Câu hỏi: Hãy mang lại biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm bao gồm : 0, 2, 4, 6, 8

Số gồm 3 chữ số đều chẵn :

- có 4 lựa chọn mặt hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Câu hỏi của trần thị thục đoan

-Có 4 lựa chọn sản phẩm chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị (loại 2 chữ số hàng trăm với hàng chục).

Số gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng sản phẩm trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số mặt hàng chục gồm 3 lựa chọn sản phẩm trăm cùng 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự mặt hàng chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số cách đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT những em sẽ bao gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 các em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số cơ mà 2 số hạng liên tiếp cách đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy cơ mà 2 số hạng liên tiếp giải pháp đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng bí quyết liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng giải pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng cho trước, ta liệt kê tất cả các phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên tất cả chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c các số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A bố số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Bởi đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) những phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 nên hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, 20 2 = 22.

Ta gồm : A = {18 ; trăng tròn ; 22).

d) trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta có : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Cách Chuyển Độ F Sang Độ C Nhiệt Kế Sanitas, Sft 77, Nhiệt Kế

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B bố nước có diện tích nhỏ nhất.