... IV Viết lại câu sau theo trường đoản cú gợi ý, sử dụng dạng bị động: (2pts) 1, They built this house in 19 87 -> This house was built in 19 87 2, She will take that book -> That book will be taken by her 3, ... .4 Did The poem become popular in the USA? KEYS III Viết lại câu sau, sử dụng khẩu ca gián tiếp(2p): 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết anh 8 thí điểm lần 4

“Is the weather warm and nice?” Tuan ... For an hour -> The meal have been cooked for an hour V Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi: (2pts) In 18 23, the patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called A visit from Saint...
*

... điểm điểm) Đề A 01 11 B B 12 A A Đề A02 13 B 14 B 15 A 16 C 13 B 14 C 15 A 16 B từ bỏ câu 17 mang đến 21 câu 0,5 điểm( tổng 2,5 điểm dùng phổ biến cho mã đề) 17 He is fourteen years old 18 He lives in a ... I- BÀI KIỂM TRA SỐ Năm học 2009–2 010 - Môn: tiếng Anh Lớp 8- máu 19 Thời gian: 45 phút TRUNG hai Từ câu đến câu 12 câu 0,25 điểm( tổng điểm) Câu Đề A 01 Đề A02 từ câu 13 mang lại 16 10 C D A B C B ... I- BÀI KIỂM TRA SỐ Năm học tập 2009–2 010 - Môn: giờ Anh Lớp 8- huyết 19 Mã đề 02 Thời gian: 45 phút họ tên:………………………………… Lớp 8: ………………………………… Marks: Teacher"s remark: Question 1- 4 : Find out the...
*

... Heating trang chủ and for cooking It will run out during the 21st century V/Bạn bạn muốn nâng cao giờ đồng hồ Anh anh (cô ấy) Viết câu đề nghò với anh (cô ấy) bước đầu : I suggest (that) ……………………… I suggest ... Hòa hợp : A 1/ If we pollute the water A-B 1 d a) The environment will become seriously polluted B 2/ If people stop using dynamite for fishing 2–c b) We will live a happier and healthier life 3/ If ... Go on littering 3 a c) A lot of sea creatures will be well preserved 4/ If we keep our environment clean 4-b d) We will have no fresh water III/ hoàn hảo câu sau với từ bỏ nối : 1/ but 2/ because...
*

... 2 The woman is carrying a heavy bag She is my aunt ……………………………………………………………… IV Read the passage Answer the questions. (2 marks) Yesterday when I was driving along a busy street, I saw an accident ... First (2 marks) Walking to school is interesting →It’s ……………………………………………………… Some girls wear uniforms → Uniforms…………………………………………………… VI Change the infinitive verbs into past participle verbs. (1 mark) ... And some people try to do? ……………………………………………………… Why did they try khổng lồ talk to lớn her? ……………………………………………………………… Who was taken khổng lồ the hospital? ………………………………………………………… V Complete the second sentence so...
*

... Extinction 10 A of 11 D discover 12 C mustn’t 13 A should be cleaned 14 D can be visited 15 B chews và digests II choose the word which has the underline part pronounced differently from the rest 16 ... Pronounced differently from the rest 16 A swallow B below C slowly D allow 17 A picture B action C question D future 18 A enough B loud C about D amount 19 A killed B enjoyed C described D digested ... Differently from the rest 16 D allow 17 B kích hoạt 18 A enough 19 D digested III Choose the word which is stressed differently from the rest trăng tròn D reviewer 21 B become IV Complete the sentences...
*

... ĐÁP ÁN THE ENGLISH demo period: 59 I/ Choose the best answer for each of the sentence below: 3.5 pts 0,5 mark for each correct answer...
... Class sometimes learnt very slowly -THE over - KEYS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A D C A B B D C A A A C C B B D A C 19 đôi mươi 21 22 23 24 C C A B D C ... In the class C not the tallest students in the class D one of the laziest students in the class 23 The word ‘repeat’ in this passage means A reuse B explain C study more D say again 24 Which ... Replied trăng tròn What did Miss Richards teach? A English B chemistry C chemistry và physics D physics 21 How did Miss Richards feel when the students couldn’t answer her question immediately? A unhappy...
... Tokyo dry, windy 15 22 London humid, - bangkok Warm, dry 24 32 thành phố new york windy, cloudy 15 Paris cool, 10 16 The answer: I Language focus: (2,5ms) a c b c b d a c d 10 b II Read:(2.5ms) ... Windy dry, windy humid, cold Warm, dry windy, cloudy Cool, dry Temperature Low trăng tròn 15 -3 24 10 High 26 22 32 15 16 Tape transcription & here is today’s weather forecast for the international ... 1 .The New Year of Vietnam is celebrated according khổng lồ the Lunar calendar .Vietnam’s New Year is...
... 1) = b, (0,5 đ) = (0,5đ) 12 x + 12 x 12 x( x + 1) x − 12 x + 12 y bài xích 2: a/ x3 y + x y = − 12 x + + 12 y 12 − 12 x + 12 y 2 (1 − x + y ) (0,5d ) = (0, 25 d ) = (0, 25 d ) 3 6x y 6x y x3 y a, b/Qui ... Phép nh n : : 4x − x + 5( x + 2) 2( x − 2) 5 A B C D x 4( x − 2) x +2 2 x + 2x +1 x +1 Câu8: Kết phép phân tách : : : x 2 x −4 x +1 x +1 ( x + 1) A B C.(x +1) (x +2) D x 2 x −4 x −4 II.Tự luận : Bài1: (2 )Rút ... Y 4x + 2x − Câu7 :Kết phép nh n : : 4x − x + 5( x + 2) 2( x − 2) A B C .2 D x 4( x − 2) x +2 2 x + 2x +1 x +1 Câu8: Kết phép phân tách : : : x 2 x −4 x +1 x +1 ( x + 1) A B C.(x +1) (x +2) D x 2 x −4...
... Bleeding? How long did the ambulance arrive? V/ Nghe : ( 1m ) Mary lives ……….her family in a big apartment………London After school, she often …….sports with...
... Nhiên team nước giai đoạn 19 60-2005 (đơn vị %) thời kì nhóm nước 19 60 -19 65 19 85 -19 90 trăng tròn 01- 2005 trái đất 1, 9 1, 7 1, 2 các nước cải tiến và phát triển 1, 2 0,5 0 ,1 những nước phát triển 2,3 2 ,1 1,5 a.Hãy vẽ biểu đồ gia dụng ... Câu 1: phụ thuộc bảng số liệu tình hình chi tiêu trực tiếp tự nước (FDI) tiến độ 19 91- 19 99 (Đơn vị tỉ USD) Năm FDI thế giới FDI vào nước cách tân và phát triển 19 91 1993 19 95 19 97 19 99 19 5 210 380 500 1. 000 ... Câuu 1: phụ thuộc bảng số liệu sau Tỉ suất tăng dân số thoải mái và tự nhiên nhóm nước giai đoạn 19 60-2005 (đơn vị %) thời kì team nước 19 60 -19 65 19 85 -19 90 20 01- 2005 trái đất 1, 9 1, 7 1, 2 những nước trở nên tân tiến 1, 2...
... Easy C long D short 17 Relax for some minutes & youll feel A comfortably B comfortable C comfort 18 Were looking forward to you in June D uncomfort A being B seeing C see 19 You must be when ... D reduce 10 We can things like envelopes, glass và plastic bottles & old plastic bags A recycle B reuse C reduce D remember 11 What Youafter shool? A do/ does B does/ C does/does 12 Relax ... Difficult C long D easy 16 Miss black is talking toof quang đãng Trung shool A phái nam B students C teachers D librarian 17 My sister in the in my family A the taller B taller 18 The village is very quiet...

Xem thêm: Nhôm Oxit Kí Hiệu Là Gì ? Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Oxit Là Gì


... Trận đề chất vấn huyết khối Môn : Sinh CHỦ ĐỀ Chương I CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC phân biệt Thông đọc (50%) ( 25%) TNKQ tự luận TNKQ từ luận câu 1, 5đ câu chuyển động 1, 5 đ câu 0.25đ Chương III điểm 1câu ... Tổng câu 5đ câu 1câu 0.25đ câu câu Tuần hoàn vận dụng (25%) TNKQ từ bỏ luận câu tổng quan thể người Chương II Tổng 2đ 1câu 0.25đ câu 2,5 đ câu 2đ 0,5 đ câu 2,5 đ câu 4,5 đ câu 4đ 11 câu 10 đ Phần I ... B Phổi c Thận d Gan B Điền từ tương thích vào khu vực trống : ( 1, 5 điểm ) Tế bào 1-1 vị cấu tạo đơn vị (1) thể Tế bào phủ bọc lớp màng sinh chất gồm chức thực (2) tế bào với môi trường xung quanh thể vào màng...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu mới đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8