Các dạng bài tập toán kiếm tìm X vào chương trình số học lớp 6 tất cả đáp án giúp học sinh không còn bỡ ngỡ với dạng toán tra cứu X lớp 6.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 6 có lời giải

Hướng dẫn học sinh lớp 6 giải vấn đề tìm X cơ bản và nâng cao qua 7 dạng bài tập tìm kiếm X dưới đây.

Dạng 1: search x dựa vào tính chất những phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: tra cứu x biết

a, (x – 10).11 = 22b, 2x + 15 = -27c, -765 – (305 + x) = 100
d, 2x : 4 = 16e, 25x2
g, 5.(12 – x ) – đôi mươi = 30h, (50 – 6x).18 = 23.32.5i, 128 – 3( x + 4 ) = 23
k, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35l, ( 3x – 24) .73= 2.74m, 43 + (9 – 21) = 317 – (x + 317)
n, ( x + 1) + (x + 2) + (x+3) +…+ (x + 100) = 7450

Bài 2: search x biết

a, x +
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f, 8x – 4x = 1208
g,
*
h,
*
i,
*
k,
*
l, 2x + 4.2x = 5m, ( x + 2 ) 5 = 210
n, 1 + 2 + 3 + … + x = 78o, ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0p, (x – 4). (x – 3 ) = 0
q, 12x + 13x = 2000r, 6x + 4x = 2010s, x.(x+y) = 2
t, 5x – 3x – x = 20u, 200 – (2x + 6) = 43v, 135 – 5(x + 4) = 35

Dạng 2: tìm x vào dấu giá trị tuyệt đối

a, |x| = 5b, |x|

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

a, 3x – 10 = 2x + 13b, x + 12 = -5 – xc, x + 5 = 10 –x
d, 6x + 23 = 2x – 12e, 12 – x = x + 1f, 14 + 4x = 3x + 20
g, 2.(x-1) + 3(x-2) = x -4h, 3.(4 – x) – 2.( x- 1) = x + 20i, 3(x – 2) + 2x = 10
j, (x + 2).(3 – x) = 0k, 4.( 2x + 7) – 3.(3x – 2) = 24l, (-37) – |7 – x| = – 127
m, (x + 5).(x.2 – 4) = 0n*, 3x + 4y –xy = 15o, (15 – x) + (x – 12) = 7 – (-5 + x)
p, x -57 – <42 + (-23 – x)> = 13 –47 + <25 – (32 -x)>

Dạng 4: tra cứu x dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*
e,
*
f,
*
g,
*
h,
*
i,
*
j,
*
k,
*
l,
*

Dạng 5: tìm x nguyên để những biểu thức sau có giá trị nguyên

a,
*
b,
*
c,
*
d,
*

Dạng 6: search x dựa vào quan hệ phân chia hết

a, tra cứu số x sao cho A = 12 + 45 + x chia hết đến 3

b, tìm kiếm x làm sao để cho B = 10 + 100 + 2010 + x không phân chia hết mang lại 2

c, kiếm tìm x làm sao để cho C = 21 +

*

d, tìm kiếm số tự nhiên x biết rằng 30 phân chia x dư 6 với 45 phân tách x dư 9

Dạng 7: search x dựa vào quan lại hệ ước, bội

a) tra cứu số tự nhiên x thế nào cho x – 1 là ước của 12.

b) kiếm tìm số tự nhiên x làm sao để cho 2x + 1 là ước của 28.

Xem thêm: Hóa Ra Tùng Dương Quyết Định " Đi Qua Thung Lũng Là Gì Mới Nhất 2021

c) kiếm tìm số tự nhiên x sao để cho x + 15 là bội của x + 3

d) Tìm những số nguyên x, y thế nào cho (x+1).(y – 2) = 3

e) Tìm các số nguyên x làm sao để cho ( x +2).(y-1) = 2

f) tìm số nguyên tố x vừa là ước của 275 vừa là ước của 180

g) Tìm nhị số tự nhiên x, y biết x + y = 12 và ƯCLN(x;y) = 5

h) Tìm nhì số tự nhiên x, y biết x + y = 32 với ƯCLN(x;y) = 8

i) tìm kiếm số TN x biết

j) tra cứu số x nhỏ nhất khác 0 biết x chia hết cho 24 và 30

k) 40 x , 56 x cùng x > 6

*Tải về để in bài tập ra giấy, coi lời giải, đáp án những bài tập search x tại liên kết dưới đây:

Download (click vào để tải): Các câu hỏi tìm x lớp 6 tất cả đáp án.