Đề chất vấn 1 huyết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,4 M được hỗn hợp A, độ đậm đặc ion OH− trong dung dịch A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 11 chương 1 có đáp án

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: hỗn hợp muối nào dưới đây có môi trường bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy những chất nào gần như gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: chọn phát biểu đúng trong các các phạt biểu tiếp sau đây ?

A. quý hiếm pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd bao gồm pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd có pH Câu 5: dung dịch nước của chất A có tác dụng quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch nước của muối bột B làm cho quỳ hóa đỏ. Trộn lẫn hai hỗn hợp trên vào nhau thì mở ra kết tủa. A với B là:

*

Câu 6: hỗn hợp nào làm quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản nghịch ứng hội đàm ion vào dd các chất điện li xẩy ra khi :

A. Chất làm phản ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm sinh sản màu

C. Chất bội phản ứng là những chất dễ dàng tan

D. Sản phẩm chế tạo thành có chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc hóa học điện li yếu

Câu 8: hàng gồm những chất điện li mạnh là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: đến phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B lần lượt là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- cùng x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về độ đậm đặc mol ion sau đấy là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào dung dịch của một bazơ, sự thay đổi nào bên dưới đây có thể xảy ra so với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng trường đoản cú 7 lên 11

C. Giảm tự 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ từ một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch gồm HCl và H­­2SO4 với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được hỗn hợp X có pH=2. Để trung hòa dung dịch X buộc phải V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,1165 gam kết tủa. độ đậm đặc của HCl với H2SO4 theo lần lượt là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được dung dịch Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: mang lại dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số chất trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong số các hóa học sau hóa học nào là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối hạt dẫn được điện là do trong dung dịch của chúng tất cả các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Câu 19: hàng gồm những ion (không nói tới sự phân li của nước) thuộc tồn tại trong một dung dịch là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: dung dịch nào dẫn điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang lại dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo nên thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn năng lượng điện được là do:

A. trong phân tử đều phải có nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử phần lớn chứa nơi bắt đầu axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra các ion

Câu 23: gồm mấy muối axit trong các các muối sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào tiếp sau đây đều phản ứng được với hỗn hợp NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: dung dịch nào tiếp sau đây có độ đậm đặc ion H+ tối đa ?

A. coffe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. PH của dung dịch Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường axit gồm pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ rộng 7

C. bằng 7

D. lớn hơn 8

Câu 28: Trường đúng theo nào tiếp sau đây không dẫn điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF vào nước

C. NaOH rét chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào tiếp sau đây đúng?

A. Mọi chất điện li những là axit.

B. Mọi axit hầu hết là chất điện li mạnh.

Xem thêm: #1 Soạn Bài Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự, Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

C. Mọi axit to gan đều là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit các là hóa học điện li

Câu 30: những ion nào sau đây không thuộc tồn tại trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết cân nặng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: sỹ tử không áp dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A