Thì quá khứ trả thành (Past Perfect Tense) là giữa những thì đặc biệt và lộ diện nhiều trong số đề thi. Thuộc 4Life English Center (orsini-gotha.com) tò mò công thức và biện pháp dùng trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết quá khứ hoàn thành

*
Thì quá khứ trả thành
3. Bí quyết thì thừa khứ ngừng 4. Cách dùng thì vượt khứ dứt 5. Riêng biệt thì vượt khứ ngừng và thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn 6. Một số trong những bài tập và lời giải về thì vượt khứ kết thúc

1. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense)

Thì thừa khứ dứt (QKHT) cần sử dụng để diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ. Hành động nào xẩy ra trước thì cần sử dụng thì QKHT. Hành động xảy ra sau thì sử dụng thì quá khứ đơn.

2. Vệt hiệu nhận thấy thì vượt khứ trả thành

Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ chấm dứt là trong câu có các từ dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …Until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided to lớn watch it again last night.

I was writing an email when our computer broke down.

3. Bí quyết thì thừa khứ hoàn thành

*
Công thức thì vượt khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ hễ từ

V3: cồn từ phân trường đoản cú II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place to stay when she went to Boston?

Where had she lived before she moved to lớn Chicago?

4. Cách dùng thì quá khứ trả thành

*
Cách dùng thì thừa khứ trả thành

4.1. Mô tả một hành động đã xẩy ra và kéo dài đến 1 thời điểm nhất quyết trong thừa khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.2. Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm một mực trong thừa khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Diễn tả một hoạt động đã xẩy ra và dứt trước một hành vi khác trong quá khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Diễn tả sự thuyệt vọng về sự việc nào đó trong quá khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. áp dụng trong câu đk loại 3 để diễn tả điều kiện không có thực trong thừa khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone khổng lồ see her.She would have come khổng lồ the tiệc nhỏ if she had been invited.

5. Riêng biệt thì vượt khứ chấm dứt và thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT cùng thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ hoàn thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về cách dùng

Quá khứ hoàn thành:

Diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong thừa khứ.Dùng để mô tả hành động trước 1 thời gian khẳng định trong quá khứ.Được áp dụng trong câu đk loại 3 cùng câu điều ước mô tả ước muốn trái với quá khứ.Trong câu có những từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn to gan tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành động kéo dài tiếp tục đến một hành vi khác trong quá khứ.Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một trong những bài tập và giải đáp về thì thừa khứ hoàn thành

6.1. Bài xích tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back home after they (finish) ………………… their work.When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. To the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. Lớn music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone trang chủ before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Xem thêm: Cho Hỏi Thể Loại Văn Bản Cây Tre Việt Nam Thuộc Thể Loại Gì, Văn Bản Cây Tre Việt Nam Thuộc Thể Loại Gì

Hy vọng đông đảo điểm thiết yếu trong thì quá khứ hoàn thành vị 4Life English Center (orsini-gotha.com) tổng hợp để giúp bạn cố gắng chắc ngữ pháp để áp dụng vào bài tập và trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.