Sau khi thi đậu tú tài (tốt nghiệp phổ thông), học sinh không được ghi danh tự do thoải mái để học đại học ở bất cứ đại học nào trong nước, của cả công hay tư, nhưng mà phải sang 1 kỳ thi tuyển vào đại học. Để thi tuyển vào các ngành công nghệ tự nhiên, thì học sinh phải thi ba môn là toán, lý, hóa hoặc toán, sinh, hóa. Cuộc thi tuyển này hơi gay go, sản xuất căng thẳng, áp lực nặng nề lớn đối với người học, cũng như phụ huynh, bởi tỉ lệ để được vào học ở ĐH chỉ khoảng 20-30% số học sinh đã đậu tú tài. Mong mỏi làm bài bác được môn hóa học (cũng như những môn khác), học viên phải thế vững những kiến thức mà mình đã học ở phổ thông (môn hóa học được dạy từ lớp 8 đến lớp 12). Tôi sẽ soạn và hệ thống hóa các kiến thức chất hóa học này nhằm giúp cho mục đích ôn tập cho các em. Vì giao hàng cho các em học viên phổ thông, đề xuất từ ngữ mà lại tôi sử dụng cũng phải hệt như sách giáo khoa làm việc VN.

Chương trình Hóa học

Chuần bị thi vô Đại học: Số thoái hóa khử bội nghịch ứng thoái hóa khử cố điện hóa chuẩn Các phương pháp cân bởi phản ứng thoái hóa khử Quy nguyên lý chung về sự hòa tan trong nước các muối với hydroxyd 1 Quy điều khoản chung về việc hòa chảy trong nước các muối và hydroxyd 2 các phản ứng vô cơ thường chạm mặt khác những phản ứng oxi hóa khử thường gặp mặt khác

========A- sự việc 1 hóa vô cơI. Số oxi hóa (Số OXID HÓA)

Số oxi hóa là 1 trong đại lượng qui ước. Tính được số oxi hóa góp ta thừa nhận diện nhanh chất oxi hóa, chất khử, viết được các phản ứng lão hóa khử và thăng bằng được các phản ứng oxi hóa khử

I.1. Định nghĩa

Số thoái hóa của một nguyên tố là một đại lượng cho thấy thêm khả năng đến hoặc nhận điện tử của nguyên tử nguyên tố đó trong một phân tử. Nó bởi điện tích xuất hiện thêm trên nguyên tử nguyên tố kia với đưa thiết toàn bộ phân tử những hợp chất hầu hết gồm các ion - một - nguyên - tử tạo thành nên. Người ta qui ước, một links cộng hóa trị phân rất (có cực) coi như một links ion, với các đôi năng lượng điện tử góp chung bị kéo hẳn về phía nhân tố nào bao gồm có độ âm điện mập hơn.Như vậy, số oxi hóa bởi điện tích thật trường hợp đó là một liên kết ion, bởi điện tích qui ước (biểu kiến) giả dụ đó là 1 trong những liên kết cộng hóa trị phân cực.Thí dụ:

NaCl Na+ Cl-( ion thật sự) Þ xNa = +1 ; xCl = -1 (x: số oxi hóa)

CaO Ca2+ O2- (ion thật sự) Þ xCa = +2 ; xO = -2

HCl (khí)

*

*

*

*

(ion biểu kiến) Þ xH = +1 ; xC = -4

(ion qui ước)

I.2. Các qui cầu (qui tắc) nhằm tính số oxi hóa I.2.1. Trong đối kháng chất

Số oxi hóa của những nguyên tử trong solo chất bởi không (0).

Thí dụ:

Na

H2

N2 (Nitơ, Nitrogen)

O2 (oxi, oxygen)

O3 (ozon)

(oxi nguyên tử)

(hiđro nguyên tử, hydrogen nguyên tử)

He

Cl2

FexNa = 0

xH = 0

xN = 0

xO = 0

xO = 0

xO = 0

xH = 0

xHe = 0

xCl = 0

xFe = 0

I.2.2. Trong phù hợp chất

Tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử trong đúng theo chất bởi không (0).Thí dụ:

H2SO4

KMnO4

K2Cr2O7

C12H22O11

HNO3

2xH + xS + 4xO = 0xK + xMn + 4xO = 0

2xK + 2xCr +7xO = 0

12xC + 22xH + 11xO = 0

xH + xN + 3xO = 0

_ sắt kẽm kim loại kiềm

trong hòa hợp chất luôn luôn luôn có số oxi hóa bằng +1.Bạn đã xem: khẳng định số thoái hóa trong hợp hóa học hữu cơ

Thí dụ:
NaCl

KOH

Li2O

CH3COONa

K2SO4

Na

K

Li

xNa = +1xK = +1

xLi = +1

xNa = +1

xK = +1

xNa = 0

xK = 0

xLi = 0

- kim loại kiềm thổ
Canxi (Calcium, Ca), Stronti (Strontium, Sr), Bari (Barium, Ba), Rađi (Radium, Ra) > cũng như Berili (Berilium, Be), Magie (Magnesium, Mg) trong phù hợp chất luôn luôn gồm số oxi hóa bằng +2.

Bạn đang xem: Cách xác định số oxi hóa trong hợp chất hữu cơ

Thí dụ:

CaO

BaSO4

Mg(NO3)2

Ba(OH)2

Ca(HCOO)2

Mg

Ca

Ba

xCa = +2xBa = +2

xMg = +2

xBa = +2

xCa = +2

xMg = 0

xCa = 0

xBa = 0

- Hiđro
(Hidrogen, H)

trong phù hợp chất đa số có số oxi hóa bằng +1. Nhưng lại H trong các hiđrua (hidrur) kim loại có số oxi hóa bằng -1.Thí dụ:

HNO3

H2SO4

C2H5OH

C6H12O6

H2O2

NaH (Natri hiđrua, Hidrur natrium)

CaH2 (Canxi hidrua, Hidrur calcium)

H2

xH = +1xH = +1

xH = +1

xH = +1

xH = +1

xH = -1

xH = -1

xH = 0

xH = 0

- Oxi (Oxigen, O)

trong đúng theo chất hầu hết có số oxi hóa bởi -2. Dẫu vậy O trong các peoxit (peroxid, -O-O-) tất cả số oxi hóa bởi -1. O vào hợp hóa học với Flo (Fluor, OF2) gồm số oxi hóa bằng +2.Thí dụ:

HNO3

KMnO4

H2SO4

C6H5NO2

K2Cr2O7

H2O

H2O2 (H-O-O-H, Hiđro peoxit, Peroxid hidrogen)

Na2O2 (Na-O-O-Na, Natri peoxit, Peroxid natrium)

CaO2(Canxi peoxit, Peroxid calcium)

OF2 (F-O-F, oxi florua, Fluorur oxigen)

O2 (Oxi)

O3 (ozon)

(Oxi nguyên tử)

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = -2

xO = - 1

xO = -1

xO = -1

xO = +2

xO = 0

xO = 0

xO = 0

I.2.3. Trong ion

Tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử vào ion bằng điện tích của ion.Thí dụ:

Na+

O2 -

NH4+

Fe3+

MnO4-

MnO42-

SO32-

Ag+

Cr2O72-

Cu2+

xNa = +1xO = -2

xN + 4xH = +1

xFe = +3

xMn + 4xO = -1

xMn + 4xO = -2

xS + 3xO = -2

xAg = +1

2xCr + 7xO = -2

xCu = +2

bài bác tập 1

Tính số oxi hóa của các nguyên tố bao gồm gạch dưới trong các chất sau:

KMnO4, K2MnO4,MnO2, Mn2+, MnO4-, MnO42-,Mn, MnSO4, MnCl2, HNO3, HNO2, NO3-,NO2, NO2-,N2, NH4+,NH4NO3, N2O,NO, N2O3, N2O5, KNO3, N2O4, (NH4)2SO4,CuO, Cu, Cu2O, Cu2+,CuSO4, CuCl, CuCl2,Cu(OH)2, FeO, Fe2O3,Fe3O4, Fe, Fe(OH)2,Fe(OH)3, FeS2,FeCO3, Fe3+, FeSO4, Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3, CaC2, Al4C3, C, CO,CO2.

Bài tập 1'

Tính số oxi hóa của các nguyên tố tất cả gạch dưới trong số phân tử với ion sau đây:

K2Cr2O7,Cr, Cr3+, K2CrO4,Cr2O72-, Cr2(SO4)3, Cr2O3, CrO42-,CrCl3, CrO2-,CrO, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7,CrBr3, NaCrO2, H2SO4, H2SO3, FeSO4,SO3, SO32-, Na2S2O3, Na2S4O6,S, S8, SO42-,SO2, H2S, SF6, FeS2, FeS, K2S, KHS, H3PO4, P4,P, P2O5, P2O3,PH3, PO43-,AlO2-, KAlO2, HCl, Cl2, Cl-, KClO3, NaClO, ClO-.

Ghi chúG1.

Hầu hết những nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần trả là kim loại, chỉ có một trong những ít là phi kim (không kim loại).

Sau đó là 11 phi kim thườnggặp:

H
CNOF
SiPSCl
Br
I

Dạng solo chất của 11 phi kim trên là:

F2, Cl2, Br2, I2, O2, S, N2, P, C, Si, H2.

G2.

Kim loại không có số thoái hóa âm. Sắt kẽm kim loại có số oxi hóa bởi 0 trong đơn chất, có số lão hóa dương trong các hợp chất (Bởi vì sắt kẽm kim loại chỉ mang lại điện tử, trình bày tính khử, chứ không sở hữu và nhận điện tử). Nhân tố nào có số lão hóa âm (trong hợp chất) thì đó là nguyên tố phi kim.

G3. Độ âm điện

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tố là một đại lượng cho biết thêm khả năng thu hút các điện tử góp chung trong một link cộng hóa trị của nguyên tử yếu tắc đó. Độ âm năng lượng điện càng phệ thì sự thu hút các điện tử góp tầm thường càng nhiều. Flo (F, Fluor) tất cả độ âm điện phệ nhất, bởi 4, các kim một số loại kiềm bao gồm độ âm điện nhỏ nhất, nhỏ dại hơn 1.Sau đó là trị số độ âm điện của một trong những nguyên tố thường xuyên gặp:

Nguyên tốCHONClBrFSCaNaK
Độ âm điện2,52,13,53,02,82,74,02,41,041,00,9

G4.

Liên kết giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố thì quanh đó số oxi hóa. Nói phương pháp khác, số thoái hóa của link này bởi 0. (Vì độ âm điện hai nguyên tử của và một nguyên tố bằng nhau, nên những điện tử góp bình thường được bày bán đều giữa hai nguyên tử, liên kết cộng hóa trị ko cực, không xuất hiện thêm điện tích, cần số oxi hóa bằng không).

H-HCl-Cl O=O NºN H3C-CH3H2C=CH2HCºCHH2N-NH2
xH = 0

xCl = 0

xO = 0xN = 03xH + xC = 02xH + xC = 0xH + xC = 02xH + xN = 0

G5. Khi thăng bằng phản ứng oxi hóa, bao gồm thể chỉ việc căn cứ vào số lão hóa trung bình.Thí dụ: Tính số lão hóa của từng nguyên tử cacbon, số oxi hóa trung bình của C trong số phân tử hợp chất hữu cơ sau đây:

Propan (CH3CH2CH3), Axit axetic (CH3COOH), Acrolein (CH2=CH-CHO), Glucozơ (mạch hở) (HOCH2CHOHCHOHCHOHCHOHCHO).

Bài tập 2Tính số lão hóa của từng nguyên tử C, O, N, Cl trong những phân tử hóa học hữu cơ sau đây:


*

Bài tập 2

Tính số thoái hóa của từng nguyên tử C, H, N, O trong số phân tử cơ học sau:

Glixin (Glicin, H2N-CH2-COOH); Axit lactic (Acid lactic, CH3-CHOH-COOH); Axit cloaxetic (Acid cloroacetic, Cl-CH2-COOH); Anilin (C6H5-NH2); Nitrobenzen (C6H5-NO2); đietylete (Dietyl eter, C2H5-O-C2H5); Rượu benzylic (C6H5-CH2-OH); Lizin (Lysin, H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Cloropren (2-Clobuta đien-1,3 CH2=CH-CCl=CH2); Metylamin (CH3-NH2); Axit acrilic (CH2=CH-COOH).

Bài tập 2’

Tính số thoái hóa của từng nguyên tử C, H, N, O trong các phân tử hữu cơ sau:

Benzanđehit (Benzaldehid, C6H5-CHO); Phenol (C6H5-OH); Glixerin (Glicerin, CH2OH-CHOH-CH2OH); p-Cresol (p-CH3-C6H4-OH); Axit fomic (Acid formic, HCOOH); Axit picric (2,4,6-Trinitrophenol); TNT (2,4,6-Trinitrotoluen); Axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Alanin (CH3-CHNH2-COOH); Isopren (CH2=CH-CCH3=CH2); Axit w-aminoenantoic (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH); Axit ađipic .

Cho biết:

Nguyên tố:CHONCl
Độ âm điện2,52,1 3,53,02,8

G.6. Phân minh khái niệm hóa trị cùng với số oxi hóaĐịnh nghĩa hóa trị:

Hóa trị của một nguyên tố là 1 trong những đại lượng cho thấy khả năng phối hợp của một nguyên tử nguyên tố kia với bao nhiêu nguyên tử không giống để tạo nên thành phân tử một chất.Người ta lựa chọn nguyên tử hiđro làm đơn vị hóa trị (H có hóa trị 1). Vì đó, hóa trị của một nguyên tố là ngay số nguyên tử H (hay số nguyên tử hóa trị 1 tương đương) nhưng mà một nguyên tử của nhân tố đó có thể kết đúng theo để sinh sản thành phân tử một chất.Với phân tửAHn thì A gồm hóa trị n.Thí dụ:

HCl Þ Cl bao gồm hóa trị 1

H2O Þ O gồm hóa trị 2

NH3Þ N gồm hóa trị 3

CH4Þ C tất cả hóa trị 4

PCl5 Þ p có hóa trị 5

SO2Þ S tất cả hóa trị 4

SO3Þ S bao gồm hóa trị 6

Mn2O7 Þ Mn có hóa trị 7

Như vậy, hóa trị là một số nguyên dương, còn số oxi hóa là điện tích, nên hoàn toàn có thể âm hoặc dương.Khi nói hóa trị âm, hóa trị dương (hóa trị ion), thực tế là nói đến số oxi hóa.

G.7.

H bao gồm hóa trị 1 tốt nhất trong số đông chất; O bao gồm hóa trị 2 độc nhất trong mọi chất. Tuy nhiên H rất có thể có các số thoái hóa +1, 0, -1. O có thể có những số oxi hóa -2; -1; 0; +2.

G.8. Hóa trị ion

Hóa trị ion của một yếu tố là bởi điện tích lộ diện trên nguyên tử của nguyên tố đó khi nó hiện diện ở dạng ion. Hóa trị ion cho thấy số điện tử mà một nguyên tử của nguyên tố đó đã cho hoặc nhận để chế tạo thành ion tương ứng. Vì thế hóa trị ion cũng đó là số oxi hóa tuy thế hóa trị ion là bởi điện tích thật, còn số oxi hóa rất có thể chỉ là năng lượng điện biểu loài kiến (qui ước).Thí dụ:

NaClNa+ Cl-Na có hóa trị ion là +1 (Natri đã nhận được 1 điện tử) Cl có hóa trị ion là -1 (Clo đã nhận 1 điện tử)
MgF2 Mg2+ 2F-Mg gồm hóa trị ion là +2 (Mg đã đến 2 năng lượng điện tử) F bao gồm hóa trị ion là -1 (F thừa nhận 1 điện tử)
CaOCa2+ O2Ca bao gồm hóa trị ion là +2 (Ca cho 2 electron)O bao gồm hóa trị ion là -2 (O nhấn 2 electron)
Al2S32Al3+ 3S2-Al tất cả hóa trị ion là +3S bao gồm hóa trị ion là -2
G.9. Cộng hóa trị (Hóa trị cùng hóa trị)

Cộng hóa trị của một nguyên tố là thông qua số điện tử hóa trị nhưng mà một nguyên tử của nguyên tố đó đã đưa ra góp bình thường để tạo link cộng hóa trị. Cùng hóa trị của một nguyên tố bằng số liên kết cộng hóa trị xuất phát điểm từ nguyên tử đó đi ra trong cách làm cấu tạo.Cộng hóa trị cũng chính là hóa trị của thành phần đó, nhưng khái niệm hóa trị tổng quát hơn (Cũng y hệt như khái niệm số oxi hóa tổng thể hơn hóa trị ion).

Thí dụ:

H - Cl H bao gồm cộng hóa trị 1 (H giới thiệu 1 điện tử đóng góp để tạo links cộng hóa trị)Cl có cộng hóa trị là một trong những (Cl chỉ dẫn 1 năng lượng điện tử góp phần để tạo liên kết cộng htrị)
H có cộng hóa trị 1C tất cả cộng hóa trị 4

Bài tập 3

Hãy cho thấy hóa trị, số oxi hóa của những nguyên tử trong số phân tử, ion sau đây:Nước

(H2O); Hiđropeoxit (Peroxid hidrogen, H2O2); fe (II) sunfua (Sulfur fe (II), FeS); Pirit fe (FeS2); canxi cacbua (Carbur calcium, CaC2); Nhôm cacbua (Al4C3); Kali pemanganat (Permanganat kalium, KMnO4); Axit sunfuric (Acid sulfuric, H2SO4); Kali sunfat (K2SO4); Etilen (C2H4); Axetilen (Acetilen, C2H2); Mesitilen (1,3,5- Trimetylbenzen); Kali ñicromat (K2Cr2O7); Kali cromat (K2CrO4); Axit picric (2,4,6- Trinitrophenol); Oxi (O2); Ozon (O3, mang sử coi ozon có kết cấu vòng); NO3-; NH4+; SO42-; Cu2+; MnO42; Fe2+; Fe3+; CrO42-; Cr2O72-; NO2-. O2-, O22-; Axit nitrô (HNO2).

Xem thêm: Khi Giao Tiếp Cần Tế Nhị Và Tôn Trọng Người Khác, Giao Tiếp Và Sự Tế Nhị

Bài tập 3'

Hãy xác định hóa trị, số oxi hóa, hóa trị ion, cộng hóa trị (nếu có) của các nguyên tố trong số chất sau đây:

Benzen (C6H6); Natri oxit (Na2O); Natri peoxit (Na2O2); Axit photphoric (Acid phosphoric, H3PO4); đồng (II) clorua (Clorur đồng (II)); đồng (I) clorua: Amoniac; Axit nitric; Bari nitrat; Axit hipoclorô (HClO); Axit clorơ (HClO2); Axit cloric (HClO3); Axit pecloric (HClO4); canxi peoxit (CaO2); Hidro sunfua (Sulfur hidrogen, H2S); Hidro pesunfua (Persulfur hidrogen, H2S2); o - Cresol (o - Metyl phenol); Vinyl clorua (CH2=CH-Cl); Iot (Iod, I2); I-; S2-; S22-; N3-; Vinylaxetilen (CH2=CH-CºCH).

Chuần bị thi vô Đại học: Số oxi hóa khửPhản ứng lão hóa khửThế năng lượng điện hóa chuẩnCác phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khửQuy dụng cụ chung về sự việc hòa rã trong nước những muối và hydroxyd 1Quy phép tắc chung về sự việc hòa chảy trong nước những muối với hydroxyd 2Các bội phản ứng vô cơ thường gặp khácCác làm phản ứng oxi hóa khử thường gặp khác