Đề khám nghiệm 1 huyết Hóa 12 Chương 1 cùng 2 - Đề 6

ĐỀ BÀI

Câu 1: Este metyl axetat bao gồm công thức là

A. CH3COOCH3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương este-lipit

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Câu 2: hóa học X bao gồm CTPT C4H8O2. Khi cho X chức năng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y gồm công thức C3H5O2K. Công thức kết cấu của hóa học X là

A. HCOOC3H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: đến m gam hỗn hợp A bao gồm hai hóa học hữu cơ X , Y (MX y) tác dụng vừa đầy đủ với 150 ml NaOH 1M nấu nóng thu được hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp muối (R1COONa và R2COONa) và ancol R’OH (trong đó R1, R2, R’ là các gốc hidrocacbon, tổng thể cacbon vào R1 cùng R’ bằng số cacbon vào R2). đến ancol thu được chức năng với K dư chiếm được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy trọn vẹn 5,42 gam A vào oxi toàn diện rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng hỗn hợp Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 bao gồm 16 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm đi 3,68 gam. Phương diện khác, đến 10,84 gam A công dụng với lượng KOH toàn diện thu được 10,64 gam hỗn hợp muối. Số chất Y thỏa mãn nhu cầu là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: phát biểu nào dưới đây sai?

A. Este với axit là đồng phân nhóm chức của nhau.

B. Vào công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hoá chất to lỏng thành chất khủng rắn.

C. Sản phẩm của phản bội ứng xà phòng hoá chất to là axit bự và glixerol.

D. ánh sáng sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol bao gồm cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein tất cả công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: hỗn hợp Y bao gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y phản nghịch ứng toàn vẹn với 200 KOH 3M. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y phải dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), thu được x mol CO2 cùng 21,6 gam H2O. Quý hiếm của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam este X (tạo ra từ bỏ axit cùng ancol đều solo chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M nhận được 9,2 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: đến 10,4 gam một các thành phần hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tính năng vừa đầy đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất tất cả phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: hóa học nào sau đây không tất cả trong lipit?

A. Hóa học béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng làm tạo ra 3,64 gam sobitol với hiệu suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để chứng minh trong phân tử của fructozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, tín đồ ta mang đến dung dịch glucozơ phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường.

Câu 13: bố trí theo chiều tăng đột biến về nhiệt độ sôi của các chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 cùng (3) C3H7CH2OH, ta có thứ trường đoản cú :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chât phệ không tan trong nước.

B. Chất to là trieste của glixerol cùng axit cacboxylic solo chức có mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn gồm cùng yếu tắc nguyên tố.

D. Chất mập không chảy trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước tuy nhiên tan những trong dung môi hữu cơ.

Câu 15: phạt biểu nào sau đây là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột nhận được fructozơ cùng glucozơ.

B. Xenlulozơ với tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fuctozơ tất cả nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ chiếm được glucozơ.

Câu 16: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ trong dd axit sunfuric loãng, đun nóng, trung hòa axit sau phản nghịch ứng rồi đến hỗn hợp tác dụng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư vào dd NH3, đun cho nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy hiệu suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, đối kháng chức, mạch hở tất cả công thức phổ biến là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X có tỷ khối khá so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 

*
cân nặng este sẽ phản ứng. Công thức cấu tạo X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo ra từ CH3COOH cùng C2H4(OH)2. Công thức của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: những chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải có nhóm – mang đến nhưng trong thực tiễn để tráng gương hoặc ruột phíc bạn ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có cấu tạo là

A. Mạng không gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: đến 0,1 mol tripanmitin tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Quý giá của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ X, thu được số mol CO2 to hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este đối chọi chức X nhận được 6,72lít CO2 (đkc) và 5,4 gam nước. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: mang lại sơ đồ đưa hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản bội ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Hóa học Y trong sơ trang bị trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: xác định nào sau đó là đúng?

A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là làm phản ứng một chiều.

B. Bội phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm hotline là làm phản ứng este hóa.

C. Phản bội ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là phản nghịch ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân vào một môi trường xung quanh là axit.

Câu 28: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ cùng anđehit propionic hoàn toàn có thể dùng dãy chất nào dưới đây làm thuốc thử?

A. Nước brom với NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 với NaOH.

D. HNO3 với AgNO3/NH3.

Câu 29: những chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có đặc thù hóa học chung nào sau đây?

A. Đun lạnh với AgNO3 trong dung dịch NH­3 cho kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong dung dịch axit..

C. Hoà rã CuO mang đến dung dịch màu xanh lam.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 1 Violet, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Vật Lý 9 Chương 1 Violet

D. Hoà rã Cu(OH)2 cho dung dịch greed color lam.

Câu 30: đến 18 gam fructozơ chức năng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối cơ học thu được sau làm phản ứng hoàn toàn là