Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Mấy chục năm qua, những lời Bác dạy đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, Đảng viên. Thấm nhuần lời dạy của Bác, hơn 90 năm qua dân vận và công tác dân vận luôn được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo lên sức mạnh nội sinh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới công tác dân vận tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng. Muốn làm tốt công tác dân vận thì chúng ta phải hiểu rõ dân vận là gì ? Nó có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế - xã hội ?

Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Bạn đang xem: Báo cáo mô hình dân vận khéo trong trường học

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

Đất nước ngày càng phát triển, công tác Dận Vận cũng đã thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thì một trong những nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng trong điều kiện hiện nay là “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. Theo đó, nghị quyết đưa ra mục tiêu rất rõ của công tác dân vận: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII xác định giải pháp đầu tiên mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung công tác dân vận của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt tốt nghị quyết của Đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, mà còn là cơ sở để xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận.

Nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận là quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, về tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong các nhiệm vụ, năng cao chất lượng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân vận, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp.

Cùng với những vấn đề nêu trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận. Nhận thức đúng vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận để có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, kinh nghiệm làm công tác dân vận; chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất, năng lực yếu và không có uy tín về làm công tác dân vận...Thực hiện hiệu quả chủ trương, giải pháp về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng không chỉ góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, mà còn là giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện sự lãnh đạo của Huyện ủy Văn Lâm, Đảng ủy xã Minh Hải, Chi bộ Trường Tiểu học Minh Hải đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cụ thể là:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về quan điểm, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bài báo “Dân vận” của Bác và bài “Nhớ ngày 15 tháng 10” của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ về quan điểm, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

- Đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và từng chức danh cụ thể của từng cán bộ viên chức trong cơ quan. Thực hiện quy chế về nếp sống văn minh, quy chế ứng xử văn hoá nơi công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức hoàn thiện về phẩm chất, tác phong.

- Trong các cuộc họp, Chi bộ luôn tuyên truyền tới đảng viên tầm quan trọng và lợi ích của công tác dân vận. Từ đó mỗi đảng viên nhận thức được cần phải thực hiện tốt công tác dân vận của mình với phụ huynh học sinh, với đồng nghiệp, với nhân dân. Với phụ huynh thì thông tin, trao đổi về những đổi mới trong giáo dục để phụ huynh hiểu và kết hợp cùng nhà trường trong vấn đề giáo dục con cái. Với đồng nghiệp thì chia sẻ, giúp đỡ và học hỏi nhau để cùng nâng cao chất lượng giảng dạy. Với nhân dân thì tuyên truyền các đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến rất phức tạp thì việc tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch rất quan trọng, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết của mình về dịch bệnh và tuần thủ các quy định của chính quyền địa phương.

 2. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng dầu, của cán bộ viên chức trong công tác dân vận:

- Đồng chí Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị.

- Tại Điều 4 trong Quy chế dân chủ của trường Tiểu học Minh Hải xây dựng, đã nêu rất rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác dân vận. Cụ thể:

Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện dân chủ, công khai trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở giáo dục; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

3. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ sở giáo dục.

 4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học. Khi nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể phải bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.

5. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ sở giáo dục.

6. Chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ sở giáo dục; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền.

7. Chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục và người có hành vi trả thù, trù dập nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

8. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh phòng chống những biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu giếm, bưng bít, làm sai lệch sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác trong cơ sở giáo dục.

9. Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác có liên quan.

- Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hoá, chống quan liêu, của quyền, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

- Giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cáo ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện phương châm công tác dân vận: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

3. Tăng cường công tác dân vận trên lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân:

- Tuyên truyền rộng rãi và niêm yết công khai các loại thủ tục hành chính để tổ chức, công dân liên hệ, giải quyết công việc được nhanh chóng, thuận lợi.

- Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, quy định, chế độ, chính sách về giáo dục và đào tạo với cơ chế rõ ràng, minh bạch để người dân có thể tham gia giám sát, góp ý.

4. Tăng cường công tác dân vận gắn với việc quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao năng lực chuyên môn và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước:

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục gắn liền với việc tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân và học sinh; coi trọng công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt các quy định của pháp luật đối với công tác giáo dục và đào tạo.

 - Xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn thói quan liêu, cửa quyền, hạch sách, nhũng nhiễu trong quá trình thừa hành nhiệm vụ và không ngừng cải cách lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân; coi đây là một trong những biện pháp nâng cao uy tín và chất lượng hiệu quả giáo dục.

- Trong công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phải lựa chọn và lồng ghép các nội dung có tính chất dân vận để có thể kết hợp và vận dụng trong công tác của mình. Chi ủy đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn, tổ chức các chuyên đề, hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, phụ huynh hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học Minh Hải.

5. Tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức tốt các hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; lắng nghe và giải quyết tốt các ý kiến, đề nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên; tiếp tục điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định của nhà nước và có sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

*

CBGV, NV trường Tiểu học Minh Hải nghiên cứu, xây dựng quy chế dân chủ tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện đầy đủ việc công khai các nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đảm bảo yêu cầu niêm yết công khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến tổ chức, công dân và học sinh.

6. Tăng cường công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra:

- Giải quyết kịp thời và đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo hình thức lồng ghép hoặc chuyên đề.

7. Tăng cường công tác dân vận với các hoạt động xã hội:

- Phối hợp với Ban ngành đoàn thể góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ trẻ em khó khăn đi học; có nhiều biện pháp chống lưu ban, bỏ học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng các em học sinh ủng hộ giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn bằng vật chất, cũng như tinh thần để giúp các em được đến trường như các bạn khác.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các đối tượng học sinh theo quy định của Nhà nước; trong đó đặc biệt lưu ý các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hộ nghèo, mồ côi, khuyết tật.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chi bộ trường Tiểu học Minh Hải đã và đang thực hiện rất tốt công tác này. Hiện nay, ngành giáo dục nói chung và trường Tiểu học Minh Hải nói riêng đang thực hiện giảng dạy theo chương trình GDPT 2018 – một chương trình đòi hỏi người giáo viên phải có năng lực và trình độ. Ban giám hiệu trường Tiểu học Minh Hải đã có những hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ giúp giáo viên thực hiện tốt những yêu cầu, đòi hỏi mà Bộ giáo dục đề ra. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường để giúp giáo viên trau dổi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giúp học sinh hăng hái tích cực trong học tập.

- Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác với các ban, ngành, nắm tình hình và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng nhân dân.

- Chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy, Uỷ ban xã Minh Hải, tu sửa, nâng cấp các phòng học cũ, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, mở rộng khuôn viên, xây mới 24 phòng học để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, học sinh tham gia học tập và giảng dạy. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.

*

Dãy phòng học mới xây và dãy phòng học được tu sửa của trường Tiểu học Minh Hải

8. Tăng cường công tác dân vận với công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Tổ chức đánh giá công tác thi dua, công tác dân vận từng năm và xây dựng kịp thời chương trình công tác cho năm sau.

- Khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích cao trong công tác giảng dạy cũng như trong các hoạt động phong trào. Từ đó, khích lệ tinh thần cán bộ, giáo viên tích cực tham gia thực hiện đổi mới phương pháp, năng động sáng tạo, thực hiện tốt công tác dân vận.

*

*

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng nhà trường trao tặng các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các giải pháp trên, chi bộ trường Tiểu học Minh Hải nhiều năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng viên trong chi bộ cũng như các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, thực hiện tốt công tác dân vận. Từ đó, trường Tiểu học Minh Hải luôn nhận được sự tin tưởng từ các Ban ngành đoàn thể của địa phương, được nhân dân hết lòng ủng hộ và được phụ huynh học sinh rất tín nhiệm. Năm 2019, 2020, Chi bộ được Đảng bộ xã Minh Hải tặng giấy khen Chi bộ xuất sắc.

Về công tác chuyên môn, trường Tiểu học Minh Hải là một trong những trường luôn dẫn đầu phong trào thi đua học tập của ngành giáo dục huyện Văn Lâm. Năm học 2020 – 2021, trường có 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 5 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 đồng chí được Chủ tích ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Đặc biệt, cũng trong năm học 2021-2021, nhà trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào giáo dục tỉnh Hưng Yên.

  Với những thành quả đã đạt được, trường Tiểu học Minh Hải đã gặt hái được rất nhiều thành công, cũng như đã khẳng định được vị thế của mình trong huyện. Điều đó cho thấy rằng, công tác Dân vận có vai trò vô cùng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và với chi bộ trường Tiểu học Minh Hải nói riêng. Trong những năm tới, chi bộ trường Tiểu học sẽ tiếp tục nâng cao công tác dân vận, đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm đơn vị trong tình hình mới để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Xem thêm: Tag: Giáo Án Toán 8 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Hs (2019

Trên đây là một số giải pháp về công tác dân vận của chi bộ trường Tiểu học Minh Hải đã xây dựng và thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Kính mong Ban dân vận Huyện ủy xem xét và đóng góp thêm để chi bộ này càng phát triển hơn nữa.