Nếu tại x = a đa thức P(x) có mức giá trị bởi 0 thì ta nói a là 1 nghiệm của đa thức P(x).

Bạn đang xem: Cách tìm nghiệm của đa thức

2. Số nghiệm của đa thức một biến

Một đa thức (khác nhiều thức không) rất có thể có 1, 2, 3, ..., n nghiệm hoặc không tồn tại nghiệm nào.

Tổng quát: Số nghiệm của một nhiều thức (khác đa thức 0) không vượt qua bậc của nó.

II. Bài xích tập vận dụng:

Bài 1: x = -2; x = 0 và x = 2 gồm phải là những nghiệm của nhiều thức x3 – 4x giỏi không? do sao?

Lời giải

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = -2 là: (-2)3 – 4.( - 2) = – 8 + 8 = 0

Giá trị của nhiều thức x3 – 4x tại x = 0 là: 03 – 4.0 = 0 – 0 = 0

Giá trị của đa thức x3 – 4x trên x = 2 là: 23 – 4.2 = 8 – 8 = 0

Vậy x = -2; x = 0 với x = 2 có phải là các nghiệm của nhiều thức x3 – 4x

(vì tại những giá trị đó của biến, nhiều thức có giá trị bằng 0)

Bài 2: khám nghiệm xem:

*

b) từng số x = 1; x = 3 tất cả phải là một nghiệm của nhiều thức Q(x) = x2 – 4x + 3 không.

Lời giải:

*

b) Ta có: Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 1 – 4 + 3 = 0

=> x = một là nghiệm của Q(x)

Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 9 – 12 + 3 = 0

=> x = 3 là nghiệm của Q(x)

Bài 3:

a) tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) chứng tỏ rằng đa thức sau không tồn tại nghiệm: Q(x) = y4 + 2

Lời giải:

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi:

3y + 6 = 0

3y = –6

y = –2

Vậy đa thức P(y) bao gồm nghiệm là y = –2.

b) Ta có: y4 ≥ 0 với tất cả y.

Nên y4 + 2 > 0 với tất cả y.

Tức là Q(y) ≠ 0 với đa số y.

Vậy Q(y) không có nghiệm. (đpcm)

(Giải thích: y4 có số mũ là số chẵn cần nó luôn luôn có giá bán trị lớn hơn hoặc bằng 0. Nói cả khi chúng ta thay y ngay số âm vào. Ví dụ, chũm y = -2 chẳng hạn thì y4 = (-2)4 = 16 là số dương.)

Bài 4: Cho nhiều thức f(x) = x2 – 4x – 5. Minh chứng rằng x = -1; x = 5 là nhì nghiệm của nhiều thức đó.

Lời giải:

Thay x = -1; x = 5 vào nhiều thức f(x) = x2 – 4x – 5, ta có:

f(-1) = (-1)2 – 4.(-1) – 5 = 1 + 4 – 5 = 0

f(5) = 52 – 4.5 – 5 = 25 – 20 – 5 = 0

Vậy x = -1 với x = 5 là các nghiệm của nhiều thức f(x) = x2 – 4x – 5

Bài 5: Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a, 2x + 10

b, 3x - 1/2

c, x2 – x

Lời giải:

a, Ta có: 2x + 10 = 0 ⇔ 2x = -10 ⇔ x = -10 : 2 ⇔ x = -5

Vậy x = -5 là nghiệm của nhiều thức 2x + 10

b, Ta có: 3x - 50% = 0 ⇔ 3x = một nửa ⇔ x = 1/2 : 3 = 1/6

Vậy x = 1/6 là nghiệm của đa thức 3x - 1/2

c, Ta có: x2 – x = 0 ⇔ x(x – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x – 1 = 0

⇔ x = 0 hoặc x = 1

Vậy x = 0 với x = 1 là các nghiệm của nhiều thức x2 – x

III. Bài tập từ bỏ luyện:

Bài 1: Tìm nghiệm của những đa thức sau:

a. (x – 2)(x + 2)

b. (x – 1)(x2 + 1)

Bài 2: Chứng tỏ rằng nếu a + b + c = 0 thì x = một là một nghiệm của nhiều thức ax2 + bx + c.

Bài 3: minh chứng rằng trường hợp a – b + c = 0 thì x = -1 là một nghiệm của nhiều thức ax2 + bx + c

Bài 4: chứng minh rằng nhiều thức x2 + 2x + 2 không có nghiệm

Bài 5: Đố em tìm kiếm được số mà:

a. Bình phương của nó bằng chính nó

b. Lập phương của nó bởi chính nó

Bài 6: trong số số mang đến sau, cùng với mỗi nhiều thức, số nào là nghiệm của đa thức?

b) Q(x) = x2 – 2x -3

3

1

-1

 

Bài 7: Cho nhiều thức:

*

Tìm m sao cho x = -1 là 1 nghiệm của nhiều thức.

 

Bài 8: Chứng tỏ rằng nếu a = b + 1 thì x = -1 là nghiệm của đa thức:

*

Bài 9: Tìm nghiệm của đa thức 5x + 17 – (2x + 5).

Bài 10: Tìm nghiệm của đa thức 3(1 – x) – (5 – 2x).

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 7: Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn, Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì

Chúc các bạn học tốt.

 

bài viết gợi ý:
1. Tổng hợp các bài toán hình học nâng cao lớp 7 2. Đơn thức nhiều thức 3. Bất đẳng thức vào tam giác 4. Số hữu tỉ 5. Tam giác cân 6. Nhì góc đối đỉnh 7. Đại lượng tỉ trọng nghịch