Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..Bạn sẽ xem: những công thức hình học tập lớp 3

Nhờ đó, vẫn biết cách áp dụng vào bài bác tập giỏi hơn, để ngày càng học giỏi môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của orsini-gotha.com:

Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 3

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta mang chiều dài cộng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh đang biết.

2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông ta rước chu vi hình vuông vắn chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta mang độ dài một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.

Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ nhiều năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta rước chu vi phân tách 4.

Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta mang tích độ lâu năm hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ lâu năm 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác với 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang với độ lâu năm 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương

Tính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.

Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 khía cạnh của hình lập phương nhân cùng với 6.

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích bao phủ hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh gồm chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.


*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14r: phân phối kính dưới mặt đáy hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Xem thêm: Tiểu Sử Mạnh Quỳnh - Tiểu Sử Ca Sĩ Mạnh Quỳnh

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt đáy hình nón. Vày diện tích dưới mặt đáy là hình tròn nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.


*

Trong đó:

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu


Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầuChia sẻ bởi:
đái Ngọc orsini-gotha.com 601 Lượt tải: 12.984 Lượt xem: 538.151 Dung lượng: 257,6 KBLiên kết thiết lập về

Link orsini-gotha.com chủ yếu thức:

Toán tiểu học: cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng orsini-gotha.com xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:

1 Bình luậnSắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập nhằm GửiTài liệu xem thêm khácChủ đề liên quanMới nhất trong tuầnTài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA