Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (92.19 KB, 13 trang )


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 8

MƠN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN

1. Đề khảo sát chất lượng môn tiếng Anh 8 số 1

I. Choose the words which have the underlined part ispronounced differently from the others. (0.5 point)

(Chọn một từ nhưng phần gạch ốp chân tất cả cách phát âm khác với cáctừ cịn lại.)

1. A. Scholarship B. Champagne C. School D. Christmas

2. A. Relax B. Pagoda C. Admire D. Advance

II. Circle into the words which are different from the other.

Bạn đang xem: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn tiếng anh

( 0.5 point)

(Khoanh tròn vào từ không giống với các từ còn lại. )

Eg: 0. A. You B. Nam giới C. He D. They

1. A. Child B. Children C. Fine D. Teacher

2. A. Morning B. Night C. Bye D. Evening

III. Choose the best answer A, B, C or D to lớn complete thesesentences. (2.5 points).


(2)

1. How old……? She is thirty years old.

A. She is

B. She’s

C. Is she

D. Is he

2. How many…………..are there in your family?

A. Child

B. Childs

C. Childrens

D. Children

3. My mother smiled…………at the joke.

A. Quietly

B. Loudly

C. Strongly

D. Widely

4. I ……..ever go lớn the theatre.

A. Rarely

B. Not


(3)

D. Hardly

5. Please come in & sit…………

A. Up

B. This

C. Down

D. That

6. Could you……..me how khổng lồ use this new telephone?

A. Shared

B. Show

C. Say

D. Remember

7. The light………out while we were having tea.

A. Was going

B. Went

C. Had gone

D. Has gone

8. Math is harder ……English

A. Than


(4)

C. Best

D. The

9. Would you like to……..a cup of tea?

A. Has

B. Have

C. Had

D. Having

10. Nam giới is my……….friend.

A. Best

B. More

C. Is

D. Friends

IV. Write the correct forms of the verbs. (2.0 point)

(Chia dạng đúng của cồn từ)

1. Yesterday, Minh (go) to lớn the cinema with Nam.

2. My brother is (tall) than Minh brother.

3. My father (work) in a factory last year.

4. They (going to) the hospital to lớn meet Mr. Le.


(5)

I. Choose the words which have the underlined part ispronounced differently from the others. (0.5 point)

(0.25 point x 2)

1. B 2. B

II. Circle into the words which are different from the other.(0.5 point)

(0.25 point x 2)

1. C 2. C

III. Choose the best answer A, B, C or D khổng lồ complete thesesentences. (2.5 points).

(0.25 point x 10)

1. C 2. D 3. B 4. A 5. C

6. B 7. B 8. A 9. B 10. A

IV. Write the correct forms of the verbs. (2.0 point) (0.5 point x4)

1. Went 2. Taller 3. Worked 4. Are going to

V. Read the following orsini-gotha.com and then answer the questions. (2.5points)

(0.5 point x 5)


(6)

1. Hoa has moved into Hanoi for two year. F

2. Nien lives in Hue. T

B. Answer the following questions. (1.5 points)

1. Lan is fourteen.

2. Nien is in class 7.


3. Nien lives in Hue.

VI. Rewrite the sentences using the given words. (2.0 point)(0.5 point x 4)

1. Lam is taller than Mai

2. They are going to the cinema tonight.

3. She played volleyball yesterday.

4. She is not old enough to be in my class.

3. Đề KSCL đầu năm lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh số 2

I. Choose the words which have the underlined part ispronounced differently from the others. (0.5 point)

(Chọn một từ cơ mà phần gạch ốp chân bao gồm cách phạt âm không giống với cáctừ cịn lại.)

1. A. Comfort B. Hobby C. Knowledge D. Popular


(7)

II. Circle into the words which are different from the other.( 0.5 point)

(Khoanh tròn vào từ khác với các từ còn lại. )

Eg: 0. A. You B. Nam C. He D. They


1. A. Mom B. Dad C. Daddy D. Night

2. A. You B. Miss C. Mrs D. Mr

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete thesesentences. (2.5 points).

(Chọn một đáp án đúng nhất trong các A, B, C hoặc D để hoànthành những câu sau.)

1. How old...? She is thirty years old.

A. She is

B. She"s

C. Is she

D. Is he

2. How many...are there in your family?

A. Child

B. Childs

C. Childrens


(8)

3. My mother smiled...at the joke.


A. Quietly

B. Loudly

C. Strongly

D. Widely

4. I ...ever go to the theatre.

A. Rarely

B. Not

C. Sometimes

D. Hardly

5. Please come in và sit...

A. Up

B. This

C. Down

D. That

6. Could you...me how to use this new telephone?


A. Explain

B. Show


(9)

D. Remember

7. The light...out while we were having tea.

A. Was going

B. Went

C. Had gone

D. Has gone

8. Math is harder ...English

A. Than

B. More

C. Best

D. The

9. Would you like to...a cup of tea?

A. Has


B. Have

C. Had

D. Having

10. Nam is my...friend.

A. Best


(10)

C. Is

D. Friends

IV. Write the correct forms of the verbs. (2.0 point)

1. Yesterday, they (go) lớn the cinema with together.

2. Linh is (tall) than Minh.

3. My father (work) in a factory last year.

4. We (going to) the hospital khổng lồ meet Mrs. Nga.

V. Read the following orsini-gotha.com và then answer the questions. (2.5points)

Hoa is fourteen, she lived in Hue in 2013, but this year she lives in Hanoi. Yesterday Hoa"sfriend Nien sent Hoa a letter. Nien was Hoa neighbor when Hoa lived in Hue. She isyounger than Hoa, she is thirdteen. Lan is Hoa"s best friend. The two girls are in the same
class, class 8, at quang quẻ Trung School. Last year, Hoa came to lớn school for the first time. Lanshowed her around và introduced her many friends.

Answer the questions:

A, Answer the following questions. (1.5 points)

1. Where does Nien live?

2. How old is Lan?

3. Which class does Nien in?

B, True (T) or False (F) questions. (1.0 point)


(11)

2. Nien lives in Hue. T / F

VI. Rewrite the sentences using the given words. (2.0 point)

(Dùng từ lưu ý viết lại những câu sau đây.)

1. Lam / taller/ than/ Mai

2. What/ about/ play/ baseket ball/ in the school yard?

3. She/play/ volleyball/yesterday.

4. She/ not/old enough/ to be /in my class.

4. Đáp án đề kiểm tra quality đầu năm lớp 8 môn Anh

I. Choose the words which have the underlined part ispronounced differently from the others. (0.5 point)

(0.25 point x 2)

1. A 2. C

II. Circle into the words which are different from the other.(0.5 point)

(0.25 point x 2)

1. D 2. A

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete thesesentences. (2.5 points).

(0.25 point x 10)


(12)

6. B 7. B 8. A 9. B 10. A

IV. Write the correct forms of the verbs. (2.0 point) (0.5 point x4)

1. Went 2. Taller 3. Worked 4. Are going to

V. Read the following orsini-gotha.com & then answer the questions. (2.5points)


(0.5 point x 5) T

A. Answer the following questions. (1.5 points)

1. Lan is fourteen.

2. Nien is in class 7.

3. Nien lives in Hue.

B. True (T) or False (F) questions. (1.0 point)

1. Hoa has moved into Hanoi for two year. F

2. Nien lives in Hue.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Các Yếu Tố Tự Sự Miêu Tả Trong Văn Bản Biểu Cảm (Trang 137)

VI. Rewrite the sentences using the given words. (2.0 point)(0.5 point x 4)

1. Lam is taller than Mai

2. What about playing basket ball in the school yard?

3. She played volleyball yesterday.


(13)

Mời bạn tham khảo thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 8 trên đây: bài bác tập giờ Anh lớp 8 theo từng Unit:

Bài tập giờ Anh lớp 8 nâng cao:


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH 5 854 2
*
Đề+ĐA thi khảo sát chất lượng đầu năm 3 303 0
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm 2 419 2
*
đề thi khảo sát quality đầu năm 3 351 2
*
Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 7 1 1 3
*
Đề thi khảo sát quality đầu vào ĐH - CĐ 2009 môn Hoá Khối A docx 4 270 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm khối 12 Môn thi : VẬT LÝ - Mã đề thi 896 potx 4 438 2
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm học 2014-2015 lớp 10 môn Hoá học trường thpt Văn Quán 10 881 0
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm học tập 2014-2015 lớp 10 môn Sinh học trường thpt Văn Quán 9 767 5
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm học tập 2014-2015 lớp 10 môn Tiếng Anh trường thpt Văn Quán 15 1 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(13.19 KB - 13 trang) - cài Đề thi khảo sát unique đầu năm môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 - Đề KSCL đầu năm mới lớp 8 môn tiếng Anh gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×