Socratic.org

How bởi you find all solutions of sin(x/2)+cosx-1=0 in the interval <0,2pi)? |...

Bạn đang xem: Giải phương trình cos x = 1/2

x=0, pi/3, 5pi/3. Sin(x/2)+cosx-1=0. :. Sin(x/2)=1-cosx=2sin^2(x/2). :. Sin(x/2)-2sin^2(x/2)=0. :. Sin(x/2)1-2sin(x/2)=0. :. Sin(x/2)=0, or, sin(x/2)=1/2=sin(pi/6). "But, "x in <0,2pi) :. 0lexlt2pi :. 0lex/2ltpi. :. Sin(x/2)=0 rArr x/2=0 :....


Socratic.org

How vày you solve sin (x/2) + cosx -1= 0 over the interval 0 lớn 2pi? | Socratic

0, 2pi, pi/3; 5pi/3 -->interval (0, 2pi) Use trig identity: cos 2a = 1 - 2sin^2 a cos x = 1 - 2sin^2 (x/2). Gọi sin (x/2) = t, we get: t + (1 - 2t^2) - 1 = t(1 - 2t) = 0 2 solutions: a. T = sin (x/2) = 0 --> x/2 = 0 --> x = 0, and x/2 = pi...


https://www.quora.com/What-are-all-the-solutions-of-the-equation-in-the-interval-0-2pi-Sin-x-2-cos-x-1-0


*

*

*

*

https://www.mathway.com/popular-problems/Trigonometry/886638https://www.toppr.com/ask/question/the-solution-set-of-2-cos-x-1-3/https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/find-solutions-sin-x-2-cos-x-1-0-interval-0-2pi--express-equation-terms-cosine-find-soluti-q31691052https://www.purplemath.com/modules/solvtrig.htm

cbsd.org

5.3%20Solving%20Trig%20Equations%20KEY-NEW.pdf

284.30 KB


https://www.homeworklib.com/qaa/933588/how-do-you-solve-sinx-cosx-1-over-the-interval-0https://www.wyzant.com/resources/answers/831346/find-all-solutions-of-cosx-1-sinx-over-the-interval-0-2pihttps://www.wyzant.com/resources/answers/312679/sin_x_2_1_cosx_solve_for_interval_0_2

shsu.edu

S&Z%2010.7.pdf

760.74 KB


http://math.stackexchange.com/questions/702506/solve-sin-x-cos-x-1-for-the-interval-0-2-pi/702591

math.siu.edu

150-review-16.pdf

47.94 KB


https://quizlet.com/251439436/solve-trigonometric-equations-cc-flash-cards/

mathcentre.ac.uk

mc-ty-rcostheta-alpha-2009-1.pdf

230.68 KB


http://coiffeur-sam.ch/708436.html

eNotes
*

Solve the equation sin x – 1 = cos x graphically on the interval <0,2pi>....


Microsoft Math Solver
*

Solve 10cos^2(x)+21cos(x)-10 | Microsoft Math Solver

Solve your math problems using our miễn phí math solver with step-by-step solutions. Our math solver supports basic math, pre-algebra, algebra, trigonometry, calculus and more.

Xem thêm: Danh Sách Trường Đại Học Nhà Nước Ở Tp Hcm, Danh Sách 36 Trường Đại Học Công Lập Tphcm


*
Khan Academy

Trigonometric equations reviews (article) | Khan Academy

Review your trigonometric equation skills by solving a sequence of equations in increasing complexity.


https://courses.lumenlearning.com/precalctwo/chapter/solving-trigonometric-equations/https://www.jiskha.com/search?query=Find+all+solutions+to+the+equation+in+the+interval+<0%2C2pi)+Cosx-cos2xhttp://www.mathskey.com/question2answer/10219/solve-the-equation-in-the-interval-0-2π-cos-2x-cos-x-1https://books.google.ru/books?id=U2uv84cpJHQC&pg=RA1-PA192&lpg=RA1-PA192&dq=How+do+you+solve+sin+(x/2)+%2B+cosx+"-1%3D"+0+over+the+interval+0+to+2pi+(solve)&source=bl&ots=W79UBIODGJ&sig=ACfU3U0eu--zvR1j3GJr0M1Wi342nPbjhA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqp5Xuoe3zAhUtSPEDHdFdCVIQ6AF6BAgBEAEhttps://books.google.ru/books?id=kJQMEAAAQBAJ&pg=PA458&lpg=PA458&dq=How+do+you+solve+sin+(x/2)+%2B+cosx+"-1%3D"+0+over+the+interval+0+to+2pi+(solve)&source=bl&ots=AFcdDUhT3a&sig=ACfU3U14Poda1jviaiGkWPldkXzP5p7fig&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqp5Xuoe3zAhUtSPEDHdFdCVIQ6AF6BAgFEAEhttps://books.google.ru/books?id=LostoMz5ZpMC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=How+do+you+solve+sin+(x/2)+%2B+cosx+"-1%3D"+0+over+the+interval+0+to+2pi+(solve)&source=bl&ots=njF6rfX-LG&sig=ACfU3U2NeuYo6W3Z7QZcWUXM1uu07gNyBg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjqp5Xuoe3zAhUtSPEDHdFdCVIQ6AF6BAgEEAE


> Top 20 ways make money online ( Make $ 100 USD-500 USD a day) > Những công việc kiếm 1 triệu Đô ($1.000.000) (Cách tìm tiền 1 triệu đô la)
> Top đôi mươi ways make money online ( Make $ 100 USD-500 USD a day)