Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến trở thành d1 thành d2.

Bạn đang xem: Cách làm trắc nghiệm toán hình 11 chương 1


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tra cứu M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) và (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là hình ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Search tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng song song d với d". Trong các khẳng định sau xác minh nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến biến d thành d".B.Có vô vàn phép tịnh tiến đổi mới d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá vuông góc với con đường thẳng d vươn lên là d thành d".D.Cả ba xác định trên phần đông đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là ảnh của điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào tiếp sau đây có vô số trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác hầu hết

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép vươn lên là hình nào sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trung khu O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự tâm O, tỉ số k = - 1 biến hóa tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trung ương O, góc (fracpi 2) biến đổi tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = 1 thay đổi tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các xác minh dưới đây, xác minh nào sai?


A.Tam giác đều phải có ba trục đối xứng.B.Phép quay trở thành một mặt đường thẳng thành một đường thẳng tuy nhiên song cùng với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.D.Phép vị tự chổ chính giữa I tỉ số k = - một là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào dưới nào tiếp sau đây không tất cả trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị từ bỏ k của phép vị tự tâm I, vươn lên là A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong phương diện phẳng Oxy cho đường tròn (C) gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự tâm O (với O là gốc tọa độ) tỉ số k = 2 đổi mới (C) thành mặt đường tròn nào trong những đường tròn tất cả phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật gồm O là trọng tâm đối xứng. Hỏi tất cả bao nhiêu phép quay trung tâm O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến biến gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ phát triển thành điểm A thành điểm A" tất cả tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn xác định sai trong các xác minh sau:


A.Phép cù bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng sản phẩm thành tía điểm thẳng hàng.C.Phép tịnh tiến đổi mới một con đường tròn thành một con đường tròn tất cả cùng buôn bán kính.D.Phép tịnh tiến thay đổi một mặt đường thẳng thành một con đường thẳng song song với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B khớp ứng thành A", B" lúc đó, độ dài đoạn thẳng A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục gần như là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự những là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến đông đảo là phép dời hình.D.Mọi phép quay đầy đủ là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy , phép quay vai trung phong I(4;- 3) góc cù 1800 thay đổi đường thẳng d : x + y - 5 = 0 thành con đường thẳng d" tất cả phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trọng điểm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự trung tâm O, tỉ số k = - 1 trở thành tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay chổ chính giữa O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = 1 phát triển thành tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho con đường thẳng d tất cả phương trình x + y - 2 = 0. Phép vừa lòng thành của phép đối xứng trọng điểm O và phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành con đường thẳng nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong khía cạnh phẳng Oxy, tìm phương trình con đường tròn (C") là hình ảnh của đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng trọng tâm I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong khía cạnh phẳng Oxy, qua phép quay (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm trọng tâm vị tự của hai tuyến đường tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình mặt đường thẳng (Delta")là ảnh của con đường thẳng(Delta) qua phép quay trọng điểm O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến con đường tròn (C) thành con đường tròn có phương trình nào sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại điểm B(- 3;6). Kiếm tìm tọa độ điểm E làm thế nào để cho B là ảnh của E qua phép quay chổ chính giữa O góc tảo - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M" là ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng trung ương I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC có A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Tra cứu tọa độ trung tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép cù (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy , mang đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác số đông ABCDEF trọng tâm O như hình bên. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay trọng điểm O góc con quay (alpha ). Tìm kiếm (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong phương diện phẳng Oxy mang đến đường thẳng d gồm phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến đường thẳng d thành bao gồm nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong những vectơ sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình con đường tròn (C) biết (C") là ảnh của (C) qua phép con quay với tâm quay là cội tọa độ O cùng góc quay bằng 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong phương diện phẳng Oxy, mang đến đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình con đường thẳng d là hình ảnh của mặt đường thẳng (Delta) qua phép quay trọng điểm O, góc cù 900.

Xem thêm: Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Sinh Hoạt ( Tiếp Theo), Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Sinh Hoạt


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, kiếm tìm phương trình con đường thẳng (Delta ")là ảnh của đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với giữa trung tâm G . Call A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Lúc đó phép vị từ bỏ nào thay đổi tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự tâm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự tâm G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trọng tâm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trung khu G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 6cm2. Phép vị từ bỏ tỷ số k = - 2 đổi mới tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích s tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang lại điểm A(3;4). Gọi A" là ảnh của điểm A qua phép quay chổ chính giữa O(0;0), góc xoay 900 . Điểm A" tất cả tọa độ là