Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

1.Tổng của 10 số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số nào ?

2.Tộng của 1989 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 là một số chẵn hay số lẻ ?

3.Cho dãy số : 1x5x6x11x17x.........x118x191

a) Viết tiếp các số vào chỗ chấm theo đúng quy luật của dãy số ?

b) Dãy tính trên có bao nhiêu chữ số giống nhau ở tận cùng của tích ?

4.Tìm chữ số tận cùng của dãy thính sau :

a) 1x2x3x4x...x17x18x19

b) 1x3x5x7x9x11x13

c) 1x3x5x7x21x37-9x9x19x29


1. Chữ số tận cùng là 5

2. Tổng đó là số lẻ

3. a) 1.5.6.11.17.28.45.73.118.191

Dấu . là nhân đó.

Bạn đang xem: Công thức tính tích dãy số liên tiếp

 Câu b chịu

4. chịu

 

 

 

Cho mình sorry cái nha!


Gọi 4 số đó là n; n+1; n+2; n+3

Theo đề bài có

n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1

Nhóm n với n + 3 , n + 1 với n + 2, được

(n^2 + 3n)(n^2 + 3n + 2) + 1

Đặt n^2 + 3n + 1 = y => n^2 + 3n = y - 1 ; n^2 + 3n + 2 = y + 1

Có (y - 1)(y + 1) + 1

= y^2 - 1 + 1 = y^2 là số chính phương => điều phải chứng minh 


Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là a ; a + 1 ; a + 2 ; a + 3 (a thuộc N)

n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1 = n(n + 3)(n + 1)(n + 2) = 

(n^2+3n)(n^2+3n+2)+1

Dat A=n^2 +3n thi 

A(A+2)+1=a^2+2A + 1=(T +1)^2

Vay tich 4 so tu nhien lien tiep cong 1 la so chinh phuong 

 


`1.Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2006 

a,dãy số có bao nhiêu số lẻ bao nhiêu số chẵn

b,dãy số có bao nhiêu chữ số

2.trong 3 số 2023,2026,2028 có số nào là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được hay không?vì sao?


1.

day so co 1003 so le 1003 so chan

day so co 2006 chu so

2.

khong vi 2023 khong chia het cho 3

2026 cung khong chia het cho 3

2028 cung khong chia het cho 3


Ai có thể cho mính biết công thức tính tích các số tự nhiên liên tiếp.

Xem thêm: If F(X) = 2X2+1, What Is F(X) When X = 3? How To Factor 2X^2+X

Ví dụ: 1 x 2 x 3 x 4 x...x 99=?


viết liên tiếp các số hạng của dãy số tự nhiên từ 1 đến 100 tạo thành một số A. Tính tổng các chữ số của A.