Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ dùng lí 12 chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ gia dụng lí 11 chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Ngữ văn 10 Toán học tập 10 giờ đồng hồ Anh 10 đồ lí 10 hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán học 9 giờ Anh 9 vật dụng lí 9 chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9
Lớp 8
Ngữ văn 8 Toán học 8 giờ đồng hồ Anh 8 vật dụng lí 8 chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8
Lớp 7
Ngữ văn 7 Toán học 7 giờ đồng hồ Anh 7 đồ lí 7 Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7
Ngữ văn 6 Toán học tập 6 giờ đồng hồ Anh 6 Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Toán học tập 5 giờ đồng hồ việt 5 giờ Anh 5 lịch sử dân tộc 5 Địa lí 5 công nghệ 5 Đạo đức 5 Tin học 5
Toán học tập 4 giờ đồng hồ việt 4 tiếng Anh 4 lịch sử 4 Địa lí 4 khoa học 4 Đạo đức 4 Tin học tập 4
Toán học tập 2 giờ việt 2 giờ đồng hồ Anh 2 tự nhiên và thôn hội 2 Đạo đức 2 Âm nhạc 2 mỹ thuật 2 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 2
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Câu hỏi 1 : Đốt cháy 10,08 gam Mg vào oxi 1 thời gian, chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Hài hòa hết X vào dung dịch có HCl 0,9M với H2SO4 0,6M, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối có trọng lượng 3,825m gam. Khía cạnh khác, tổng hợp hết 1,25m gam X trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được hỗn hợp Z cất 82,5 gam muối và tất cả hổn hợp khí T tất cả N2 cùng 0,015 mol khí N2O. Số mol HNO3 phản nghịch ứng là 

A 1,23 molB 1,32 molC 1,42 molD 1,28 mol

Lời giải bỏ ra tiết:

+ (Yleft{ eginarrayln_Cl^ - = 0,9x\n_SO_4^2 - = 0,6x\n_Mg^2 + = 0,42endarray ight. o left{ eginarraylBTDT:0,9x + 2.0,6x = 2.0,42\BTKL:35,5.0,9x + 96.0,6x = 3,825m - 10,08endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,4\m = 12endarray ight.)

Trong 1,25m gam gồm (left{ eginarrayln_MgO = frac1,25.(12 - 10,08)16 = 0,15\n_Mg = 1,25.0,42 - 0,15 = 0,375endarray ight.)

+ (eginarraylleft{ eginarraylBTKL:n_NH_4NO_3(Z) = fracm,_muoi(Z) - m_Mg(NO_3)_2M_NH_4NO_3 = frac82,5 - (0,15 + 0,375).14880 = 0,06\BT,e:n_N_2 = frac0,375.2 - 0,06.8 - 0,015.810 = 0,015endarray ight.\ o n_HNO_3 = 2n_Mg^2 + + 2n_N_2 + 2n_N_2O + 2n_NH_4NO_3 = 1,23molendarray)

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 2 : đến 4,32 gam Mg vào dung dịch các thành phần hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X; 0,896 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y có cân nặng 0,92 gam gồm 2 khí không màu bao gồm một khí hóa nâu trong không gian và còn lại 2,04 gam hóa học rắn ko tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, nhận được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là

A 18,27. B 14,90. C 14,86. D 15,75.

Bạn đang xem: Bài tập về hno3 và muối nitrat có đáp án


Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn điện tích


Lời giải chi tiết:

Khí là NO và H2, tính được nH2 = 0,01 mol với nNO = 0,03 mol => X không đựng NO3- (do H+ dư tạo ra khí H2)

Sơ vật dụng phản ứng:

 

(egingathered Mg:0,095mol + left egingathered NaNO_3 hfill \ H_2SO_4 hfill \ endgathered ight o Yleft egingathered Mg^2 + ;Na^ + hfill \ SO_4^2 - ;NH_4^ + hfill \ endgathered ight + left egingathered H_2 hfill \ NO hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered BTe:2n_Mg = 2n_H_2 + 3n_NO + 8n_NH_4^ + hfill \ NTN:n_NO_3^ - = n_NO + n_NH_4^ + hfill \ BTDT:n_Na^ + = n_NO_3^ - hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NH_4^ + = 0,01 hfill \ _Na^ + = n_NO_3^ - = 0,04 hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTDT, extdd,Y:n_SO_4^2 - = 0,12 hfill \ m_muoi,trong,X = m_Mg^2 + + m_Na^ + + m_NH_4^ + + m_SO_4^2 - = 14,9(g) hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 3 : kết hợp hết hỗn kim loại tổng hợp loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO3 loãng đầy đủ thu được hỗn hợp X và không có khí bay ra. Cô cạn cẩn trọng dung dịch X thu được m gam muối khan (trong kia oxi chiếm phần 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan đến cân nặng không đổi thu được 19,2g chất rắn. Quý hiếm của m sớm nhất với :

A 65 B 70 C 75D  80

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Bảo toàn e, Bảo toàn khối lượng

 


Lời giải chi tiết:

Vì KL + HNO3 không tồn tại khí thoát ra => thành phầm khử là NH4NO3

TQ : 2M(NO3)n ---> M2On + 2nNO2 + 0,5nO2

NH4NO3 ---> N2O + 2H2O

nO(X) = 0,61364m/16 (mol)

nNO3 = ne tđ + nNH4NO3 = 1/3nO(X) = 0,61364m/48 (mol) 

Ta có : ne tđ = 8nNH4NO3

=> ne tđ = 0,61364m/54 = nNO2 = 4nO2 ; nNH4NO3 = 0,61364m/432

=> nO2 = 0,61364m/216 (mol)

Bảo toàn trọng lượng : mX - mrắn = mNH4NO3 + mNO2 + mO2

=> m – 19,2 = 80. 0,61364m/432 + 46. 0,61364m/54 + 32. 0,61364m/216

=> m = 70,4g

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : cho 22,72 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Trọng lượng muối nitrat sau bội nghịch ứng là:

A 29, 04 gam B  30,16 gam C 72,6 gam D 77,44 gam

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Đáp án: D

Phương pháp : Quy đổi tất cả các oxit ban đầu gồm Fe cùng O , sử dụng bảo toàn e và bảo toàn khối lượng.

Hướng dẫn giải:

n NO = 2,688 : 22,4 = 0,12 (mol)

Coi láo lếu hợp ban đầu gồm Fe với O cùng với số mol thứu tự là x; y mol

Ta có:

*
 

Khối lượng muối bột Fe(NO3)3 = 0,32 . 242= 77,44 (g)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 5 : đến 8,4 gam bột Mg tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 đầy đủ thu được dung dịch Y với 2,24 lít khí NO duy nhất. Cân nặng muối sản xuất thành vào dng dịch Y là:

A 51,8 gam B 58 gam C 55,8 gam D 14,8 gam

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: C

Phương pháp : dùng bảo toàn e, n e (KL nhường) = n e (HNO3 nhận)

Hướng dẫn giải:

n Mg = 0,35 (mol) ; n NO = 0,1 (mol)

n NH4NO3 = ( 0,35.2 – 0,1.3 ): 8 = 0,05 (mol)

=>m MUỐI = mMg(NO3)2 + m NH4NO3 = 0,35. 148+ 0,05. 80 = 55, 8 (gam)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : nhiệt độ phân không còn 1 muối bột nitrat nhận được rắn A và các thành phần hỗn hợp khí B. Cho A tác dụng với HCl thì thấy không có phản ứng xảy ra. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp B đối với H2 là:

A 21,6 B 8C 124/3 D 62/3

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

A không tác dụng với HCl → sức nóng phân muối hạt sau Cu

 2M(NO3)n → 2M + 2nNO2 +nO2

=> hỗn hợp khí bao gồm NO2 và O2 có tỉ lệ là 2 : 1

=> Mtb=(46.2+32.1)/3=124/3

=> d hh/H2 = 62/3

Đáp án: D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Nung 27,3 gam tất cả hổn hợp NaNO3, Cu(NO3)2 khan sinh ra tất cả hổn hợp khí A, dẫn cục bộ A vào 89,2 ml H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị nước hấp thụ. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch sinh sản thành là bao nhiêu? (Coi độ tung của O2 trong nước không xứng đáng kể)

A 12,6% B 12,21% C 20% D 13,6%

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: A

Nhận xét: Tỉ lệ NO2: O2 hấp thụ vào nước là 4:1 bằng với tỉ trọng sinh ra bởi Cu(NO3)2 nhiệt phân

=> 1,12 lít khí không dung nạp là O2 do NaNO3 nhiệt phân ra.

 

$$eqalign và n_O_2(do m NaNO_3) = 0,05 = > n_NaNO_3 = 2n_O_2 = 0,1 cr & = > n_Cu(NO_3)_2 = 27,3 - 0,1.85 over 188 = 0,1 = > n_NO_2 = 0,2 m ; mn_O_2 = m 0,05; m n_HNO_3 = 0,2 cr và = > m_ mdd = m_O_2P m + m_NO_2 + m_H_2O = m 0,05.32 + 0,2.46 + 89,2.1 m = m 100(g) cr & C\% HNO_3 = m <(0,2.63):100>.100\% m = m 12,6(\% ) cr $$


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 5,376 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả N2; N2O và dung dịch đựng 8m gam muối. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 18. Quý hiếm của m là

A 0,81 gam.B 3,24 gam.C 19,44 gam.D 21,6 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

HS xét 2 ngôi trường hợp: 

*TH1: Không tạo nên muối NH4NO3

*TH2: chế tác muối NH4NO3


Lời giải đưa ra tiết:

nhh khí = 0,24 (mol); Mhh khí = 18.2 = 36

Đặt nN2 = a (mol); nN2O = b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayln_khi = a + b = 0,24\m_khi = 28 ma + 44b = 0,24.36endarray ight. o a = b = 0,12)

*TH1: Không sinh sản muối NH4NO3

Áp dụng bảo toàn e: (n_Al = frac10n_N_2 + 8n_N_2O3 = frac10.0,12 + 8.0,123 = 0,72left( mol ight))

→ m = 0,72.27 = 19,44 gam

→ mmuối = 8m = 155,52 gam

Bảo toàn Al → nAl(NO3)3 = nAl = 0,72 mol → mAl(NO3)3 = 153,36g ≠ 155,52g (loại)

*TH2: tạo nên muối NH4NO3

Đặt nAl = x (mol); n NH4NO3 = y (mol)

+ Áp dụng bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

→ 3x = 10.0,12 + 8.0,12 + 8y (1)

+ mmuối = 8m → 213x + 80y = 8.27x (2)

Giải hệ (1) (2) được x = 0,8 với y = 0,03

Vậy m = 27x = 21,6 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 9 : Khi mang đến 5,4 gam kim loại Al công dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp A chứa 45,0 gam muối. Số mol khí thoát ra ít nhất trong nghiên cứu là bao nhiêu?

A 0,036 (mol).B 0,018 (mol).C 0,015 (mol).D 0,056 (mol).

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải chi tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 5,4/27 = 0,2 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 45 - 0,2.213 = 2,4 gam

=> nNH4NO3 = 0,03 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,2 = 8.0,03 + e.n Khí => e.n Khí = 0,36 mol

Khi e lớn nhất thì nKhí nhỏ nhất. Vậy số mol khí nhỏ tuổi nhất khi e = 10

=> nN2 = 0,36 : 10 = 0,036 mol

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Khi mang lại 9,45 gam kim loại Al tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch A đựng 78,55 gam muối. Thể tích khí (đktc) bay ra tối thiểu trong thí điểm là bao nhiêu?

A 2,352 lít.B 1,820 lít.C 1,456 lít.D 1,120 lít.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron.


Lời giải đưa ra tiết:

BTNT "Al": nAl(NO3)3 = nAl = 9,45/27 = 0,35 mol

Mặt khác: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 => mNH4NO3 = 78,55 - 0,35.213 = 4 gam

=> nNH4NO3 = 0,05 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 8nNH4NO3 + e.n Khí => 3.0,35 = 8.0,05 + e.n Khí => e.n Khí = 0,65 mol

Khi e lớn số 1 thì nKhí bé dại nhất. Vậy số mol khí nhỏ tuổi nhất lúc e = 10

=> nN2 = 0,65 : 10 = 0,065 mol => VN2 = 1,456 lít.

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 11 : hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy tất cả 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau phản nghịch ứng chiếm được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ đối với H2 là 18,5 với dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm của m là

A 134,80 B 143,20 C 153,84D 149,84

Đáp án: B


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn nguyên tố

2. Bảo toàn e

3. Bảo toàn điện tích


Lời giải đưa ra tiết:

(egingathered + left{ egingathered n_NO + n_CO_2 = 0,2 hfill \ 30n_NO + 44n_CO_2 = 0,2.18,5.2 = 7,4 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,1 hfill \ n_CO_2 = 0,1 hfill \ endgathered ight. o n_MgCO_3 = 0,1 hfill \ + So,do,phan,ung: hfill \ underbrace left egingathered Mg,MgO hfill \ MgCO_3 hfill \ endgathered ight\_hon,hop,X + underbrace HNO_3_2,15mol o underbrace left egingathered Mg^2 + ;NH_4^ + hfill \ NO_3^ - hfill \ endgathered ight\_ extdd,Yleft egingathered NO hfill \ CO_2 hfill \ endgathered ight hfill \ + left{ egingathered n_Mg = a hfill \ n_MgO = b hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = x hfill \ BTNT,N:n_NO_3^ - (Y) = 2,05 - x hfill \ endgathered ight. hfill \ + left{ egingathered BTe:2a = 8x + 0,1.3 hfill \ BTDT,trong,Y:2(a + b + 0,1) + x = 2,05 - x hfill \ m_X = 24a + 40b + 0,1.84 = 30 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,65 hfill \ b = 0,15 hfill \ x = 0,125 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Y = 143,2(g) hfill \ endgathered )

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : đến 5 gam bột Mg vào dung dịch các thành phần hỗn hợp KNO3 với H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp A đựng m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) có hai khí không màu, trong số ấy có một khí hóa nâu xung quanh không khí và còn lại 0,44 gam hóa học rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của B so với H2 là 11,5. Quý hiếm của m là:

A 31,08 B 29,34. C 27,96. D 36,04.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Khí B gồm NO ( 0,06 mol ) và H2 ( 0,02 mol ) ; nMg pư = 0,19 mol

Theo định lao lý bảo toàn electron : nNH4+ = (0,19.2 – 0,06.3 - 0,02.2)/8 = 0,02 mol

Do chế tạo ra H2 nên NO3- hết buộc phải : nKNO3 = 0,06 + 0,02 = 0,08 mol

Dung dịch A cất : Mg2+( 0,19 mol) ; K+ (0,08 mol); NH4+ ( 0,02 mol ) với SO42- ( 0,24 mol )

=> m = 31,08 gam

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 13 : Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp Al với Mg vào V ml hỗn hợp HNO3 2,5 M. Ngừng phản ứng thu được dung dịch X ( không chứa muối amoni) cùng 0,084 mol tất cả hổn hợp khí tất cả N2 với N2O có tỉ khối so với oxi là 31:24. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa biến đổi thiên theo đồ thị hình vẽ bên dưới đây:

*
 

Giá trị của m cùng V theo thứ tự là

A 6,36 và 378,2.B 7,8 với 950. C 8,85 cùng 250.D  7,5 cùng 387,2.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn electron


Lời giải chi tiết:

Theo quy tắc đường chéo tính được N2 :0,014 mol và N2O : 0,07 mol

Đặt nAl = x mol nMg= y mol

Dd X gồm dư HNO3 nên Al cùng Mg bội nghịch ứng hết

Al → Al+3 + 3e Mg → Mg+2 + 2e

2N+5 + 10e → N2 2N+5 + 8e → 2N+1

Bảo toàn e thì 3x + 2y = 0,014.10 +0,07.8=0,7

Cho NaOH vào NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O → HNO3 dư :0,1 mol

trên thể tích NaOH là 0,4125 lít thì kết tủa qua vị trí cực lớn → Al(OH)3 bị tổng hợp một phần

2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2

3OH- + Al3+ → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- +H2O

Kết tủa gồm Mg(OH)2 : y mol, Al(OH)3 : x-z mol( giả sử z mol Al(OH)3 bị hòa tan)

Ta có

17,45=58y+78(x-z)=m↓

2y + 3x + z =(0,4125-0,05).2=nNaOH

→ x= 0,1 mol ; y=0,2 mol; z=0,025 mol

→ m= 27x + 24y=7,5

Bảo toàn N trong phản ứng X + HNO3 có

nHNO3 = 3x + 2y + 2nN2 + 2nN2O + nHNO3 dư = 0,968 → V=0,3872

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : mang lại 21,6 gam bột Mg tan hết trong hỗn hợp hỗn hợp có NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam láo lếu hợp những muối th-nc và 5,6 lít hỗn hợp khí Y bao gồm N2O và H2 (tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Quý hiếm gần nhất của m là

A 240. B 288. C 292. D 285.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng

Bảo toàn nguyên tố

Bảo toàn điện tích

Tính khối lượng muối theo khối lượng ion tạo cho muối


Lời giải bỏ ra tiết:

Theo phép tắc đường chéo cánh tính được Y có 0,15 mol N2O và 0,1 mol H2

nMg=0,9 mol

Vì làm phản ứng chế tạo cả H2 phải NO3 không còn trong hỗn hợp thu được X

Ta tất cả Mg → Mg+2 +2e

2N+5 + 8e → 2N+1

2H+1 +2 e→H2

Ta gồm 2nMg > 8nN2O + 2nH2 → phản ứng sinh sản thêm NH4+

N+5 + 8e → N-3

Bảo toàn e ta bao gồm nNH4 = (0,9.2 – 0,15.8-0,1.2) : 8 = 0,05 mol

Bảo toàn N ta có

nNaNO3 = 2nN2O + nNH4 = 2.0,15+0,05=0.35 mol

Đặt số mol của NaHSO4 thuở đầu là x mol

Dd sau phản nghịch ứng tất cả Mg2+ : 0,9 mol, Na+ : (x+0,35)mol ; NH4+ : 0,05 mol cùng SO42- : x mol

Bảo toàn năng lượng điện ta tất cả 0,9.2 + x +0,35 + 0,05 = 2x → x=2,2 mol

Khối lượng muối trong dd X là

mmuối = mMg + mNa + mNH4+mSO4 = 292,35 g

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Fe, Fe3O4 với CuO, trong các số ấy oxi chiếm phần 20% khối lượng. Mang đến a gam hỗn hợp X tan hết vào hỗn hợp Y tất cả H2SO4 1,32M với NaNO3 0,8M, thu được hỗn hợp Z đựng b gam những chất tan đông đảo là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO ( sống đktc). Dung dịch Z phản nghịch ứng với dung dịch KOH dư thấy tất cả 68,32 gam KOH phản bội ứng hết. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Gía trị của b gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A 120,00. B 118,00. C 115,00. D 117,00.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt x làm thể tích dung dịch Y cùng y là số mol NH4+

Quy đổi hỗn hợp thành sắt kẽm kim loại ( chỉ chiếm 80%) và oxi ( chỉ chiếm 20%)

Trong X: mKL = 0,8a ; mO = 0,2 a

=> nH+ = 4nNO +10nNH4+

=> 4 . 0,08 +10y + 2 . (0,2a :16) = 2 . 1,32x (1)

Bảo toàn N: nNO3− vào Z = 0,8x − 0,08 − y

=> mmuối= 0,8a + 18y + 23x + 62 . (0,8x − 0,08 - y) + 96 . 1,32x =3,66a(2)

→ -2,86a - 44y + 199,32 x = 4,96

Khi KOH phản ứng cùng với X thì thành phầm chứa:

1,22 mol K+; 0,8x mol Na+ ; 1,32x mol SO42-, (0,8x − 0,08 − y) mol NO3-

Bảo toàn năng lượng điện tích: nK++ nNa+ =2nSO4 2- +nNO3−

=>1,22 + 0,8x =1,32x . 2 + 0,8x − 0,08 − y(3)

Từ đó tính được a =32,78 → b=120

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 16 : Để hòa tan trọn vẹn 19,225 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg, Zn buộc phải dùng trọn vẹn 800ml dung dịch HNO3 1,5M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y với 2,24 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A tất cả N2, N2O, NO, NO2 (trong đó số mol của N2O với NO2 bằng nhau) tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,5. Xác suất về trọng lượng của Mg vào X là

A 62,55 B 90,58 C 37,45 D 9,42

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

nH2O = nNO2 => ghép khí: N2O + NO2 = N2O3 = 3NO => quy A về N2 và NO.

Đặt nN2 = x mol; nNO = y mol ⇒ x + y = 0,1 mol và mhh khí = 28x + 30y = 0,1 × 14,5 × 2

=> giải ra: x = y = 0,05 mol. Hai sắt kẽm kim loại Mg, Zn → để ý có muối amoni!

Ta có: nHNO3 = 10nNH4+ + 12nN2 + 4nNO => nNH4+ = 0,04 mol.

Gọi số mol Mg là a và Zn là b => 24a + 65b = 19,225;

Lại theo bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04 . 8 + 0,05 . 10 + 0,05 . 3

=> giải ra: a = 0,3 mol; b = 0,185 mol => %mMg = <(0,3 . 24 ): 19,225> . 100% = 37,45%

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : đến 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch tất cả hổn hợp HCl (dư) cùng KNO3 thu được dung dịch X cất m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 với H2 có khối lượng 0,76 gam. Quý hiếm của m là:

A 34,68. B 19,87. C 24,03. D 36,48.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Bảo toàn electron

Hướng dẫn giải:

nMg = 7,2: 24 = 0,3 (mol); nY = 2,688: 22,4 = 0,12 (mol)

Gọi nN2 = x (mol); nH2 = y (mol)

Ta có: 

(left{ matrix mx m + y = 0,12 cr m28x + 2y = 0,76 cr ight. m = > ,,,,left{matrix mx ,, m = 0,02 (mol) cr my = 0,1 (mol) cr ight.)

Ta thấy ne( khí nhận) = 0,02. 10 + 0,1.2 = 0,4 e (nhường của Mg) = 0,3. 2= 0,6

=> sinh sản muối NH4+

nNH4+ = ( 0,3.2 – 0,02.10 – 0,1.2)/8 = 0,025 (mol)

m muối = mMgCl2 + m NH4Cl + m­KCl

= 0,3. 95 + 0,025. 53,5 + ( 0,02.2+ 0,025). 74,5 = 34,68(g)

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : cho 9,6 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg cùng Fe3O4 vào 300 ml hỗn hợp HNO3 2M, thu được hỗn hợp Y cùng 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O cùng NO bao gồm tỉ khối đối với hiđro là 16,75. Th-nc Y buộc phải dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn Z thu được m gam muối khan. Hiểu được phản ứng xảy ra hoàn toàn và lúc cô cạn muối không xẩy ra nhiệt phân. Quý hiếm m là

A 42,26 B 19,76 C 28,46 D 72,45

Đáp án: A


Phương pháp giải:

1. Bảo toàn e

2. Bảo toàn năng lượng điện tích


Lời giải chi tiết:

+ Y cất HNO3 dư cần Y không đựng Fe2+

(left{ egingathered n_NO + n_N_2O = 0,04 hfill \ 30n_NO + 44n_N_2O = 0,04.16,75.2 = 1,34 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_NO = 0,03 hfill \ n_N_2O = 0,01 hfill \ endgathered ight.)

+ Sơ thứ phản ứng:

 

(egingathered Xleft egingathered Mg hfill \ Fe_3O_4 hfill \ endgathered ight\xrightarrow + HNO3:0,6,molleft| egingathered o left egingathered NO hfill \ N_2O hfill \ endgathered ight hfill \ o Yleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ H^ + hfill \ endgathered ight\xrightarrow + NaOH(trung,hoa)Zleft egingathered Mg^2 + ,Fe^3 + hfill \ NH_4^ + ,NO_3^ - hfill \ Na^ + hfill \ endgathered ight hfill \ endgathered ight. hfill \ hfill \ endgathered )

(left{ egingathered n_Mg = x hfill \ n_Fe_3O_4 = y hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered n_Mg^2 + = x hfill \ n_Fe^3 + = 3y hfill \ endgathered ight.;left{ egingathered n_NH_4^ + = z hfill \ BTN:n_NO_3^ - (Z) = 0,55 - z hfill \ endgathered ight.)

(egingathered left{ egingathered m_X = 24x + 232y = 9,6 hfill \ BT,e:2x + y = 0,03.3 + 0,01.8 + 8z hfill \ BTDT, extdd,Z:2x + 9y + z + 0,04 = 0,55 - z hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,11 hfill \ y = 0,03 hfill \ z = 0,01 hfill \ endgathered ight. hfill \ o m_muoi,trong,Z = m_Fe^3 + + m_Mg^2 + + m_NH_4^ + + m_Na^ + + m_NO_3^ - = 42,26(g) hfill \ endgathered )

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : Hòa tan trọn vẹn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ tất cả một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3 dư, thu được dung dịch A. Chia A thành 2 phần bởi nhau.

- Phần 1: cho chức năng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến cân nặng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn sinh hoạt điều kiện tương thích thu được 25,6 gam một muối bột X duy nhất. Muối hạt X tất cả công thức phân tử là

A Mg(NO3)2.nH2O.B Mg(NO3)2.2H2O. C Cu(NO3)2. D Mg(NO3)2.6H2O.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp : Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Lời giải :

Gọi hóa trị của sắt kẽm kim loại là n (1 ; 2 ; 3), trọng lượng mol là a (g)

Gọi số mol muối từng phần là x. Ta gồm số mol kim loại ban sơ là 2x

Có : 2ax = 4,8 cần ax = 2,4 (1)

Nếu muối sinh sản thành chỉ là M(NO3)n thì ta có : (a + 62n)x = 25,6 (2)

Từ (1) với (2) => x = (25,6 – 2,4)/(62n) = 0,187/n

Mặt không giống , số mol oxit nhận được là x/2

=> (2a + 16n).x/2 = 4 (3)

Từ (1) với (3) => x = (4 – 2,4)/(16n) = 0,1/n.

2 cực hiếm x không bởi nhau. Vì vậy muối bắt buộc là muối bột ngậm nước.

Xem thêm: Extended Family Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ Cụ Thể Từ Vựng Chỉ Quan Hệ Gia Đình Trong Tiếng Anh

Đặt phương pháp muối là M(NO3)n.mH2O

Khối lượng muối mỗi phần là (a + 62n + 18m)x = 25,6 (4)

Kết thích hợp (1), (3), (4) ta gồm hệ sau :

ax = 2,4

(2a + 16n).x/2 = 4

(a + 62n + 18m)x = 25,6

=> nx = 0,2 ; mx = 0,6

=> a/n = 12. Nỗ lực n = 1, 2, 3 ta được a = 24g => Mg

Thay n = 2 => x = 0,1 ; cho nên m = 6

Vậy M là Mg cùng muối là Mg(NO3)2.6H2O

Đáp án D

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi đôi mươi : Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 5,376 lít(đktc) hỗn hợp khí X tất cả N2, N2O với dung dịch cất 8m gam muối. Tỉ khối của X đối với H2 bởi 18. Quý hiếm của m là:

A 29,16 gam.B 21,6 gam.C 18,9 gam.D 17,28 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tìm số mol từng khí N2; N2O phụ thuộc vào quy tắc đường chéo

Giả sử trong hỗn hợp thu được chứa muối NH4NO3

Đặt mol Al = a (mol) ; nNH4NO3 = b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình sau:

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = ?\b = ?endarray ight.endarray)

=> m = mAl = 27a = ? (g)


Lời giải bỏ ra tiết:

nhh X = 5,376 :22,4 = 0,24 (mol)

MX = 18.2 = 36 (g/mol)

*

( Rightarrow fracn_N_2n_N_2O = frac88 = frac11 = frac0,120,12)

Gọi nAl = a (mol)

Giả sử trong dd bao gồm chứa muối bột NH4NO3: b (mol)

(eginarraylleft{ eginarraylBT:e o 3n_Al = 10n_N_2 + 8n_N_2O + 8n_NH_4NO_3\fracm_Alm_Al(NO3)3 + m_NH_4NO_3 = fracm8m = frac18endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl3a = 10.0,12 + 8.0,12 + 8b\frac27a213a + 80b = frac18endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl3a - 8b = 2,16\3a - 80b = 0endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayla = 0,8\b = 0,03endarray ight.endarray)