500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 bao gồm lời giải

Với cỗ 500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 gồm lời giải, lựa chọn lọc để giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 8 học kì 2

*

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học gồm đáp án

Trắc nghiệm khởi đầu về phương trình gồm đáp án

Bài 1: Hai phương trình tương đương là nhị phương trình có

A. ­Một nghiệm giống như nhau

B. Hai nghiệm giống nhau

C. Tập nghiệm tương đương nhau

D. Tập nghiệm không giống nhau

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình tương tự là nhì phương trình tất cả cùng tập nghiệm

Đáp án phải chọn là: C


Bài 2: Chọn khẳng định đúng

A. Hai phương trình được điện thoại tư vấn là tương tự nếu chúng tất cả cùng tập nghiệm

B. Nhì phương trình được gọi là tương tự nếu chúng bao gồm cùng số nghiệm

C. Hai phương trình được điện thoại tư vấn là tương đương nếu chúng bao gồm chung một nghiệm

D. Hai phương trình được call là tương đương nếu bọn chúng cùng điều kiện xác định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình được call là tương tự nếu chúng tất cả cùng tập nghiệm

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 3: Số  là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

A. X - 1 =

B. 4x2 – 1 = 0

C. X2 + 1 = 5

D. 2x – 1 = 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x =  vào từng phương trình ta được

+)

*
 (L) đề xuất x =  không là nghiệm của phương trình x – 1 =

+)

*
(L) cần x =  không là nghiệm phương trình x2 + 1 = 5

+)

*
(L) phải x =  không là nghiệm của phương trình 2x – 1 = 3

+) 4x2 – 1 = 0

*
(N) nên x =  là nghiệm của phương trình 4x2 – 1 = 0

Đáp án buộc phải chọn là: B


Bài 4: Phương trình nào tiếp sau đây nhận x = 2 làm cho nghiệm?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A loại vày x = 2 không vừa lòng điều khiếu nại xác định

Đáp án B: 22 – 4 = 4 – 4 = 0 phải x = 2 là nghiệm của phương trình lời giải B.

Đáp án C: dễ thấy 2 + 2 = 4 ≠ 0 bắt buộc x = 2 ko là nghiệm của phương trình giải đáp C

Đáp án D: vắt x = 2 ta được VT = 2 – 1 = 1 ≠ (3.2 - 1) = VP đề xuất không là nghiêm

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 5: Chọn xác minh đúng

A. 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

B. 3 là tập nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

C. Tập nghiệm của phương trình (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 là Q

D. X = 2 là nghiệm tốt nhất của phương trình x2 – 4 = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Ta có x2 – 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ±3. Buộc phải x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0 cùng tập nghiệm của phương trình là 3; -3. Suy ra A đúng, B sai.

+ Xét (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 ⇔ x2 – 9 = x2 – 9 (luôn đúng) phải tập nghiệm của phương trình là R, suy ra C sai.

+ Xét x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 ⇒ phương trình có hai nghiệm x = 2; x = -2 yêu cầu D sai

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 6: Cho những mệnh sau:

(I) 5 là nghiệm của phương trình 2x – 3 =

*
 

(II) Tập nghiệm của phương trình 7 – x = 2x – 8 là x = 5

(III) Tập nghiệm của phương trình 10 – 2x = 0 là S = 5.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Mệnh đề (I): thay x = 5 vào phương trình ta được VT = 2.5 – 3 = 7; VP =

*

Do đó VT = VP hay x = 5 là nghiệm của phương trình

Do đó (I) đúng

Mệnh đề (II): Sai bởi kí hiệu

7 – x = 2x – 8 ⇔ x = 5 cần phương trình bao gồm tập nghiệm S = 5

Vậy gồm 2 mệnh đề đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 7: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. X – 1 = 0

B. 4x2 + 1 = 0

C. X2 – 3 = 6

D. X2 + 6x = -9

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) x – 1 = 0 ⇔ x = 1Ø

+) 4x2 + 1 = 0 ⇔ 4x2 = -1 (vô nghiệm vị 4x2 ≥ 0; Ɐx)

+) x2 – 3 = 6 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3

+) x2 + 6x = -9 ⇔ x2 + 6x + 9 = 0 ⇔ (x + 3)2 = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy phương trình 4x2 + 1 = 0 vô nghiệm

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. 2x – 1 = 0

B. -x2 + 4 = 0

C. X2 + 3 = -6

D. 4x2 +4x = -1

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) 2x – 1 = 0 ⇔ x =  

+) -x2 + 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

+) x2 + 3 = -6 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm bởi -92 + 4x = -1 ⇔ 4x2 +4x + 1 = 0 ⇔ (2x + 1)2 = 0 ⇔ 2x + 1 = 0 ⇔ x = - 

Đáp án phải chọn là: C


Bài 9: Tập nghiệm của phương trình 3x – 6 = x – 2 là

A. S = 2

B. S = -2

C. S = 4

D. S = Ø

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 3x – 6 = x – 2 ⇔ 3x – x = -2 + 6 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2

Đáp án phải chọn là: A


Bài 10: Phương trình

*
 có tập nghiệm là

A. S = ±4

B. S = ±2

C. S = 2

D. S = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x + 4 ≠ 0 ⇔ x ≠ -4

Phương trình ⇔ 3x2 – 12 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ±2

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Bài 11: Có bao nhiêu nghiệm của phương trình |x + 3| = 7?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x = 4; x = -10

Đáp án đề xuất chọn là: A


Bài 12: Số nghiệm của phương trình 5 - |2x + 3| = 0 là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 1; x = -4

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 13: Hai phương trình làm sao sau đó là hai phương trình tương đương?

A. X – 2 =4 với x + 1 = 2

B. X = 5 với x2 = 25

C. 2x2 – 8 = 0 cùng |x| = 2

D. 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 và x + 1 = 2 ⇔ x = 1 đề nghị hai phương trình x – 2 =4 và x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 cần phương trình x2 = 25 tất cả hai nghiệm. Suy ra hai phương trình x = 5 và x2 = 25 không tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà lại x = 1 ko là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) đề xuất hai phương trình 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0 ko tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy hai phương trình trên tất cả cùng tập nghiệm 2; -2 nên chúng tương đương.

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 14: Số cặp phương trình tương đương trong những cặp phương trình sau là:

(I) x – 2 =4 cùng x + 1 = 2

(II) x = 5 với x2 = 25

(III) 2x2 – 8 = 0 và |x| = 2

(IV) 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 và x + 1 = 2 ⇔ x = 1 nên hai phương trình x – 2 =4 cùng x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 bắt buộc phương trình x2 = 25 bao gồm hai nghiệm. Suy ra nhị phương trình x = 5 với x2 = 25 không tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, nhưng x = 1 không là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) đề nghị hai phương trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 không tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy hai phương trình trên tất cả cùng tập nghiệm 2; -2 cần chúng tương đương.

Vậy chỉ có một cặp phương trình tương đương trong số cặp đang cho

Đáp án cần chọn là: A


Bài 15: Phương trình nào dưới đây nhận x = a (a là hằng số không giống 0 và 1) có tác dụng nghiệm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = a vào cụ thể từng phương trình ta được

+) 5.a – 3a = 2 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1 (loại) nên x = a ko là nghiệm của phương trình 5x – 3a = 2

+) a2 = a ⇔

*
 (loại) đề xuất x = a không là nghiệm của phương trình x2 = a

+)

*
(loại) phải x = a không là nghiệm của phương trình
*

+) a2 – a.a = a2 – a2 = 0 yêu cầu x = a là nghiệm của phương trình x2 – a.x = 0

Đáp án nên chọn là: B


Trắc nghiệm Định lí Ta-lét trong tam giác có đáp án

Bài 1: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng gồm độ nhiều năm như sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 4dm, CD = 20 dm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đối chọi vị)

Đáp án phải chọn là: B


Bài 2: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 12cm, CD = 10 cm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đối kháng vị)

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 3: hãy lựa chọn câu sai. Cho hình vẽ với AB Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Trường hợp một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác với định ra trên hai cạnh này mọi đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thì mặt đường thẳng đó tuy nhiên song với cạnh sót lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 4: Cho hình vẽ. Điều khiếu nại nào tiếp sau đây không suy ra được DE // BC?

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý hòn đảo của định lý Ta-lét. Ví như một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác với định ra trên hai cạnh này phần đông đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó tuy vậy song với cạnh còn sót lại của tam giác.

Dễ thấy, từ những điều khiếu nại

*
 ta những suy ra được DE // BC.

Chỉ tất cả D sai.

Đáp án nên chọn là: D


Bài 5: Cho hình vẽ, trong các số ấy DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ nhiều năm AC bằng:

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 6: Cho hình vẽ, trong những số đó DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ nhiều năm AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AB = AD + DB = 9 + 18 = 27 cm

Đáp án cần chọn là: D


Bài 7: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Xét các xác minh sau:

*

A. Chỉ có (I) đúng

B. Chỉ tất cả (II) đúng

C. Cả (I) cùng (II) đúng 

D. Cả (I) và (II) sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 8: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Xét các xác minh sau:

*

Số khẳng định đúng trong các xác minh trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Vậy bao gồm 2 khẳng định đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Bài 9: Cho biết M trực thuộc đoạn thẳng AB vừa lòng

*
?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án phải chọn là: C


Bài 10: Cho biết M nằm trong đoạn trực tiếp AB thỏa mãn nhu cầu

*
số k thỏa mãn nhu cầu điều kiện nào bên dưới đấy?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án nên chọn là: C


Bài 11: Cho hình vẽ, trong những số đó AB // CD và DE = EC. Vào các khẳng định sau, tất cả bao nhiêu khẳng định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 12: Cho hình vẽ, trong những số đó AB // CD cùng DE = EC. Trong các xác minh sau, tất cả bao nhiêu xác định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý Ta-lét:

*

*

Vậy cả 4 khẳng định đã cho đều đúng.

Xem thêm: Kombucha Là Gì? Những Tác Dụng Của Kombucha Và Sức Khỏe Công Dụng Của Trà Lên Men Kombucha

Đáp án buộc phải chọn là: D


Bài 13: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình bên, biết DE // AC, tìm x:

*

A. X = 6,5

B. X = 6,25

C. X = 5

D. X = 8

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // AC, áp dụng định lý Talet, ta có: 

*

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 14: Chọn câu vấn đáp đúng. Cho hình bên biết ED ⊥ AB, AC ⊥ AB, tra cứu x:

*

A. X = 3

B. X = 2,5

C. X = 2

D. X = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: ED ⊥ AB, AC ⊥ AB ⇒ DE // AC (từ vuông góc đến tuy nhiên song), vận dụng định lý Talet, ta có:

*

⇔ x2 + 6x – 27 = 0

Vậy x = 3

Đáp án nên chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC bao gồm AB = 9cm, điểm D trực thuộc cạnh AB sao cho AD = 6cm. Kẻ DE tuy vậy song với BC (E Є AC), kẻ EF song song với CD (F Є AB). Tính độ lâu năm AF.

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Ta-lét:

*

Đáp án nên chọn là: C


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3