Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề khám nghiệm 1 máu (45 phút) – Đề số 3 – Chương VIII – chất hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đun rét 10ml ancol etylic (92^circ ) (Dancol = 0,8 g/ml) sinh sống (140^circ C) và H2SO4 đặc làm xúc tác thì khối lượng ete nhận được là:

A.64 gam. B.5,92 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương ancol phenol có đáp án

C.32 gam. D.92 gam.

Câu 2. tách bóc nước hoàn toàn hỗn hợp tất cả hai ancol thu được tất cả hổn hợp hai anken là đồng đẳng tiếp đến nhau và tất cả tỉ khối hơi đối với hiđro bởi 29,8. Bí quyết phân tử của ancol là:

A.C3H7OH cùng C4H9OH.

 B.C2H5OH và C3H7OH.

C.CH3OH cùng C2H5OH.

D.C2H5OH và C4H9OH.

Câu 3. cha ancol X, Y, Z đều bền và gồm phân tử khối khác nhau. Lúc đốt cháy mỗi chất phần lớn sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol là 3 : 4. Bí quyết phân tử của tía ancol là:

(eginarraylA.C_3H_8O;C_4H_8O;C_5H_10O.\B.CH_4O;C_2H_6O;C_3H_8O.\C.C_3H_8O;C_3H_8O_2;C_3H_8O_3.\D.C_2H_6O;C_3H_6O_2;C_2H_6O_3.endarray)

Câu 4. Hợp chất (X) có công thức phân tử C7H8O. Số đồng phân của phenol buổi tối đa là:

A.4. B.3.

C.2. D.1.

Câu 5. vì sao chính tạo nên ancol C4H9OH có khá nhiều đồng phân rộng hiđrocacbon C4H10 là:

A.Do phân tử C4H9OH có tương đối nhiều nguyên tử cacbon hơn.

B.Do trong ancol bao gồm thêm đồng phân về vị trí nhóm chức.

C.Do C4H9OH có khá nhiều dạng mạch cacbon rộng C4H10.

D.Do vào ancol bao gồm nhóm chức –OH

Câu 5. tuyên bố nào sau đây đúng khi nói đến bậc cacbon?

A.Bậc ancol thông qua số nhóm chức –OH bao gồm trong phân tử.

B.Bậc ancol bằng bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.

C.Bậc ancol bởi bậc của cacbon liên kết với team chức –OH.

D.Bậc ancol bằng số cacbon trong phân tử ancol.

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn một ancol 1-1 chức, mạch hở, thu được (n_CO_2 = n_H_2O.) Công thức bao quát của ancol là:

A.CnH2n+1OH B.CnH2n+2O.

C.CnH2nO. D.CnH2nOH

Câu 8. Anken nào sau đây khi chức năng với nước (xúc tác axit) tạo thành thành một ancol duy nhất?

A.CH2=CH-CH2-CH3.

B.CH2=(CH3)2.

C.CH3-CH=CH-CH3.

D.CH2=CH-CH3.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Chia hỗn hợp 2 ancol no solo chức, mạch hở, liên tục trong hàng đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với natri dư được 0,2 mol H2. Phần 2 đun cho nóng với H2SO4 quánh được 7,704 gam tất cả hổn hợp 3 ete. Tham gia phản ứng ete hóa có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ và 40% lượng ancol có cân nặng phân tử lớn. Lập công thức phân tử 2 ancol.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm 3 ancol 1-1 chức thuộc thuộc dãy đồng đẳng thì thu được 4,4 gam CO2 với 2,7 gam H2O.

a)Xác định hàng đồng đẳng của 3 ancol với viết công thức tổng thể của chúng.

b)Tính a.

c)Cho 2,3 gam tất cả hổn hợp X chức năng với natri dư. Tính thể tích H2 bay ra sinh hoạt (27,3^circ C), 1atm.

Câu 11. Hai chất C cùng Y bền, phân tử chứa C, H và O. Khi đốt một lượng bất cứ mỗi chất hầu như thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol (n_CO_2:n_H_2O = 44:27). Xác định công thức phân tử của X và Y.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

C

A

B

Câu

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

D

 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Gọi công thức tương đương của nhì ancol: (C_overline n H_2overline n + 1OH)

Phản ứng xảy ra:

*

Trong mỗi phần: nhỗn đúng theo ancol ( = 2n_H_2 = 2 imes 0,2 = 0,4left( mol ight))

Gọi a, b là số mol của CnH2n+1OH với CmH2m+1OH (m = n + 1)

( Rightarrow a + b = 0,4) (trong từng phần).

+ cách 1.

(left( 28overline n + 18 ight)left( dfrac0,5a + 0,4b2 ight) = 7,704)

(Rightarrow overline n = dfrac12,528 – 1,8a2,8a + 4,48)

Với (0 2H5OH cùng C3H7OH

+ giải pháp 2.

*

Theo đề bài, ta bao gồm phương trình:

(0,25aleft( 28n + 18 ight) = 0,2bleft( 28m + 18 ight) )(,= 7,704)

Thay m = n + 1 và a = 0,4 – b vào phương trình trên, ta được: (n = dfrac5,904 – 4,7b2,8 – 1,4b,left( {0 2H5OH cùng C3H7OH.Câu 10.

a)Xác định dãy đồng đẳng của 3 ancol:

Ta có: (n_CO_2 = dfrac4,444 = 0,1left( mol ight);)

(n_H_2O = dfrac2,718 = 0,15left( mol ight))

Vì A, B cùng C thuộc cùng dãy đồng đẳng nhưng mà khí cháy lại đến (n_CO_2 nH2n+1OH

b)Tính a:

Gọi công thức tương tự của 3 ancol là: (C_overline n H_2overline n + 1OH) gồm (alpha ) mol.

Phản ứng xảy ra:


*

Theo đề bài, ta có: (dfracn_CO_2n_H_2O = dfracalpha overline n alpha left( overline n + 1 ight) = dfrac0,10,15)

( Leftrightarrow 0,15overline n = 0,1overline n + 0,1 )

(Rightarrow overline n = 2)

Suy ra: nO trong hỗn hợp  (x = alpha = n_H_2O – n_CO_2 = 0,15 – 0,1 )(,= 0,05left( mol ight))

Cách 1.

Ta có: (n_O_2)phản ứng ( = 1,5overline n alpha = 1,5.2.0,05 = 0,15left( mol ight))

Áp dụng ĐLBTKL mang đến phản ứng (1) ta có:

(m_X + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O)

( Rightarrow a = m_X = left( m_CO_2 + m_H_2O ight) – m_O_2 )(,= left( 4,4 + 2,7 ight) – 0,15.32 = 2,3left( gam ight))

Cách 2. Nhờ vào công thức tương đương của các thành phần hỗn hợp X:

Gọi công thức tương đương của 3 ancol là: (C_overline n H_2overline n + 1OH).

Xem thêm: Luyện Chữ Mẫu Bài Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 2, Đề Thi Viết Chữ Đẹp Lớp 2 Cấp Huyện

Ta có: (a = m_X = n_X.overline M _X = 0,05left( 14overline n + 18 ight) )(,= 0,05left( 14.2 + 18 ight) = 2,3left( gam ight))


c)Tính (V_H_2):

Vì cả 3 ancol gần như là đơn chức nên:

(n_H_2 = dfrac12)nhỗn hòa hợp ( = dfrac12 imes 0,05 = 0,025left( mol ight))

Mà: (n = dfracpVRT)

(Rightarrow V_H_2 = dfracnRTp )

 (;;;;;;= dfrac0,025 imes 0,082 imes left( 273 + 27,3 ight)1)

(;;;;;;;= 0,616) (lít)

Câu 11.

Gọi công thức tương tự của hai chất X với Y là: CxHyOz

*

Theo đề bài, ta có: (dfrac44alpha x9alpha y = dfrac4427 Leftrightarrow dfracxy = dfrac13)