Câu điều kiện là 1 trong dưới một trong những ngữ pháp quan trọng đặc biệt cần chăm chú dướiIELTS. Đặc biệt là khi sử dụng cho Speaking. Bài bác học hôm nay sẽ trình diễn cho mọi bạn một số trong những kiến thức về câu Điều kiện loại 0, 1, 2,3, 4 và bài tập thực hành nhé.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 2 3


*
*
*
*
*
*
câu đk hỗn hợp

Dạng câu này dùng links những mẫu câu điều kiện với nhau.

Có 5 kiểu điều kiện hỗn phù hợp là:

a. Câu điều kiện hiệu quả tại ngày này và tình huống là vượt khứ

Mệnh đề if + thì quá khứ, mệnh đề thiết yếu + thì ngày nay

Ví dụ:

If I had worked harder at school, I would have a better job now. (I would have a better job now if I had worked harder at school.): Tôi sẽ sở hữu một công việc tốt hơn nếu như tôi học hành chịu khó tại trường.If we had looked at the maps we wouldn’t be lost (We wouldn’t be lost if we had looked at the map.) : Nếu cửa hàng chúng tôi nhìn vào phiên bản đồ, chúng tôi đã không bị lạc.You would be dead now if you had caught that plane. ( các bạn sẽ chết nếu như bắt được loại máy bay đó.)b. Câu đk đề cập cho tới một điều kiện không tồn tại thực bên dưới quá khứ và kết quả hoàn toàn có thể xảy ra tại thời gian hiện tại. Nhì mệnh đề này đa số trái ngược với thừa khứ và hiện tại.

Cấu trúc:

If + S + Ved, S + would + V + O

Ví dụ:

If I had studied I would have my driving license. (Nhưng tôi dường như không học và tôi không tồn tại bằng lái).I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire.)If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money & now you can buy this jacket.)

Bạn rất có thể dùng phần lớn động tự khuyết thiếu hụt để thay thế would để xác minh theo sự có thể chắn:

If you had crashed the car, you might be in trouble.I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.If I had learned lớn skill, I might be on the slopes right now.c. Tình huống trong vượt khứ, hiệu quả tương laiIf I hadn’t broken my leg, I’d be playing football latter. (= I did break my leg so I am not playing football later.)Nếu tôi không xẩy ra gãy chân, tôi đã đùa bóng = Tôi đã biết thành gãy chân rất cần phải tôi không đùa bóng nữa.d. Trường hợp tương lai, hiệu quả ngày nayIf I wasn’t meeting my mentor later, I’d be on vacation now. (= I am meeting my mentor later, so I’m not on vacation now)Nếu tôi không chạm chán người thay vấn của mình, tôi vẫn nghỉ ngơi ngay bây chừ = Tôi đã chạm mặt người gắng vấn của chính mình cần đề nghị tôi tăng ngơi bây giờ.e. Trường hợp ngày nay, kết quả tương laiIf I was in London, I’d be going to lớn Trafalgar Square tomorrow because it’s St Patrick’s Day. (= I am not in London, so I won’t be going to lớn Trafalgar Square tomorrow)Nếu tôi tại London, tôi đã đi được Trafalgar Square ngày mai do nó là ngày Thánh Patrick. = Tôi ko tại London rất cần được tôi không thể đi quảng trường Trafalgar ngày mai.f. Xung quanh ra, câu cần sử dụng khi giả thiết điều này xảy ra thì điều ấy đã xảy ra.

Dạng câu này If + thừa khứ đơn, mệnh đề thiết yếu + thừa khứ hoàn thành. Hai mệnh đề này đã trái ngược nhau trên thể lấp định với thể khẳng định.

Công thức:

If + S + V(ed), S + would + have + Vpp

Ví dụ:

If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked it up. / I would have picked it up if I wasn’t afraid of spiders. (Nếu tôi không sợ hãi nhện, tôi sẽ nhặt nó lên rồi /Tôi vẫn nhặt nó lên nếu tôi không sợ hãi nhện.)If we didn’t trust him we would have sacked him months ago. (Nếu shop chúng tôi không tin tưởng anh ta thì chúng tôi đã vứt bỏ anh ta tháng trước rồi.)If I wasn’t in the middle of another meeting, I would have been happy to help you. (Nếu tôi không tại giữa một cuộc họp khác/ vướng một cuộc họp khác thì tôi sẽ giúp đỡ bạn.)If she wasn’t afraid of flying she wouldn’t have travelled by boat. (Nếu cô ấy không sợ hãi bay, cô ấy đã không đi du ngoạn bằng du thuyền.)If the elephant wasn’t in love with the mouse, she’d have trodden on him by now. (Nếu nhỏ voi không yêu bé chuột, cô ấy vẫn giẫm đấm đá lên anh ta bây giờ rồi.)

Câu điều kiện là 1 phần quan trọng vào ngữ pháp căn phiên bản trong giờ anh, chính vì vậy bạn đề xuất nắm rõ. Và nếu bạn đang học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh căn phiên bản thì orsini-gotha.com gợi ý bạn website học tiếng Anh miễn phí chất lượng là Bhiu.edu.vn.

III. CÂU ĐIỀU KIỆN DẠNG ĐẢO


Đảo ngữ làphương thứcđảo ngược vị trí thường thì của chủ ngữ và hễ từdướicâu để nhấn mạnh một thành phần hay ý làm sao đódướicâu. Đảo ngữdướicâu đk được áp dụng cho mệnh đề “If” vớinhữngchữ “should”dướicâuloại1, “were”dướicâuloại2 với “had”dướicâuloại3. Những từ này được đảo lên trước công ty ngữ để thay thế sửa chữa cho “If”. Vào thực tế, ta thường bắt gặp đảo ngữtạicâu điều kiệnloại2 với 3 rộng là câuloại1.

Câu đk loại 1Câu điều kiện loại 2Câu điều kiện loại 3
Nếu vào câu gồm “should” sinh hoạt mệnh đề if, thì đảo “should” lên đầu câu: Vd: If he should ring , I will tell him the news. → Should he ring, I will tell him the news.Nếu vào câu không có “should”, họ phải mượn “should”, Ví dụ: If he has không tính tiền time, he’ll play tennis. → Should he have không lấy phí time, he’ll play tennis.Nếu vào câu bao gồm động trường đoản cú “were”, thì đảo “were” lên đầu. Ví dụ: If I were a bird, I would fly. → Were I a bird, I would fly.- trường hợp trong câu không có động trường đoản cú “were” thì mượn “were’ và sử dụng “ to V”, Ví dụ: If I learnt Russian, I would read a Russian book. → Were I khổng lồ learn Russian, I would read a Russian book.Đảo trợ đụng từ của thì vượt khứ hoàn thành. Ví dụ: If it had rained yesterday, we would have stayed at home. → Had it rained yesterday, we would have stayed at home.Vd 2: If he had trained hard, he would have won the match. → Had he trained hard, he would have won the match.Chú ý: sinh hoạt dạng phủ định, “not” được để sau chủ ngữ: Had it not been so late, we would have called you.

Để chúng ta dễ hình dung, chúng ta cũng có thể tóm tắt theo bảng sau:

Các dạng câu điều kiệnCấu trúc câu điều kiệnCấu trúc Đảo ngữ
Loại 1: Tình huống có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.If + S1 + V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)E.g: If you should meet her, please ask her to hotline me at once.Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/may/might/should/can… + V (infinitive)E.g: Should you meet her, please ask her to hotline me at once.
Loại 2: trường hợp giả định, không thể xảy ra ở hiện tại, không có thực ở hiện nay tại.If + S1 + V (quá khứ), S2 + would/might/could… + V (infinitive)E.g: If I were you, I would not vì chưng such a rude thing.Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V (infinitive)E.g: Were I you, I would not bởi such a rude thing.
Loại 3: trường hợp trái thực tiễn trong thừa khứ.If + S1 + had + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participleE.g: If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded.Had + S1 + (not) + past participle, S2 + would/might/could… + have + past participleE.g: Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.

IV. SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN vào IELTS

Câu điều kiện được sử dụng trong IELTS thường thì như sau:

1. Câu điều kiện loại 1 sử dụng cho IELTS Speaking Part 3 hoặc IELTS Writing Task 2 để đặt ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng không dùng trong IELTS Writing Task 1

E.g: Crime rate will increase if the government does not implement this regulation.

2. Câu đk loại 2 thường được dùng trong IELTS Speaking , cả 3 part lúc thí sinh nói đến một điều nào đấy không tất cả thật ở hiện tại tại.

E.g: If my great grandfather was alive, he wouldn’t approve of this.

3. Câu đk loại 3 cũng dùng đa dạng và phong phú trong IELTS Speaking với đk không thể xẩy ra trong quá khứ, mang tính ước muốn, đưa thiết trái ngược.

E.g: If I had known how difficult this job was, I wouldn’t have accepted the job offer.

V. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Unless = If – not

Unless được sử dụng thay If …not trong toàn bộ các nhiều loại câu điều kiện.

a.Câu điều kiện loại 1: Unless + HTĐ

You will be sick if you don’t stop eating. -> You’ll be sick unless you stop eating.

b.Câu đk loại 2: Unless + QKĐ

If he wasn’t very ill, he would be at work. -> Unless he was very ill, he would be at work.

c.Câu điều kiện loại 3: Unless + QKHT

Our director would not have signed the contract if she hadn’t had a lawyer present. -> Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.

2. Một vài cụm tự đồng nghĩa thay thế if

Trong một số trong những trường phù hợp điều kiện, chúng ta có thể thay if bằng

a.Suppose / Supposing (giả sử như): Đặt ra mang thiết

Ví dụ: Supposing I don’t arrive till after midnight, will the guest-house still be open?

b.Even if (ngay cả khi, mang đến dù): diễn đạt một đk dù xảy ra hay là không thì hiện mệnh đề chủ yếu cũng không chũm đổi

Ví dụ: We are going to the beach even if it is raining. (Chúng ta vẫn ra bãi tắm biển cho dù nếu trời tất cả mưa)

c.As long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với đk là): Ý chỉ đk để tiến hành mệnh đề chính, chưa hẳn là giải thiết.

Ví dụ: You can have a dog as long as you promise to lớn take care of it.=> bạn có thể nuôi chó miễn là chúng ta hứa sẽ quan tâm nó.

d. Without: không có – thực hiện trong trường phù hợp giả định mệnh đề bao gồm sẽ thay đổi như gắng nào nếu không tồn tại điều kiện.

Ví dụ: Without water, life wouldn’t exist. = If there were no water, life wouldn’t exist.

3. Mệnh đề câu Wish / if only


Bên cạnh câu điều kiện thì Wish – câu ước ao cũng gần giống nhau nên bạn cần học thêm nhé.

Wish là ước, sử dụng tương tự if only – ví như chỉ. Ý nghĩa mô tả sự tiếc nuối và hầu như điều muốn đổi khác trong vượt khứ, hiện tại tại. Đồng thời là ước mơ sinh sống tương lai.

a. Cách áp dụng wish vào tương lai

Dùng mô tả mong cầu về một điều gì đó trong tương lai. Thì sử dụng là thì lúc này đơn.

Cấu trúc:

S + wish (es) + S + would / could + V1

Ví dụ:

He wish he would be a designer in the future.

Có thể chưa phải là mong mơ mà lại là cầu muốn, mong muốn thay đổi, rất có thể đó là điều khiến bạn cực nhọc chịu. Thực hiện Wish đi kèm theo với would

I wish it would rain. The garden really needs some water.

Lưu ý: wish + would là nói đến điều nào đó ở hiện tại không thể thay đổi nên không nói tới quá khứ.

Ví dụ, bạn có thể nói I wish I didn’t eat so much chocolate nhưng cấp thiết nói I wish I wouldn’t eat so much chocolate.

b. Sử dụng wish ở hiện nay tại

Câu Wish ở hiện nay tại nói tới những ao ước ước về sự việc việc không có thật ở bây giờ và hoàn toàn có thể là giả định trái lại so với thực tế.

Cấu trúc:S + wish (es) + S + V2/ed + …

Lưu ý: to lớn be: were / weren’t

Ví dụ:

I wish I knew what to do.If only I didn’t have so much homework I could go khổng lồ the concert tonight. She has a lot of homework và she can’t go to lớn the concert.c. Wish áp dụng trong quá khứ

Thể hiện ước muốn về sự việc không có thật ở quá khứ, giả định điều trái lại so với thực tế đã xảy ra.

Cấu trúc: S + Wish (es) + S+ QKHT.

Ví dụ:

I wish I’d studied harder when I was at school. He didn’t study harder when he was at school.She wishes she could have been there. (She couldn’t be there.)d. Một vài cách thực hiện khácWish + to lớn V

Ví dụ: I wish to lớn come home with you tomorrow.

Xem thêm: 【Havip】 Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2017 Violet

Wish + N (đưa ra một lời chúc mừng, mong muốn ước)

Ví dụ: I wish happiness & good health.

Wish + O + (not) to V…

Ví dụ: I wish you not to lớn go far …

VI. BÀI TẬP VẬN DỤNG


Bài 1. Chia động tự (loại 1 & 2)

1. If we _____________ to lớn Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)2. I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)3. Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)4. She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)5. If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)6. If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)7. If my brother _____________ his oto here, the traffic warden would give him a ticket. (park)8. You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)9. If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)10. If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up lớn full volume. (turn up)

Bài 2. Phân tách động trường đoản cú (hỗn hợp 3 loại)

1. If it rains, the boys ______________ hockey. (play)2. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have lớn buy them. (grow)3. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to lớn Scotland. (see)4. Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have lớn do)5. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)6. If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)7. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)8. We ______________ John if we’d known about his problems. (help)9. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)10. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án

Bài 1:

1. Cycle2. Will miss3. Had4. Would support5. Will phone6. Goes7. Parked8. Don’t wear9. Will get10. Will turn up

Bài 2:

1. Won’t play2. Grew3. Would see4. Didn’t have to lớn do5. Hadn’t stayed up6. Wait7. Would miss8. Would have helped9. Had used10. Would be

orsini-gotha.com hy vọng rằng, với những kiến thức về câu đk mà orsini-gotha.com đã share ở trên, sẽ giúp cho các bạn có thê sáng sủa ôn luyện và thi TOEIC một cách cực kỳ tác dụng và thành công nhé!