Phương pháp nguyên hàm từng phần được biết đến là 1 trong trong những phương thức để giải các bài toán nguyên hàm nâng cao. Đây cũng chính là một phương pháp khá phức hợp nên trong quy trình áp dụng, những em rất dễ dàng nhầm lẫn. Trong bài viết này, Team orsini-gotha.com Education để giúp đỡ các em hiểu đúng mực về phương pháp này cũng như các dạng nguyên hàm thường gặp gỡ và cách thức giải hiệu quả.

Bạn đang xem: Công thức nguyên hàm từng phần


*

Nguyên hàm từng phần là phương pháp phổ trở thành để tìm kiếm tích phân biến động của một hàm số phức tạp. Hàm số này thường sẽ cất đồng thời hai trong số 4 hàm số sau: hàm số lượng giác, hàm số logarit, hàm số nhiều thức tuyệt hàm số mũ.

Công thức tính nguyên hàm từng phần

Với hàm số u = u(x) và v = v(x) bao gồm đạo hàm và thường xuyên trên tập K thì ta tất cả công thức tổng quát như sau:


Khi sử dụng cách thức này những em phải lưu ý:

Thứ tự ưu tiên đặt u là “nhất log, nhì đa, tam lượng, tứ mũ”. Phần còn sót lại đặt là dv.Với các nguyên hàm có chứa lượng giác với mũ thì những em rất có thể đặt u và dv dựa theo máy tự lượng giác với mũ hoặc ngược lại. Tuy nhiên, những em đề nghị sử dụng 2 lần tích phân từng phần với thống nhất theo đúng thứ tự.Số lần thực hiện tích phân từng phần sẽ phụ thuộc vào bậc của hàm logarit và đa thức. Cố kỉnh thể:

eginaligned&footnotesizecirc extBiểu thức nguyên hàm log_a^nf(x), ln^nf(x) extthì bắt buộc tính n lần tích phân\&footnotesize exttừng phần.\&footnotesizecirc extNếu biểu thức bao gồm chứa nhiều thức bậc n cơ mà không cất hàm logarit thì\&footnotesize ext những em cũng phải tính tích phân từng phần n lần.endaligned

Các dạng nguyên hàm từng phần hay gặp

Dạng 1: tìm nguyên hàm của hàm số logarit

Tính nguyên hàm của hàm số logarit:


egincasesu=ln(ax+b)\dv=f(x)dxendcasesimplies egincasesdu=fracaax+bdx\v=int f(x)dxendcases

egincasesu=lnx\dv=xdxendcasesimplies egincasesdu=fracdxx\v=fracx^22endcases

egincasesu=f(x)\dv=e^ax+bdxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=frac1ae^ax+bdxendcases

Dạng 3: search nguyên hàm của của hàm số lượng giác với hàm nhiều thức

Tính nguyên hàm của hàm con số giác:


eginaligned&egincasesu=f(x)\dv=sin(ax+b)dxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=-frac1acos(ax+b)endcases\& extHoặc\&egincasesu=f(x)\dv=cos(ax+b)dxendcasesimplies egincasesdu=f"(x)dx\v=frac1asin(ax+b)endcases\endaligned

eginaligned&int f(x)sin(ax+b)dx=uv-int vdu\& extHoặc\&int f(x)cos(ax+b)dx=uv-int vdu\endaligned

Dạng 4: search nguyên hàm của hàm số lượng giác và hàm số mũ

Tính nguyên hàm của hàm con số giác với hàm số mũ:


egincasesu=sin(cx+d)\dv=e^ax+bdxendcases extHoặc egincasesu=cos(cx+d)\dv=e^ax+bdxendcases
Bước 2: phụ thuộc công thức tổng quát uv – ∫vdu để tính nguyên hàm.Các em cũng cần lưu ý, ngơi nghỉ dạng tính nguyên hàm của hàm con số giác với hàm số mũ này thì những em đề xuất lấy nguyên hàm từng phần 2 lần. Ngoại trừ ra, ở cách 1, những em cũng có thể đặt theo phong cách sau:


egincasesu=e^ax+b\dv=sin(cx+d)dxendcases extHoặc egincasesu=e^ax+b\dv=cos(cx+d)dxendcases

eginalignat*2&J=e^xcosx+int sinx.e^xdx\&=e^xcosx+I\&small extLúc này biểu thức nguyên hàm đang trở thành:\&=e^xsinx-J\&=e^xsinx-(e^xcosx+I)\&Leftrightarrow 2I=e^xsinx-e^xcosx\& extVậy I=frac12(e^xsinx-e^xcosx)+Cendalignat*

Bài tập nguyên hàm từng phần có đáp án

Dưới đó là một số bài tập nguyên hàm từng phần bao gồm lời giải cho những em học sinh tham khảo:


eginaligned& small ext1)Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: \& small exta. f(x) = int xsinxdx\& small extb. f(x) = int xe^3xdx\& small extc. f(x) = int x^2cosxdx\& small extLời giải: \& small exta. \& small extĐặt egincasesu = x\sinxdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = -cosxendcases\& small implies f(x) = int xsinxdx = -xcosx + int cosxdx = -xcosx + sinx + C\& small extb. \& small extĐặt egincasesu = x\e^3xdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = frac13e^3xendcases\& small implies f(x) = int xe^3xdx = frac13xe^3x - frac13 int e^3xdx = frac13xe^3x - frac19 int e^3xd(3x)\& small = frac13xe^3x - frac19e^3x + C\& small extc. \& small extĐặt egincasesu = x^2\coxdx = dvendcasesiffegincasesdu = 2xdx\v = sinxendcases\& small implies f(x) = int x^2cosxdx = x^2sinx - int 2xsinxdx = x^2sinx - 2int xsinxdx\& small extĐặt egincasesu = x\sinxdx = dvendcasesiffegincasesdu = dx\v = -cosxendcases\& small implies f(x) = x^2sinx + 2xcosx - 2int cosxdx = x^2sinx + 2xcosx - 2sinx + Cendaligned
eginaligned&2) extTìm nguyên hàm của hàm số I=sinx.e^xdx\&Đặtspace egincases &u=sinx\&dv=e^xdx endcases\ &Rightarrow egincases &du=cosxdx\&v=e^x endcases\& extKhi đó nguyên hàm I trở thành\&I=e^x.sinx-int cosxe^xdx\&=e^xsinx-J\&J=int cosxe^xdx\&=e^xsinx-J\&Đặtspace egincases &u=cosx\ &dv=e^xdx endcases\ &Rightarrow egincases&du=-sinxdx\&v=e^x endcases\&J=e^xcosx+int sinxe^xdx\&=e^xcosx+I\&I=e^xsinx-J\&=e^xsinx-e^xcosx\&Vậyspace I=frac12(e^xsinx-e^xcosx)+Cendaligned
eginaligned3) extTìm nguyên hàm &D=int x^2lnxdx\&Đặt:\&egincases u=lnx\x^2dx=dv endcases leftrightarrow egincases du=fracdxx\v=fracx^33 endcases\& ightarrow I= int x^2lnxdx=fracx^33ln-int fracx^33.fracdxx= fracx^33-fracx9+C endaligned
eginaligned&4)int(2-x).sinxdx\&Đặt egincasesu=2-x\dv=sinxdx endcases&Rightarrow &egincases &du=-dx\&v=-cosx endcases\& extTheo cách làm tích phân từng phần\& int(2-x).sinxdx\&=(2-x).(-cosx)-int cosxdx\&=(x-2).cosx-sinx+Cendaligned
eginaligned&5) intfrac1(sinx+cosx)^2dx\&=int frac1^2dx\&= int frac12cos^2(x-fracpi4)dx\&=frac12tan(x-fracpi4)+Cendaligned
eginaligned&6) extTìm nguyên hàm của hàm số sau: int frac1(1+x)(2-x)dx\&=intfrac1+x+2-x3(1+x)(2-x)dx\&=int frac1+x3(1+x)(2-x)dx+intfrac2-x3(1+x)(2-x)dx\&=frac13int frac12-xdx+frac13intfrac11+xdx\&=frac-13.ln|2-x|+frac13ln|1+x|+C\&=frac13ln|frac1+x2-x|+Cendaligned
eginaligned& 7) extTìm nguyên hàm int frac1sqrt1+x+sqrtxdx\&=int frac(x+1)-xsqrtx+1sqrtxdx\&=int frac(sqrtx+1-sqrtx)(sqrtx+1+sqrtx)sqrtx+1+sqrtxdx\&=int(sqrtx+1-sqrtx)dx\&=frac23(x+1)^frac32-frac23.x^frac32+C\&=frac23(x+1)sqrtx+1-frac23xsqrtx+Cendaligned
eginaligned&8) extTìm nguyên hàm của int frace^3x+1e^x+1dx\&=int frac(e^x+1)(e^2x-e^x+1)e^x+1dx\&=int(e^2x-e^x+1)dx\&=int(e^2x-e^x+1)dx\&=frac12e^2x-e^x+x+Cendaligned
eginaligned& 9) extCho nguyên hàm int xcos^2xdx=mx^2+xsin2x+pcos2x+Cspace exttrong đó m,n,p in R.space \& extTính cực hiếm của P=m+n+p\& extTa có : I=int xfrac1+cos2x2dx=frac12int xdx+frac12int xcos2xdx\&Đặt\&egincasesu=x\dv=cos2xdx endcases Rightarrow egincases du=dx\v=fracsin2x2 endcases\&xcos2xdx=fracxsin2x2-int fracsin2xdx2=fracxsin2x2+fraccos2x4+C\&Rightarrow I=frac14x^2+frac14xsin2x+frac18cos2x+CRightarrow m+n+p=frac58endaligned
eginaligned&10)space Chospace F(x)=x^2+1 extlà một nguyên hàm của hàm số fracf(x)x. extTìm nguyên hàm của f"(x)lnx\&Đặt egincases u=lnx\dv=f"(x)dx endcases Leftrightarrow egincases du=fracdxx\v=f(x) endcases\&Suy space ra int f"(x).lnxdx=lnx.f(x)-intfracf(x)xdx\&Taspace cóspace F"(x)=fracf(x)x Leftrightarrow2x=fracf(x)xLeftrightarrow f(x)=2x^2\&Dospace đóint f"(x).lnxdx=2x^2.lnx-x^2-1+C=x^2(2lnx-10)+Cendaligned

Học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn nâng tầm điểm số 2022 – 2023 trên orsini-gotha.com Education

orsini-gotha.com Education là nền tảng học tập livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn đáng tin tưởng và hóa học lượng số 1 Việt Nam giành cho học sinh từ bỏ lớp 8 tới trường 12. Với nội dung chương trình đào tạo và huấn luyện bám sát chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, orsini-gotha.com Education sẽ giúp đỡ các em mang lại căn bản, nâng tầm điểm số và nâng cấp thành tích học tập tập.


học Toán Lớp 10 Online, Ôn Tập Lý, Hóa 10 Với cô giáo Giỏi

Tại orsini-gotha.com, các em đã được đào tạo và giảng dạy bởi các thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% gia sư dạy giỏi toàn quốc. Những thầy cô đều phải sở hữu học vị tự Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm ghê nghiệm huấn luyện và đào tạo và có tương đối nhiều thành tích xuất nhan sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, ngay gần gũi, những thầy cô để giúp các em tiếp thu kỹ năng một cách lập cập và dễ dàng dàng.

orsini-gotha.com Education còn tồn tại đội ngũ thay vấn học tập siêng môn luôn luôn theo sát quá trình học tập của những em, cung cấp các em giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Với vận dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng căn nguyên công nghệ, từng lớp học của orsini-gotha.com Education luôn bảo đảm an toàn đường truyền bình ổn chống giật/lag buổi tối đa với quality hình hình ảnh và âm thanh giỏi nhất.

Nhờ căn nguyên học livestream trực con đường mô phỏng lớp học tập offline, những em rất có thể tương tác trực tiếp với giáo viên tiện lợi như khi tham gia học tại trường.

Khi biến hóa học viên trên orsini-gotha.com Education, những em còn nhận ra các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp cục bộ công thức và câu chữ môn học được soạn chi tiết, cẩn thận và chỉn chu giúp các em học tập cùng ghi nhớ con kiến thức thuận tiện hơn.

Xem thêm: Cách Lắc Vòng Có Giảm Mỡ Bụng Cho Vòng 2 Đẹp Như Beyonce, Kỹ Thuật Lắc Đúng Để Giảm Cân

orsini-gotha.com Education khẳng định đầu ra 7+ hoặc tối thiểu tăng 3 điểm mang lại học viên. Còn nếu không đạt điểm số như cam kết, orsini-gotha.com vẫn hoàn trả những em 100% học tập phí. Những em nhanh tay đăng ký kết học livestream trực tuyến đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 trên orsini-gotha.com Education ngay bây giờ để được hưởng mức khoản học phí siêu ưu đãi lên tới mức 39% sút từ 699K chỉ còn 399K.