NH3 →t∘,xt+O2 NO →+O2 NO2 →+O2+H2O HNO3 →+CaO Cu(NO3)2 →t∘ NO2.

Bạn đang xem: Công thức sắt 3 oxit

Mỗi mũi tên là một trong phản ứng hóa học. Số bội nghịch ứng oxi hóa – khử vào chuỗi bên trên là


Hỗn đúng theo X tất cả glyxin, valin, lysin và axit glutamic (trong X tỉ lệ cân nặng của nitơ với oxi là 7:15). Cho 7,42 gam X chức năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, chiếm được đung dịch Y. Hỗn hợp Y tính năng vừa đủ dung dịch chửa 0,08 mol NaOH cùng 0,075 mol KOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, chiếm được m gam muối khan. Quý giá m là


Thực hiện những thí nghiệm sau mang đến phản ứng xảy ra hoàn toàn:

(a) Dẫn a mol khí CO2 vào 0,8a mol Ca(OH)2 trong dung dịch.

(b) đến a mol sắt vào 3a mol HNO3 trong dung dịch (sản phẩm khử duy nhất tạo ra là NO).

(c) đến dung dịch NaHCO3 mang đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) mang đến bột Cu vào hỗn hợp FeCl3 (dư).

Số thí sát hoạch được dung dịch chứa hai muối bột là


Để tổ hợp hết 5,46 gam sắt cần tối thiểu V (ml) dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,3M và Fe(NO3)3 0,04M. Biết (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất). Quý giá của V là


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hóa học X, chiếm được kết tủa white color không chảy trong NaOH dư. Chất X


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Mang đến dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số hóa học trong dãy phản ứng được với hỗn hợp X


Cho các chất sau: tristearin, tinh bột, etyl axetat, tripeptit (Gly-Ala-Val). Số hóa học tham gia bội phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm là


Cho 11,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 CuO vào dung dịch HCl, thu được chất rắn Y (chỉ đựng một kim loại), hỗn hợp Z (chỉ cất muối) với 448 ml H2 (đktc). Mang lại lượng Y này phản ứng với hỗn hợp HNO3 (dư) đậm đặc, nung nóng, chiếm được 896 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử nhất của N+5). Cho dung dịch Z trên vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 53,14 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng của CuO vào X


Cho hình vẽ biểu đạt thí nghiệm điều chế khí X khi đến dung dịch axit công dụng với hóa học rắn (kim loại hoặc muối).

Hình vẽ trên minh hoạ mang lại phản ứng làm sao sau đây?


Cho 1 mol chất X (C7HyO3, đựng vòng benzen) công dụng hết cùng với NaOH dư, thu được một mol hóa học Y, 1 mol chất Z cùng 2 mol H2O (trong kia MY Z; gồm 3 mol NaOH tham gia phản ứng). Chất Z công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được T (Y, Z, T là những hợp hóa học hữu cơ). Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở tinh thần kết tinh, những amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit có từ 2 mang lại 10 gốc α-aminoaxit với là cơ sở làm cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Cách xả kèo trên Kubet có những hình thức cụ thể nào? 

Số đánh giá đúng là


Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là kim loại tổng hợp của sắt với cacbon, trong những số ấy có tự 0,01-2% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột Fe2O3 dùng làm hàn con đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Phèn chua và thạch cao sống bao gồm công thức chất hóa học lần lượt là KAl(SO4)2.12H2O và CaSO4.2H2O.

(d) Thạch cao nung dùng làm nặn tượng, bó bột lúc gãy xương.

(e) hỗn hợp Na2CO3, Na3PO4 có tác dụng mềm được nước cứng.

(g) Miếng gang để trong không gian ẩm xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa.

Số tuyên bố đúng là


Lên men 90 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 70%, chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm của V là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam