Phương án C tất cả được vạc âm là /ʒ/, những phương án sót lại được phân phát âm là /s/.

Bạn đang xem: Brainly

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Enough /ɪˈnʌf/

B. Tough /tʌf/

C. Laugh /lɑːf/

D. Though /ðəʊ/

Phương án D tất cả ko được vạc âm (câm), những phương án còn sót lại được vạc âm là /f/.

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. Because /bɪˈkəz/

B. Nurse /nɜːs/

C. Horse /hɔːs/

D. Purpose /ˈpɜːpəs/

Phương án A bao gồm được phân phát âm là /z/, các phương án còn lại được phạt âm là /z/.

Chọn A


Giải bỏ ra tiết:

A. Hobby /ˈhɒbi/

B. Honest /ˈɒnɪst/

C. Humour /ˈhjuːmə(r)/

D. Hole /həʊl/

Phương án B tất cả ko được phân phát âm (câm), những phương án sót lại được phân phát âm là /h/.

Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

A. Tradition /trəˈdɪʃn/

B. Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

C. Question /ˈkwestʃən/

D. Fiction /ˈfɪkʃn/

Phương án C có được phạt âm là /tʃ/, các phương án sót lại được vạc âm là /ʃ/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. Know /nəʊ/

B. Knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

C. Knee /niː/

D. Kind /kaɪnd/

Phương án D có được phân phát âm là /k/, các phương án còn sót lại ko được vạc âm (câm).

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. Facing /ˈfeɪsɪŋ/

B. Cart /kɑːt/

C. Sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/

D. Carve /kɑːv/

Phương án A bao gồm được vạc âm là /s/, những phương án còn lại được phạt âm là /k/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. Thank /θæŋk/

B. Breathe /briːð/

C. Clothes /kləʊðz/

D. The /ðə/

Phương án A bao gồm được vạc âm là /θ/, những phương án sót lại được phạt âm là /ð/.

Chọn A


Giải chi tiết:

A. Clever /ˈklevə(r)/

B. Circus /ˈsɜːkəs/

C. Collect /kəˈlekt/

D. Cushion /ˈkʊʃn/

Phương án B bao gồm được phân phát âm là /s/, các phương án sót lại được phạt âm là /k/.

Chọn B


Giải đưa ra tiết:

A. Teacher /ˈtiːtʃə(r)/

B. Children /ˈtʃɪl.drən/

C. Lunch /lʌntʃ/

D. Chemist /ˈkemɪst/

Phương án D bao gồm được phạt âm là /k/, các phương án còn lại được vạc âm là /tʃ/.

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. Station /ˈsteɪʃn/

B. Intersection /ˌɪntəˈsekʃn/

C. Suggestion /səˈdʒestʃən/

D. Invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/

Phương án C tất cả được phạt âm là /tʃ/, những phương án sót lại được phạt âm là /ʃ/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Vision /ˈvɪʒn/

 

B. Occasion /əˈkeɪʒn/

C. Leisure /ˈleʒə(r)/

D. Sugar /ˈʃʊɡə(r)/

Phương án D tất cả được vạc âm là /ʒ/, các phương án còn sót lại được vạc âm là /ʃ/.

Chọn D


Giải đưa ra tiết:

A. Exist /ɪɡˈzɪst/

B. Extinct /ɪɡˈzɪst/

C. Explore /ɪkˈsplɔː(r)/

D. Expand /ɪkˈspænd/

Phương án A bao gồm được vạc âm là /z/, những phương án còn lại được phát âm là /s/.

Chọn A


Giải chi tiết:

A. Desert /ˈdezət/

B. Reserve /rɪˈzɜːv/

C. Observant /əbˈzɜːvənt/

D. Conserve /kənˈsɜːv/

Phương án D bao gồm được phân phát âm là /s/, các phương án còn sót lại được phạt âm là /z/.

Chọn D


Giải chi tiết:

A. Debt /det/

B. Climbing /ˈklaɪmɪŋ/ 

C. Timber /ˈtɪmbə(r)/

D. Lamb /læm/

Phương án C có được phạt âm là /b/, các phương án còn sót lại ko được vạc âm.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Supply /səˈplaɪ/

B. Sensitive /ˈsensətɪv/

C. Reserve /rɪˈzɜːv/

D. Universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/

Phương án C bao gồm được vạc âm là /z/, những phương án còn sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Capital /ˈkæpɪtl/

B. Country /ˈkʌntri/

C. đô thị /ˈsɪti/

D. Vacation /vəˈkeɪʃn/

Phương án C tất cả được phát âm là /s/, những phương án còn sót lại được phát âm là /k/.

Chọn C


Giải đưa ra tiết:

A. Champion /ˈtʃæmpiən/

B. Chemistry /ˈkemɪstri/

C. Chimney /ˈtʃɪmni/

D. Chores /tʃɔː(r)z/

Phương án B tất cả được vạc âm là /k/, những phương án sót lại được vạc âm là /tʃ/.

Chọn B


Giải chi tiết:

A. Church /tʃɜːtʃ/

B. Match /mætʃ/

C. Schedule /ˈʃedjuːl/ (Br.E.)

D. Teacher /ˈtiːtʃə(r)/

Phương án C có được phạt âm là /ʃ/, các phương án còn lại được phát âm là /tʃ/.

Chọn C


Giải bỏ ra tiết:

A. Ring /rɪŋ/

B. Anger /ˈæŋɡə(r)/

C. Strong /strɒŋ/

D. Singer /ˈsɪŋə(r)/

Phương án B bao gồm được phạt âm là /ŋɡ/, những phương án sót lại được phân phát âm là /ŋ/.

Chọn B


Giải đưa ra tiết:

A. Whole /həʊl/

B. What /wɒt/

C. When /wen/

D. Why /waɪ/

Phương án A tất cả được vạc âm là /h/, các phương án sót lại được vạc âm là /w/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. Wonder /ˈwʌndə(r)/

B. Wait /weɪt/

C. Wrong /rɒŋ/

D. Wear /weə(r)/

Phương án C bao gồm không được vạc âm (âm câm), những phương án còn lại được phát âm là /w/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Soon /suːn/

B. Sure /ʃʊə(r)/

C. Sister /ˈsɪstə(r)/

D. Cactus /ˈkæktəs/

Phương án B tất cả được vạc âm là /ʃ/, những phương án sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn B


Giải bỏ ra tiết:

A. Cease /siːs/

B. Clock /klɒk/

C. Discard /dɪˈskɑːd/

D. Scared /skeəd/

Phương án A bao gồm được phân phát âm là /s/, những phương án sót lại được phát âm là /k/.

Chọn A


Giải chi tiết:

A. Giggle /ˈɡɪɡl/

B. Garnish /ˈɡɑːnɪʃ/

C. Manager /ˈmænɪdʒə(r)/

D. Get /get/

Phương án C gồm được vạc âm là /dʒ/, các phương án còn sót lại được vạc âm là /g/.

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Other /ˈʌðə(r)/

B. Breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/

C. Mother /ˈmʌðə(r)/

D. Smooth /smuːð/

Phương án B gồm được phân phát âm là /θ/, những phương án còn lại được phân phát âm là /ð/.

Chọn B


Giải đưa ra tiết:

A. Day /deɪ/

B. Ladder /ˈlædə(r)/

C. Read /riːd/

D. Soldier /ˈsəʊldʒə(r)/

Phương án D tất cả được phạt âm là /dʒ/, những phương án còn sót lại được phân phát âm là /d/.

Chọn D


Giải chi tiết:

A. Music /ˈmjuːzɪk/

B. School /skuːl/

C. Sense /sens/

D. Astronaut /ˈæstrənɔːt/

Phương án A tất cả được phát âm là /z/, những phương án sót lại được phân phát âm là /s/.

Chọn A


Giải đưa ra tiết:

A. Listen /ˈlɪsn/

B. Christmas /ˈkrɪsməs/

C. Tight /taɪt/

D. Castle /ˈkɑːsl/

Phương án C bao gồm được vạc âm là /t/, các phương án sót lại không được phát âm (âm câm).

Xem thêm: Thế Nào Là Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Là Gì Công Nghệ 6, Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Là Gì Lớp 6

Chọn C


Giải chi tiết:

A. Ghost /ɡəʊst/

B. Hour /ˈaʊə(r)/

C. Which /wɪtʃ/

D. Ahead /əˈhed/

Phương án D có được phân phát âm là /h/, những phương án còn sót lại không được vạc âm (âm câm).

Chọn D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát