*

(E", r" là suất bội phản điện và điện trở trong của sản phẩm thu; R là năng lượng điện trở mạch ngoài).

Bạn đang xem: Công thức tính công suất của nguồn điện

Ví dụ 1: Acquy gồm r = 0,08Ω. Khi mẫu điện qua acquy là 4A, nó hỗ trợ cho mạch ngoại trừ một hiệu suất bằng 8W. Hỏi khi chiếc điện qua acquy là 6A, nó cung ứng cho mạch ngoài năng suất bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Hiệu điện cố kỉnh mạch ngoài: U = E rI.

Công suất cung cấp cho mạch ngoài: phường = UI = (E rI)I.

+ cùng với I = 4A phường = (E 0,08.4).4 = 8 E = 2,32V.

+ với I = 6A P" = (2,32 0,08.6).6 = 11,04W.

Vậy: Khi mẫu điện qua acquy là 6A, nó cung cấp cho mạch ngoài hiệu suất là P" = 11,04W.


Quảng cáo

Ví dụ 2: Điện trở R = 8Ω mắc vào 2 cực một acquy bao gồm điện trở trong r = 1Ω. Tiếp đến người ta mắc thêm năng lượng điện trở R tuy nhiên song với điện trở cũ.

Hỏi hiệu suất mạch quanh đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Hướng dẫn:

Cường độ loại điện ban đầu trong mạch:

*

Công suất mạch ngoài:

*

Cường độ dòng điện sau khi mắc thêm R:

*

Công suất mạch ngoài:

*

*
*

Vậy công suất mạch ngoài tăng lên 1,62 lần


Quảng cáo

Ví dụ 3: Một động cơ điện mắc vào nguồn tích điện hiệu điện chũm U không đổi. Cuộn dây của đụng cơ gồm điện trở R. Khi bộ động cơ hoạt động, cường độ mẫu điện chạy qua động cơ là I.

a) Lập biểu thức tính năng suất hữu ích của động cơ và suất phản bội điện xuất hiện thêm trong động cơ.

b) Tính I để hiệu suất hữu ích đạt rất đại. Lúc này, năng suất của hộp động cơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

a)Biểu thức tính năng suất hữu ích của bộ động cơ và suất phản điện xuất hiện thêm trong rượu cồn cơ

Công suất hữu ích của động cơ: p. = UI RI2.

Suất phản điện của động cơ: U = E + RI E = U RI.

b)Tính I để hiệu suất hữu ích đạt cực đại

Công suất có ích:

*

Theo bất đẳng thức Cô-si:

*

Khi R = r thì năng suất mạch quanh đó cực đại:

*

Hiệu suất của động cơ:

*

Vậy: Để hiệu suất hữu ích đạt cực lớn thì

*
, dịp đó năng suất của bộ động cơ là H = 50%.


Ví dụ 4: mang đến sơ đồ dùng mạch điện như hình mẫu vẽ E = 12V, r = 2Ω

*

a)Cho R = 10Ω. Tính năng suất tỏa nhiệt trên R, công suất của nguồn; năng suất của nguồn.

b)Tìm R để công suất trên R là lớn nhất? Tính hiệu suất đó ?

c)Tính R để năng suất tỏa sức nóng trên R là 16 W.

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

+ năng suất tỏa sức nóng trên R:

*

*

b) Ta có:

*

+ Theo cô-si ta có:

*
*

c) Ta có:

*
*

Ví dụ 5: có mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn điện bao gồm suất điện động E = 12V, năng lượng điện trở vào r = 1Ω. Điện trở R1 = 6Ω, R3 = 4Ω. Hỏi R2 bởi bao nhiêu để năng suất trên R2 phệ nhất. Tính công suất này.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có: UR2 = U12 = IR12

*

*

+ Lại có:

*

*

+ Theo cô-si:

*

*

*

+ lốt "=" xảy ra khi:

*

Bài 1. Acquy (E,r) khi gồm dòng I1 = 15A đi qua, năng suất mạch ngoại trừ là P1 = 135W, lúc I2 = 6A, P2 = 64,8W. Tìm kiếm E, r.

Hiển thị lời giải

Bài 1.

Hiệu điện vắt mạch ngoài: U = E rI.

Công suất mạch ngoài: phường = UI = (E rI).I = EI rI2.

Ta có:

*

*

Vậy: E = 12V; r = 0,2Ω.


Bài 2.

a) Mạch kín đáo gồm acquy E = 2,2V hỗ trợ điện năng cho điện trở mạch ngoài R = 0,5Ω. Năng suất của acquy H = 65%. Tính cường độ loại điện vào mạch.

b) Khi năng lượng điện trở mạch ngoài biến đổi từ R1 = 3Ω cho R2 = 10,5Ω thì năng suất của acquy tăng vội đôi. Tính điện trở vào của acquy.

Hiển thị lời giải

Bài 2.

a)Cường độ loại điện vào mạch

Ta có: hiệu suất của ac quy là:

*

*

Vậy: Cường độ cái điện vào mạch là I = 2,86A.

b)Điện trở trong của acquy

Khi R = R1 thì

*

Khi R = R2 thì

*

*

21 + 7r = 42 + 4r r = 7

Vậy: Điện trở trong của acquy là r = 7 .


Bài 3. có mạch điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện cồn E = 24V, năng lượng điện trở vào r = 6Ω. Điện trở R1 = 4Ω. Hỏi quý giá của biến trở R có mức giá trị bởi bao nhiêu để:

*

a)Công suất mạch ngoại trừ lớn nhất. Tính năng suất của nguồn lúc đó.

b)Công suất trên R lớn nhất. Tính hiệu suất này.

Hiển thị lời giải

Bài 3.

a) gọi RN là tổng trở mạch ngoài

+ Ta có:

*

*

+ Theo cô-si ta có:

*

*

+ vết "=" xảy ra khi RN = r = 6Ω R1 + R = 6Ω R = 2Ω

b) Ta có:

*

*

+ Theo cô-si ta có:

*

*
*

+ vết "=" xẩy ra khi R = R1 + r = 10Ω


Bài 4. bao gồm mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất điện động E = 12V và có điện trở vào r = 0,5 Ω. Những điện trở mạch không tính R2 = 6Ω, R3 = 12Ω. Điện trở R1 có giá trị thay đổi từ 0 mang lại vô cùng. Điện trở ampe kế không đáng kể.

*

Điều chỉnh R1 = 1,5Ω. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế cùng cường độ mẫu điện qua những điện trở. Tính hiệu suất tỏa sức nóng của mạch ngoài, công suất của nguồn điện.

Điều chỉnh R1 có mức giá trị bởi bao nhiêu thì năng suất trên R1 đạt quý giá cực đại, tính giá bán trị cực lớn đó.

Hiển thị lời giải

Bài 4.

a) khi R = 1,5Ω.

+ Ta có:

*

+ Điện trở tương đương của mạch: R = R1 + R23 = 1,5 + 4 = 5,5Ω

+ loại điện vào mạch chính:

*

+ Hiệu điện rứa U23: U23 = I23R23 = 2.4 = 8V U2 = U3 = U23 = 8V

+ cái điện qua R2:

*

+ chiếc điện qua R3:

*

+ năng suất tỏa nhiệt độ mạch ngoài: p = I2R = 22.5,5 = 22W

*

b) Ta có:

*

*

+ Theo cô-si:

*

*
*

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:

*


Bài 5. mang lại mạch điện như hình: E = 12V, r = 1 Ω; Đèn Đ1 có ghi 6V 3W, đèn Đ2 tất cả ghi 3V 6W.

*

a)Tính R1 với R2, hiểu được hai đèn các sáng bình thường.

b)Tính hiệu suất tiêu thụ bên trên R1 với trên R2.

Hiển thị lời giải

Bài 5.

+ Vì những đèn phần đông sáng thông thường nên:

*

+ Ta có: UAB = U1 + U2 = 9 V

+ Định nguyên tắc ôm đến mạch kín:

*

*

+ cái điện qua R1 là: I1 = I Iđ1 = 2,5 A

*

+ chiếc điện qua R2 là: I2 = I Iđ2 = 1 A

*

b) năng suất tỏa sức nóng trên R1: P1 = I21R1 = 15W

+ hiệu suất tỏa nhiệt trên R2: P2 = I22R2 = 3W


Bài 6. bao gồm mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mối cung cấp điện gồm suất năng lượng điện điện E = 24V, năng lượng điện trở trong r = 1Ω. Trên những bóng đèn bao gồm ghi: Đ1 (12V- 6W), Đ2(12V 12W), điện trở R = 3Ω.

*

Các đèn điện sáng như vậy nào? Tính cường độ chiếc điện qua những bóng đèn.

Tính hiệu suất tiêu thụ của mạch điện và hiệu suất của mối cung cấp điện.

Hiển thị lời giải

Bài 6.

Điện trở của các bóng đèn:

*

+ Tổng trở mạch ngoài:

*

+ dòng điện vào mạch chính:

*

+ Ta có: U1 = U2 = U12 = I.R12

*

+ Cường độ loại điện qua các bóng đèn:

*
*

+ Cường độ cái điện định nấc của mỗi bóng đèn:

*

Vậy các đèn sáng rộng mức thông thường đèn dễ cháy

b) hiệu suất tiêu thụ của mạch năng lượng điện là năng suất tiêu thụ sinh hoạt mạch ngoài bắt buộc ta có:

Pngoai = I2Rtđ = 22.11 = 44W

*


Bài 7. mối cung cấp E = 6V, r = 2Ω hỗ trợ cho năng lượng điện trở mạch ngoài công suất p = 4W.

a)Tìm R.

b)Giả sử thuở đầu mạch xung quanh là điện trở R1 = 0,5Ω. Mắc chế tạo mạch ngoại trừ điện trở R2 thì năng suất tiêu thụ mạch kế bên không đổi. Hỏi R2 tiếp nối hay tuy nhiên song R1 và có giá trị bao nhiêu?

Hiển thị lời giải

a)Tìm R

Công suất mạch ngoài: p. = UI = (E rI)I = EI rI2

4 = 6I 2I2 I2 3I + 2 = 0

*

Mặt khác: p. = RI2

+Với I = 2A

*

+Với I = 1A

*

Vậy: R = 4Ω hoặc R = 1Ω.

b)Cách mắc R2 cùng với R1

Công suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

Gọi R3 là điện trở tương đương của R1 và R2, ta có: P1 = P3.

*
*
*
*

Vậy: phải mắc R2 tiếp nối R1 và R2 = R3 R1 = 8 0,5 = 7,5Ω.


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trước Trang sau

Video liên quan


Reply 0 0 chia sẻ

*

điểm chuẩn chỉnh đại học ngân hàng tp.hồ chí minh 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngân hàng thành phố hồ chí minh 2021 Tác giả: Hoàng Linh/Sức Khỏe cùng Đồng ...


Học xuất sắc Học Đại học kỹ thuật Ngân hà
*

Đại học kinh tế TPHCM học phí

1. Chi phí khóa học Chương trình chuẩn chỉnh Năm 1(2021 2022)Năm 2(2022 2023)Năm 3(2023 2024)Năm 4(2024 2025)715.000 đ/tín chỉ(khoảng 22.5 triệu/năm)785.000 đ/tín chỉ(khoảng 24.8 ...


Học xuất sắc Học Đại học tập
*

đại học bách khoa thành phố hcm điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Bách khoa Hà Nội, tài chính quốc dân, nước ngoài thương, học tập viện ngân hàng ...


Học xuất sắc Học Đại học
*

Trường đại học xét tuyển học bạ 2022 tp hà nội
Học giỏi Học Đại học tập
*

danh sách đồ mang theo sinh sinh hoạt viện

Xin chào các Momy, dạo vừa mới đây mình cảm nhận một số câu hỏi về phần đa đồ dùng cần thiết để sẵn sàng khi sinh nhỏ khá nhiều. Hầu hết các bà bầu đã ...


Học tốt Sách vị trí cao nhất List list
điểm chuẩn đại học bách khoa 2022

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, dự báo điểm chuẩn của trường Đại học Bách khoa hà nội thủ đô những năm qua thường xuyên được desgin theo hình thức như con số ...


Học tốt Học Đại học tập
điểm chuẩn chỉnh đại học tập mở thành phố hồ chí minh 2022

GD&TĐ - Ngày 19/8, trường ĐH Mở thành phố hcm đã công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển cách tiến hành điểm thi tốt nghiệp THPT. ...


Học xuất sắc Học Đại học tập
tên Hân trong giờ đồng hồ Anh

Tổng hợp tên giờ đồng hồ Anh giỏi và chân thành và ý nghĩa Có phải các bạn đang băn khoăn để lựa chọn 1 tên giờ Anh giỏi và ý nghĩa sâu sắc cho phiên bản thân? nếu vậy thì thuộc lựa cho khách hàng ...


Học xuất sắc Tiếng anh
đh xã hội nhân bản điểm chuẩn chỉnh

Chiều ngày 16.9, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH khoa học xã hội cùng nhân văn tp.hcm đã chào làng điểm chuẩn chỉnh phương thức thực hiện điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ...


Học giỏi Học Đại học tập
ngôi trường đại học kinh tế tài chính tài chính tiền học phí

Contents1 1.Học phí tổn của trường Đại Học kinh tế Tài chủ yếu năm học tập 2021-2022.1.1 1.1.Học phí tổn của ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Tài thiết yếu dao động trong vòng bao ...

Xem thêm: Định Nghĩa Action Research Là Gì ? Định Nghĩa Action Research Là Gì


Học giỏi Học Đại học tập

Tương Tự


bí quyết làm người theo dõi trên facebook 3 tháng trước . Vì tranbao2
bí quyết thêm RAM nhiều hơn thế vào lắp thêm Android của công ty bằng thẻ ghi nhớ microSD 3 tháng trước . Vày Kiluyen2022
bí quyết pha nước trộn salad dưa loài chuột 3 tháng trước . Vì nguyentantop

Toplist được quan tâm


#1
đứng đầu 10 những thắc mắc thực tế sinh học tập 11 2022 1 tuần trước đó
#2
đứng đầu 10 đề khám nghiệm sinh 7 thân kì 1 trắc nghiệm 2022 6 từ lâu
#3
đứng top 1 mẩu truyện ba món xoàn sách cánh diều 2022 6 từ lâu
#4
đứng đầu 10 giải cụ thể đề minh họa môn họa 2022 violet 2022 4 từ lâu
#5
đứng đầu 10 tổng hợp kỹ năng và kiến thức sinh 11 học kì 2 2022 6 những năm trước
#6
đứng top 6 trạng nguyên toàn tài lớp 5 2022 3 ngày trước
#7
vị trí cao nhất 7 nhạc bầu giáo tháng lần thứ nhất 2022 6 cách đây không lâu
#8
đứng top 10 bộ combo skincare mang lại da dầu mụn đầu black 2022 5 cách đây không lâu
#9
vị trí cao nhất 10 thắc mắc trắc nghiệm bài sầu riêng biệt lớp 4 2022 2 từ lâu

Xem Nhiều


tại sao nào dưới đây là nguyên nhân cơ bạn dạng nhất dẫn đến thắng lợi của nghĩa quân Lam đánh 5 ngày trước . Bởi vì Dr._pt
Ý nào dưới đây không phản ảnh đúng về góp phần của phong trào Tây Sơn so với lịch sử dân tộc 5 cách đây không lâu . Vày trandung_hn
phụ thuộc Atlat Địa lí việt nam trang 25, sắp đến xếp các bãi tắm nổi tiếng sau từ bắc nam 5 cách nay đã lâu . Vì chưng bui.bmt
2100cm2 bằng bao nhiêu dm2 5 những năm trước . Bởi Kinhnho_hn
heck no là gì - Nghĩa của tự heck no 4 cách đây không lâu . Vì mitchinh_hn
Ngày giãi tỏ của năm 2022 là ngày làm sao 3 từ lâu . Bởi vì mrhoai_xinh
đồ vật liệu bắt đầu trong tiếp tế giống theo sơ đồduy trì là gì 2 cách nay đã lâu . Vày Lamtan_cute
Đại hội như thế nào của Đảng cộng sản vn đã bắt đầu công cuộc đổi mới một ngày trước . Vì mit_namlover
let me spit là gì - Nghĩa của từ bỏ let me spit một ngày trước . Vì chưng lenam_4
phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi sau Chiến tranh quả đât thứ nhị 17 tiếng trước . Bởi Lam_quyen5

Chủ đề


Mẹo xuất xắc Hỏi Đáp Là gì công nghệ Nghĩa của trường đoản cú Học giỏi Top List bài Tập bao nhiêu Khỏe Đẹp tiếng anh Sản phẩm giỏi Toplist ngữ điệu Xây Đựng món ăn ngon So Sánh nguyên nhân Thế nào phía dẫn so sánh Ở đâu Dịch máy tính xách tay Vì sao Facebook tức thị gì màn hình Khoa học Bao lâu bài xích tập gồm nên Đại học tập Đánh giá chỉ

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng buôn bản hội


Bản quyền © 2021 orsini-gotha.com Inc.