toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

2Fe(OH)3 (underrightarrowt^o) Fe2O3 + 3H2O

Mg(OH)2 (underrightarrowt^o) MgO + H2O2M(OH)n (underrightarrowt^o) M2On + nH2O (M ko thuộc đội bazơ kiềm không xẩy ra nhiệt phân hủy)Vì Ca(OH)2 thuộc team bazơ kiềm không trở nên nhiệt phân hủy (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2) nên không có phản ứng nhé!
*

mà lại bazơ nào dưới đây đều bị nhiệt phân tạo nên oxit sắt kẽm kim loại :A Mg(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2B Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2C Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2D Ca(OH)2, Mg(OH)2, NAOH

Các bazo ko tan đông đảo bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao chế tác oxit kim loại khớp ứng và nước.

Bạn đang xem: Ca oh 2 nhiệt phân

Các hidroxit tan thường là của các kim nhiều loại ( Li , Na, K , Ca, tía ...)

=> chọn C

Cu(OH)2 --> CuO + H2O

2Fe(OH)3 --> Fe2O3 + 3H2O

Zn(OH)2 --> ZnO + H2O


Bazơ nào dưới đây bị sức nóng phân hủy, chế tạo thành oxit và nước?

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


Bazo nào dưới đây bị nhiệt phân hủy , chế tác thành oxit với nước ? 

A NaOH , KOH , Ba(OH)2

B Ca(OH)2 , Fe(OH)2 , KOH

C Cu(OH)2 , Zn(OH)2 , Fe(OH)3

D Mg(OH)2 , NaOH , Al(OH)3

Pt : Cu(OH)2 → (to) CuO + H2O

Zn(OH)2 → (to) ZnO + H2O

2Fe(OH)3 → (to) Fe2O3 + 3H2O

 Chúc bạn làm việc tốt


Bazơ nào sau đây bị sức nóng phân hủy, tạo nên thành oxit cùng nước?

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


Dãy gồm các bazơ bị phân diệt ở sức nóng độ

nhiệt độ cao là *

 

• 

Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.

• 

Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

• 

Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

• 

KOH, NaOH, Ca(OH)2.


Dãy gồm những bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ

nhiệt độ cao là *

 

• 

Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.

• 

Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

• 

Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

• 

 

KOH, NaOH, Ca(OH)2.

 


Dãy gồm những bazơ những bị nhiệt phân hủy:A. KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.B. Fe(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, Fe(OH)3.C. Cu(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.D. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH.


 

Dãy gồm các bazơ đầy đủ bị nhiệt độ phân hủy:A. KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.B. Fe(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, Fe(OH)3.C. Cu(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.D. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH.

 


Ai góp với

Bài 1: Có đa số bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí teo dư lấn sân vào ống thuỷ tinh đốt nóng tất cả chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn sót lại bị hàn kín). Hỏi khí co phản ứng được với đa số chất nào trong lếu hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không đáp án nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon vào khí oxi chế tạo ra khí cacbonic. Hỏi câu trả lời nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Lớp 8 Hóa học bài bác 3: Bài thực hành thực tế 1
1
0
Gửi hủy

Bài 1: Có đa số bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào bị sức nóng phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí teo dư bước vào ống thuỷ tinh đốt nóng bao gồm chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh sót lại bị hàn kín). Hỏi khí co phản ứng được với các chất như thế nào trong lếu hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không lời giải nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon vào khí oxi sản xuất khí cacbonic. Hỏi câu trả lời nào là PTHH biểu diễn quy trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Đúng 2

comment (0)

Bài 1: Có các bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ như thế nào bị nhiệt độ phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí co dư bước vào ống thuỷ tinh đốt nóng gồm chứa các thành phần hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn sót lại bị hàn kín). Hỏi khí teo phản ứng được với các chất nào trong lếu hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không giải đáp nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

1B

2B

3A


Đúng 1

bình luận (0)

Câu 1: Nhóm các bazơ nào gần như bị nhiệt phân hủy thành oxit bazơ với nước:

 

a. KOH, NaOH, Ba(OH)2.

b. Ca(OH)2 , Mg(OH)2, Fe(OH)2.

c. Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

d. Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2.

 

Câu 2: Dãy chất nào đều chức năng với dd H2SO4 loãng:

 

a. KOH, HCl, BaSO4.

b. BaCl2, Fe, NaOH.

c. KOH, Fe2O3, Cu.

 d. SO2, HNO3, Ca(OH)2.

 

Câu 3. Dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là

a. KCl b. H2SO4 c. NaOH d. HCl

Câu 4: Để riêng biệt 2 dd Na2CO3 với Na2SO4, bạn ta có thể dùng dung dịch thử làm sao sau đây:

 

a. BaCl2.

b. HCl.

c. NaOH.

d.KNO3.

 

Câu 5: Để biệt lập 2 dd HCl với H2SO4 loãng, bạn ta rất có thể dùng thuốc thử làm sao sau đây:

 

a. AgNO3

b. BaCl2.

c. CuSO4

d. NaOH

 

Câu 6: sáng tỏ 2 dd NaOH và Ca(OH)2 ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử như thế nào sau đây:

 

a.Quỳ tím.

b. Dd phenolphtalein.

c. Khí CO2 .

d. Dd HCl.

 

Câu 7: trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng hóa học:

a. Sắt + dd HCl.

b. Cu + dd H2SO4 loãng.

c. CuO + dd FeSO4.

d. AgCl + Cu(NO3)2

Câu 8: Muối nào sau đây chức năng được với dung dịch NaOH?

a. CuSO4 b. CaCl2 c. BaCl2 d. K2CO3

Câu 9. Để nhận thấy dd KOH và Ba(OH)2 ta cần sử dụng hoá chất nào?

a. CaO b. HCl c. NaCl d. H2SO4

Câu 10. Dãy bí quyết hóa học tập gồm toàn bộ phân bón solo là

a. (NH4)2SO4, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 c. NH4Cl, KCl, Ca3(PO4)2, KNO3

b.. KNO3, NH4Cl, NH4NO3 . d. NH4Cl, KNO3, KCl

Câu 11. Để an toàn khi trộn loãng H2SO4 đặc cần tiến hành theo cách:

a. Rót từng giọt nước vào axit c. Cho toàn nước và axit vào và một lúc

b. Rót cấp tốc axit vào nước d. Rót từ từ axit vào nước

Câu 12.  Cho những chất sau: BaO, N2O5, CO2, H2O, dung dịch KOH, N2. Số chất tác dụng được với SO2 là:

a. 3 b. 2 c. 4 d. 5

Câu 13. Để điều chế muối clorua, ta chọn rất nhiều cặp chất nào tiếp sau đây ?

a. K2SO4, KCl. b.H2SO4, BaCl2.

c. HCl, K2SO4. D. AgNO3, HCl.

Câu 14. Nhiệt phân Zn(OH)2  sinh ra sản phẩm nào?:

a. ZnO, CO2­ b. ZnO, H2O c. ZnO, H2  d. Zn, H2O

Câu 15. Giấy qùi tím chuyển sang red color khi nhúng vào dung dịch được chế tạo thành từ:

a. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

b. 1 mol HCl cùng 1 mol KOH

c. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

d. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

Câu 16. mang lại phản ứng: BaCO3 + 2X → H2O + Y + CO2

X cùng Y theo lần lượt là:

a. HCl và BaCl2

b. H2SO4 cùng BaSO4

c. H3PO4 và Ba3(PO4)2

d. H2SO4 và BaCl2

Câu 17: Điện phân hỗn hợp NaCl bão hòa tất cả màng ngăn hoàn toàn có thể điều chế được:

 a. Dd NaOH, khí Cl2. B, Dd NaOH và CO2 . C, Kim loại, khí CO2. D, mãng cầu kim loại, khí Cl2.

Câu 18: Dãy hóa học nào dưới đây đều chức năng được với nước:

a. CuO; CaO; Na2O; CO2. b. BaO; K2O; SO2; CO2.

c. MgO; Na2O; SO2; CO2. d. NO; P2O5 ; K2O; CaO.

Câu 19: Dãy hóa học nào dưới đây gồm các chất đều chức năng được với hỗn hợp axit clohidric ?

  a. CaCO3, Cu, Zn, Al2O3.

c. CuO, CaCO3 , Zn, Al.

b. ZnO , Cu, CuSO4, Al.

d .CaO, Zn(OH)2 , CuCl2, Ag.

Câu 20: Để tách biệt 2 dung dịch HCl cùng H2SO4. Fan ta cần sử dụng thuốc thử nào sau đây:

a. Quỳ tím. b. Zn. c. dung dịch NaOH. d. dung dịch BaCl2.

Câu 21: Có hai dung dịch : CuSO4 với Na2SO4 .Thuốc thử dùng để làm phân biệt là :

a. Quỳ tím. b.

Xem thêm: Lập Chương Trình Hoạt Đông Lớp 5, Lập Chương Trình Hoạt Động (12 Mẫu)

hỗn hợp HCl.

c. Dung dịch NaOH. d. Hỗn hợp BaCl2.

Câu 22: Trường hợp nào sau đây có phản bội ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa color xanh?