Bài viết tổng hợp kiến thức và kỹ năng và các bài tập trắc nghiệm từ bỏ cơ bản đến nâng cấp kèm theo câu trả lời giúp học viên học tập thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Công thức định luật 2 niu tơn là


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng cùng với lực công dụng lên vật. Độ khủng của gia tốc tỉ lệ thuận cùng với độ khủng của lực và tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

Trong đó: F là lực công dụng (N)

*

1. Một lực ko đổi tác dụng vào một vật có trọng lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng vọt từ 2m/s cho 8m/s vào 3s.Hỏi lực chức năng vào đồ gia dụng là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với vận tốc 60km/h thì fan li xe cộ hm phanh, xe đi được 50m thì dừng lại. Hỏi trường hợp ơ tơ chạy với tốc độ 120km/h thì qung đường ô tô đi được tự luc hm mang lại lc dừng lại l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhì trường thích hợp là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải tác dụng vào đồ có trọng lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để trang bị thu được tốc độ là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật vận động với tốc độ 0,4m/s2. Hỏi thứ đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực công dụng bằng 50N? Chọn hiệu quả đúng trong các hiệu quả sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một vật dụng có cân nặng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần hầu như và sau khi đi được 100m thì có vận tốc là 5m/s. Lực tính năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật tất cả khối cân nặng m = 2kg được kéo thẳng vùng lên với sức lực kéo 24N. Bỏ lỡ lực cản của bầu không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật gồm độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. vật chịu công dụng lực 10N thì có vận tốc 2m/s2 .Nếu đồ đó thu gia tốc là 1 trong m/s2 thì lực tính năng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có trọng lượng 500g vẫn nằm xung quanh đất thì bị đá bởi một lực 200N. Nếu thời hạn quả bóng tiếp xúc với cẳng bàn chân là 0,02s thì nhẵn sẽ cất cánh đi với tốc độ bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một đồ vật có cân nặng bằng 50 kg, ban đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau khoản thời gian đi được 50 centimet thì có tốc độ 0,7m/s. Lực đã công dụng vào thiết bị đã bao gồm mộy quý giá nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một giá trị Khác

11. Dưới công dụng của một lực 20N, một vật gửi đông với tốc độ 0,4m/s. Hỏi thiết bị đó hoạt động với tốc độ bằng từng nào nếu lực chức năng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang vận động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hm tc dụng ln xe pháo l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền mang đến vật trọng lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền mang lại vật khối lượng m2 tốc độ a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật cân nặng m = m1 + m2 một gia tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải tính năng vào trang bị có khối lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để vật thu được gia tốc là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. khi 1 vật chỉ chịu tính năng của một vật khác thì nó sẽ

a.biến dạng cơ mà không biến đổi vận tốc. B.chuyển hễ thẳng số đông mãi mãi.

c.chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều. D.bị biến dạng và thay đổi vận tốc

18. Nếu thích hợp lực tính năng vào vật tất cả huớng không thay đổi và gồm độ lớn tăng thêm 2 lần thì ngay trong lúc đó:

a.Vận tốc của vật tạo thêm 2 lần. B.Gia tốc của vật sụt giảm 2 lần.

c.Gia tốc của vật tạo thêm 2 lần. D.Vận tốc của đồ gia dụng gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là lý do gây ra chuyển động B. Lực là tại sao làm biến hóa vận tốc

C. Tất cả lực tính năng lên vật thì vật dụng mới hoạt động D. Lực tất yêu cùng phía với gia tốc

20. Định luật II Niutơn xác nhận rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật vận động thẳng đều bởi quán tính

b.Gia tốc của một vật dụng tỉ lệ cùng với lực tác dụng vào vật cùng tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó

c.Khi một vật chịu đựng tc dụng của một vật khc thì nĩ cũng tc dụng ln thứ khc đó một phản nghịch lực trực đối.

d.Khi chịu công dụng của một lực không đổi thì vật vận động với tốc độ không đổi.

21. lựa chọn câu đúng?

A. Khi thấy tốc độ của vật biến đổi thì chắc hẳn rằng là có lực tính năng lên vật.

B. Nếu như không chịu lực nào công dụng thì hầu hết vật đề xuất đứng yên.

C. Khi không hề lực nào tính năng lên vật nữa, thì trang bị đang vận động thì mau chóng dừng lại.

D. Vật chuyển động được là nhờ có lực công dụng lên nó.

22. Điều làm sao sau đây là sai khi nói đến tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương với không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có đặc điểm cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có trọng lượng càng phệ thì mức độ cửa hàng tính càng nhỏ và ngược lại.

23. Từ bí quyết của định hình thức II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc gồm cùng hương với lực B.Khối lượng của đồ tỉ lệ cùng với độ to của lực

C.Vật luôn vận động theo hướng của lực chức năng D.Cả 3 tóm lại trên đầy đủ đúng

24. tìm kiếm phát biểu đúng sau đây:

A. Không tồn tại lực tác dụng, đồ không hoạt động B.Ngừng công dụng lực, vật vẫn dừng lại

C.Gia tốc của thứ nhất thiết theo vị trí hướng của lực D.khi chức năng lực lên vật, gia tốc của trang bị tăng

25. lựa chọn câu sai trong những câu sau.

a.Trọng lực có phương thẳng đứng, gồm chiều từ bên trên xuống. B.Điểm đặt của trọng tải tại giữa trung tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực tính năng lên đồ vật khi thiết bị đứng im hoặc chuyển động thẳng đông đảo so với trái đất.

d.Trọng lực được tính bởi công thức:

26. Khối lượng của một thiết bị khơng ảnh hưởng đến phần đa đại lượng nào, đặc thù nào sau đây?

a.Gia tốc lúc vật chịu đựng tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều cùng độ mập của lực công dụng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều làm sao sau đấy là sai khi nói tới trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức phường = mg. B.Điểm để của trọng tải là trung tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất công dụng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau khi ñi ñöôïc 50 cm thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm chức năng lên xe pháo là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật trọng lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền đến vật cân nặng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang đến vật khối lượng m = m1 + mét vuông một vận tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kg theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định chế độ II Niu-tơn:

A. Vận tốc của đồ dùng tỉ lệ thuận cùng với lực tính năng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của trang bị và được tính bởi bí quyết

*
.


B. Lực công dụng vào đồ dùng tỉ lệ thuận với cân nặng của đồ và được tính bởi bí quyết .

C. Lực chức năng vào thiết bị tỉ lệ thuận với tốc độ của thiết bị và được xem bởi phương pháp .

D. Trọng lượng của thiết bị tỉ lệ thuận cùng với lực chức năng vào thứ và được xem bởi công thức

*
.

17. lúc moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng cầm ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng cấp tốc daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø thế ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong lúc ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định qui định II Niutơn chứng thực rằng:

a.Khi lực tác dụng lên vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một vật dụng tỉ lệ cùng với lực chức năng vào vật với tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật dụng đó

c.Khi một đồ gia dụng chịu tác dụng của một vật dụng khác thì nó cũng công dụng lên đồ vật khác kia một bội nghịch lực trực đối.

d.Khi chịu chức năng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät vậy ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai trong caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một trang bị không tác động đến những đại lượng nào, tính chất nào sau đây?


a.Gia tốc khi trang bị chịu tính năng của một lực b.vận tốc khi đồ dùng chịu tác dụng của một lực

c.cả phương, chiều cùng độ lớn của lực tác dụng lên vật d.Mức quán tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc phường = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Bài Thơ Chuyện Người Con Gái Nam Xương, Truyền Kỳ Mạn Lục

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 - coi ngay