Đề kiểm tra 1 máu Hình học tập lớp 11 chương 2 có đáp án cụ thể đã được orsini-gotha.com. Com update chi tiết. 

BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 .

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

(A) hai đường thẳng theo lần lượt nằm trên nhì mặt phẳng phân biệt thì chéo cánh nhau.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 2

(B) nhị đgthẳng không tồn tại điểm chung thì chéo cánh nhau

(C) hai đg thẳng chéo cánh nhau thì không tồn tại điểm chung

(D) hai đườngthẳng sáng tỏ không // thì chéo nhau

2: đến tam giác ABC. Trên cạnh AC kéo dài về phía A ta đem một điểm D. Những mệnh đề nào dưới đây sai?

(A) D ∈ (ABC)

(B) A ∈(ABC)

(C) (ABC) = (DBC)

(D) BD ∉ (ABC)

3: cho những giả thiết sau đây. Mang thiết nào tóm lại đườngthẳng a // với mặt phẳng (α) ?

A) a // b với b // (α)

(B) a ∩ (α) = 0

(C) a // b với b ⊂ (α)

(D) a // (β) cùng (α) // (β)

4: mang đến tứ diện ABCD. Hotline M, N thứu tự là trung điểm của các cạnh AD và BC. G là trung tâm tam giác BCD. Lúc ấy, giao điểm của đườngthẳng MG và mặt phẳng(ABC) là: (A) Điểm C

(B) Giao điểm MG với AN

(C) Điểm N

(D) Giao điểm của MG và BC.

5: mang đến hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C’. điện thoại tư vấn I; J theo lần lượt là trọng tâm những tam giác ABC cùng A’B’C’. Thiết diện tạo vị mp (AIJ) với lăng trụ đã mang đến là:


(A) Tam giác cân

(B) Tam giác vuông

(C) Hình thang

(D) Hình bình hành

6: mang lại hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mp(SAD) và (SBC) là đường.thẳng // với đườngthẳng làm sao sau đây?

(A) AC (B) BD (C) AD (D) SC

7: cho tứ diện ABCD. Call G, E theo lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) GE // cùng với CD

(B) GE giảm CD

(C) GE cùng CD chéo nhau

(D) GE giảm AD

8: mang lại hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn AC ∩ BD = I; AB ∩ CD = J; AD ∩ BC = K; Đẳng thức nào sai trong số đẳng thức sau đây?

(A) (SAC) ∩ (SBD) = SI

(B) (SAB) ∩ (SCD) = SJ.


(C) (SAD) ∩ (SBC) = SK

(D) (SAC) ∩ (SAD) =AB.

9: cho tứ diện ABCD. điện thoại tư vấn I, J, K thứu tự là trung điểm của AC, BC và BD. Giao đường của nhì mặt phẳng (ABD) cùng (IJK) là:

(A) KD

(B) KI.

(C) Đường.thẳng qua K và song song cùng với AB

(D) không có.

10: cho hai hình bình hành ABCD và ABEF phía bên trong hai phương diện phẳng phân biệt. Công dụng nào tiếp sau đây đúng?

(A) AD // (BEF)

(B) (AFD) // (BCE)

(C) (ABD) // (EFC)

(D) EC // (ABF).

11: trong số mệnh đề sau; mệnh đề nào đúng?

(A) Hình chiếu // của hai đg thẳng chéo nhau thì // cùng với nhau.

(B) Hình chiếu // của hai đg thẳng cắt nhau rất có thể // cùng với nhau.

(C) Hình chiếu // của hai đgthẳng chéo nhau rất có thể // với nhau.

(D) các mệnh đề bên trên sai.

12: cho tứ diện ABCD cạnh bằng a. Hotline G là trung tâm Δ ABC. Cắt tứ diện vì mp (GCD) thì diện tích s thiết diện là:

B – PHẦN TỰ LUẬN:

Cho hình chóp S. ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành. M, N, p lần lượt là trung điểm những cạnh AB, AD, SC.

(A) tra cứu thiết diện của hình chóp S.ABCD cùng mp (MNP).

Xem thêm: Nhập Văn Bản Bằng Giọng Nói Trên Điện Thoại Samsung, Nhập Dữ Liệu Bằng Giọng Nói

(B) trả sử mp (MNP) giảm SB; SD theo thứ tự tại B1, D1. Chứng minh B1D1 // mp (ABCD).