H2

0,3 0,15 mol/

Vậy khối lượng muối trong dung dịch là:

mmuối = mkim loại + mgốc acid = 6,3+35,5.0,3/1=16,95 g.

Một số lưu ý:

- Với kim loại tất cả nhiều số oxy hóa khác nhau khi phản ứng với dung dịch axit HNO3 loãng, HNO3 đặc rét sẽ đạt số oxi hóa cao nhất.

- Hầu hết các kim loại phản ứng được với HNO3 đặc rét (trừ Pt, Au) cùng HNO3 đặc nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr….) lúc dó N+5 trong HNO3 bị khử về mức thoái hóa thấp hơn vào những đơn chất khi tương ứng.

- những kim loại tác dụng với ion vào môi trường axit H+ coi như tác dụng với HNO3. Các kim loại Zn, Al tác dụng với ion trong môi trường kiềm OH- giải phóng NH3.

Bài tập 7: Hòa rã 15g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg, Al vào dung dịch Y gồm HNO3 cùng H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần tram khối lượng của Al, Mg trong X lần lượt là:

Hướng dẫn:

Gọi Mg, Al vào hỗn hợp X lần lượt là x, y (mol).

*
*
*

Bài tập 8: Cân bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

- Bước 1. Xác định sự nạm đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

- Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ bao gồm 8FeS với 9N2O.

Xem thêm: Chất Có Thể Dùng Làm Mềm Nước Cứng Tạm Thời Là M Mềm Nước Cứng Tạm Thời Là

- Bước 3. Đặt những hệ số tìm kiếm được vào phản ứng với tính các hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Bài tập 9. cân bằng phản ứng vào dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Bài tập 10. Cân bằng phản ứng trong dung dịch có H2O tham gia: