A.Lí thuyết

I. Sản phẩm công nghệ tự những mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron vào nguyên tử theo lần lượt chiếm các mức tích điện từ thấp mang lại cao"

- từ bỏ trong ra bên ngoài có 7 nấc năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong số lớp: những e thứu tự chiếm các phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần dần là s, p, d, f…

- đồ vật tự sắp xếp theo nút năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cấu hình e của kim loại

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là cách để mô tả sự xắp sếp các e trong nguyên tử trong những lớp cùng phân lớp

- cách biểu diễn thông số kỹ thuật (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e xuất hiện tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp lần thứ nhất (phân lớp 1s)

* công việc viết cấu hình electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào các phân lớp theo sản phẩm tự nấc năng lượng. (Chú ý mang lại số e buổi tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e hoàn toàn có thể viết theo từng lớp, lấy ví dụ như Na cócấu hình 1s22s22p63s1 hoàn toàn có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố họ s, bọn họ p, bọn họ d:

- e sau cùng điền vào phân lớp nào thì nguyên tố là họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố phường vì electron ở đầu cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- sắt là nguyên tố d vị electron cuối cùng của fe điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- dìm xét: các nguyên tố hầu như họ s và p

3.Đặc điểm của electron phần ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, phần ngoài cùng có khá nhiều nhất là 8 electron (không thâm nhập vào những phản ứng chất hóa học (trừ một số đk sệt biệt).

- Khí hiếm: gồm 8 electron phần bên ngoài cùng (trừ He gồm 2 electron phần bên ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng

- Nguyên tử tất cả 4 electron xung quanh cùng có thể là nguyên tử của nguyên tốkim các loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố với viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- tìm kiếm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ tất cả số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết cấu hình electron của ion - khẳng định tính hóa học của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: bớt đi số e làm việc phân phần bên ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

- thông số kỹ thuật e của ion âm: dấn thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion đó vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào cấu hình e, xác định cấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố.

- phần ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- phần bên ngoài cùng bao gồm 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

- phần bên ngoài cùng tất cả 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- lớp bên ngoài cùng tất cả 4 e có thể là kim loại, giỏi phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Bộ Đề Cương Toán 8 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9