3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính 7 phương pháp rút gọn mệnh đề quan lại hệ8 Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom với Whose trong tiếng anh8.4 riêng biệt WHO, WHOM và WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải ưa thích rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Công thức who


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng để xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn vẫn xem: cách làm who whom which

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi thứ vật, cồn vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư tiếng Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề tình dục

Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay đều trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh tự đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ


1. WHO

– cai quản từ vào mệnh đề quan lại hệ

– thay thế cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa cho danh từ chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh từ bỏ chỉ vật

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay cố gắng cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp thường dùng “that”:

– lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

– lúc đi sau các từ: only, the first, the last

– lúc danh tự đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể và vật

– lúc đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ lấp định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* các trường vừa lòng không cần sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ cài đặt cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan tiền hệLoại danh từ chũm thếVai trò vào câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ hay túc từ
Thatchỉ tín đồ hay chỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề tình dục trong giờ Anh chỉ lý do, thường chũm cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ chỗ chốn, thường cầm cố cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường nạm cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vị you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các nhiều loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề tình dục không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh trường đoản cú không xác minh và không dùng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm tin tức về một người, một thứ hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không tốt nhất thiết phải tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ khẳng định và được phân cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– khi danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những danh từ riêng

– lúc danh từ mà nó xẻ nghĩa là 1 trong tính từ mua (my, his, her, their)

– lúc danh từ mà nó vấp ngã nghĩa la một danh tự đi với this , that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan liêu hệ có giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan lại hệ khẳng định , bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành nhiều phân từ
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa các đại từ quan tiền hệ cai quản từ who, which, that rất có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* nếu như mệnh đề tình dục là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành các quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ và to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ khởi đầu kết hợp với các danh tự theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom và Whose trong giờ anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ lúc từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to lớn you, is my father

Người bầy ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the shop are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp câu hỏi ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là hễ từ Verb

2. Phương pháp dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức té túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người đàn ông, người mà anh chạm mặt là phụ vương tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là những chị chúng ta tôi

– vào văn nói tín đồ ta thường được sử dụng who hoặc that gắng cho whom, hoặc phổ thông hơn nữa bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường thích hợp whom có tác dụng từ ngã túc cho một giới từ, lúc viết ta để giới tự trước whom, khi nói bốn để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc bỏ hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại tự Subject

3. Bí quyết dùng Whose

– Whose được sử dụng như vẻ ngoài sở hữu phương pháp khi trường đoản cú đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của mình bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh trường đoản cú Noun, danh từ đứng sau whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM cùng WHOSE

1. Phân biệt biện pháp dùng Who với Whose

– Sau who luôn là đụng từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thanh nữ giúp bạn là cô giáo dạy giờ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người đàn ông có đàn ông học cùng lớp tôi là 1 bác sĩ

2. Phân biệt cách dùng Who và Whom

– Who làm nhà từ trong mệnh đề quan liêu hệ và sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ cho động từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay thay cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn có biết cậu nhỏ nhắn mà người mẹ cậu ấy là 1 trong y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: ngừng câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà nam nhi cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn bao gồm biết người đàn bà mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng mà cưả cuả nó màu rubi là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái nhưng tôi phù hợp là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thủ thỉ với vài fan nông dân (những tín đồ mà) công ty chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đây lười học giờ đang núm gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần kề đã bắt duy trì người lũ ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is khổng lồ demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ liền kề hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ bạn mà có thanh kiếm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người mà sẽ nghiên cứu cỗ máy mới sẽ qua đời.

Xem thêm: Bài Văn Tả Ảnh Bác Hồ Kính Yêu Của Em Mới Nhất, Bài Văn Tả Về Bác Hồ

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is lớn demolish the tower.