*

*

*

*

- đánh giá hành trình đi đẻ làm việc Bv Bạch Mai (Việt Nhật) của e trên đây !!