- Chọn bài bác -Bài 1: dao động điều hòaBài 2: con lắc lò xoBài 3: bé lắc đơnBài 4: dao động tắt dần. Dao động cưỡng bứcBài 5: Tổng phù hợp hai xê dịch điều hòa cùng phương, cùng tần số. Cách thức Fre-NenBài tập cuối chương I

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải Sách bài Tập đồ Lí 12 – bài 1: xê dịch điều hòa giúp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong câu hỏi hình thành những khái niệm và định cơ chế vật lí:

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 Sách bài tập trang bị Lí 12:

1.1 Một chất điểm xấp xỉ điều hòa có quỹ đạo là 1 đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ xấp xỉ của đồ là bao nhiêu ?

A. 30cm B.15 cm C. -15 cm D. 7,5 cm

1.2. Tốc độ một vật dao động điều hòa rất đại lúc nào ?

A. Lúc t = 0 B. Lúc t = T/4 C. Khi t = T/2 D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

1.3. Một điểm chuyển động tròn đông đảo với tốc độ dài 0,60 m/s bên trên một mặt đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì với tần số góc là:

A. 0,40 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s B. 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5 rad/s D. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

1.4. Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cosπt(cm) . Vận tốc của vật có giá trị cực to là bao nhiêu ?

A. -5π(cm/s). B. 5π(cm/s). C. 5(cm/s). D. 5/π(cm/s).

Bạn đang xem: Các dạng bài tập vật lý 12 bài 1

1.5. Phương trình dao động điều hoà của một hóa học điểm là x = Acos(ωt – π/2)cm. Hỏi gốc thời hạn được chọn vào tầm nào ?

A. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

B. Lúc chất điểm qua vị trí thăng bằng theo chiều âm.

C. Lúc chất điểm tại phần biên x = +A.

D. Lúc hóa học điểm ở đoạn biên x= -A.

Lời giải:

1.11.21.31.41.5
BDDBA
Bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 Sách bài bác tập vật dụng Lí 12:

1.6. Một vật nhỏ dao đụng điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật tất cả độ lớn cực đại là

A. 10π cm/s2. B. 10 cm/s2. C. 100 cm/s2. D. 100π cm/s2.

1.7. Một hóa học điểm giao động điều hoà theo phương trình : x = 2cos(2πt + π/2)cm. Trên t = 0,25 s hóa học điểm tất cả li độ bằng


A. √3 cm. B. -√3 cm. C. 2 cm. D. -2 cm.

1.8. Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí thăng bằng thì tốc độ của nó là trăng tròn cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ phệ là 40√3 cm/s2. Biên độ xấp xỉ của chất điểm là

A. 4cm. B. 5 cm. C. 8 cm. D. 10cm.

1.9. Một chất điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì xê dịch là 16 cm. Biên độ giao động của hóa học điểm bằng

A. 16cm B. 4 cm. C. 32 cm. D. 8 cm.

1.10. Một chất điểm xê dịch điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Vận tốc lớn độc nhất của hóa học điểm là

A. 25,1 cm/s. B. 2,5 cm/s. C. 63,5 cm/s. D. 6,3 cm/s.

1.11. Một chất điểm xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox. Vectơ vận tốc của chất điểm có

A. độ béo cực tiểu lúc qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực to ở địa điểm biên, chiều luôn luôn hướng ra biên.

D. độ khủng tỉ lệ với độ to của li độ, chiều luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng.

Lời giải:

1.61.71.81.91.101.11
CDBBAD
Bài 1.12 trang 5 Sách bài bác tập thứ Lí 12: Một vật giao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên độ, chu kì với tần số của vật.

b) Tốc độ cực đại và gia tốc cực lớn của vật.

c) pha của dao động và li độ của vật tại thời gian t = 0,075 s.

Lời giải:

a)

– Biên độ dao động của thứ là A = 0,05m

– chu kỳ luân hồi của giao động là T = 2π/ω = 2π/10π = 0,2s

– Tần số xê dịch của đồ gia dụng là f = 1/T= 1/0,2= 5Hz

b) Vận tốc cực đại của đồ là vmax = ωA = 10π.0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực đại của vật dụng là amax = ω2A = (10π)2.0,05 = 5π2 m/s2

c) Pha xê dịch của đồ gia dụng ở li độ t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li độ của trang bị là x = 0,05cos3π/4 = -0,035m

Bài 1.13 trang 5 Sách bài tập đồ gia dụng Lí 12: Một vật xấp xỉ điều hoà với biên độ A = 24 centimet và chu kì T = 4 s. Tại thời khắc t = 0, vật bao gồm li độ là -A.

a) Viết phương trình xê dịch của vật.

b) Tính li độ, gia tốc và gia tốc của trang bị tại thời khắc t = 0,5 s.

c) xác định thời điểm thứ nhất vật qua vị trí tất cả li độ x = -12 centimet và tốc độ tại thời điểm đó.

Lời giải:

a) Viết phương trình giao động của vật

A = 24cm; T= 4s ⇒ ω = 2π/T = π/2; trên thời điểm thuở đầu vật sinh hoạt biên âm cần ta có φ = π

Nên phương trình xấp xỉ của thứ là : x = 24cos(πt/2 + π).

b) Tai thời điểm t = 0,5s ta có

Li độ: x = 24.cos(π.0,5/2 + π) = 24cos5π/4 = -16,9 ≈ 17 cm

Vận tốc : v = – 24.π/2.sin(π.0,5/2 + π) = -24.π/2.sin5π/4 = 6π√2 cm/s = 26,64 cm/s ≈ 27 cm/s

Gia tốc : a = -(π/2)2.x = -(π/2)2.(-16,9) = 41,6 cm/s2 ≈ 42 (cm/s2)

c) Thời điểm thứ nhất vật đi qua li độ x = -12 cm là

*

Tốc độ tại thời khắc t = 2/3s là:

v = -ωAsin(π/3 + π) = 32,6 cm/s ≈ 33 cm/s

Bài 1.14 trang 5 Sách bài bác tập đồ dùng Lí 12: Xét một hình thức truyền và biến hóa chuyển cồn (H.1.1). Hãy lý giải tại sao khi bánh xe pháo quay đa số thì pit-tông giao động điều hoà

*

Lời giải:

Thanh ngang trùng với trục Ox. Hình chiều của quả ước trên trục Ox trùng cùng với đầu thanh ngang. Vì thế khi quả cầu chuyển động tròn những thì thanh ngang cùng pít – tông dao động điều hòa

Bài 1.15 trang 5 Sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 12: nhì điểm M với N cùng chuyển động đều bên trên một đường tròn trọng tâm O, bán kính, nửa đường kính A, theo cùng một chiều với với thuộc vân tốc góc ω (H.1.2). Hình chiếu p. Của M bên trên trục x xấp xỉ theo phương trình x = Acosωt cùng hình chiếu Q của N bên trên trục y giao động theo phương trình y = Asin(ωt + π/2). Tính hiệu số pha giao động của chúng.

Xem thêm: “Tựa Đề” Là “ Nhan Đề " In Vietnamese, “Tựa Đề” Là “Nhan Đề”

*

Lời giải:


Vì cosωt = sin(ωt + π/2) nên giao động của điểm Q trên trục y có thể viết bên dưới dạng y = Acosωt. Bởi vậy hiệu số pha thân hai xấp xỉ của p và Q bởi 0.