Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi cùng file nghe), Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 là tài liệu tham khảo nhằm mục tiêu giúp những em học sinh ôn tập


Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 bao gồm bảng ma trận đề thi theo Thông bốn 22 với đáp án cụ thể đi kèm là tư liệu tham khảo nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kỹ năng của môn giờ đồng hồ Anh. Hy vọng với tư liệu này sẽ giúp đỡ các em học tập sinh hoàn toàn có thể tự ôn tập để sẵn sàng thật tốt cho các kỳ thi giờ Anh trong thời hạn và vẫn là tài liệu xem thêm cho bài toán ra đề thi của những thầy cô giáo. Sau đây, mời quý thầy giáo viên và những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới hoc ki 1


Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3

THE FIRST TERM TEST

ENGLISH: 3

Time: 40 minutes

MARK

COMMENTS

Full name……………………………………..………………………………………………..…… Class 3……

PART I. LISTENING (5pts)

Listen and circle (1pt)

1. Girl: May I __________, Miss Hien?

Miss Hien: No, you can’t.

a. Sit down b. Go out c. Come in

2. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in

3. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning

4. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. Don’t talk b. Come here c. Goodbye

5. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. Go out b. Come here c. Come in

4. Listen và complete (1pt)

1. I’m eight years old.

2. Is ………your friend?

3. These are my ………

4. My pen is………

5. The school ………..is large.

PART II. READING and WRITING (4pts)

6. Look & read. Put a tick ( √ ) or cross (X ) in the box. (1pt)

7: Look & read. Write Yes or No. (1pt)

8: Look at the pictures. Write the words. (1pt)

9: Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt)

School things pens Those notebook

There are some (1)…………………… on my desk. This is my school bag. It is yellow. That is my (2)…………….. It’s blue. These are my (3)…………… They are black. (4)……………. Are my pencils. They are orange. What màu sắc are your pencils?

**** The kết thúc ****

PART III. SPEAKING (2pt)

1. Interview.

Ask about personal information (name, age, break time activities, ability)

2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those?

What color is it? What color are they?

3. Describing the picture.

Answer Key:

Q

Answer

point

total

1

1-b 2-a 3-c 5-c

0,25/ each

1 pt

2

1- b 2- a 3- b 4-c

0,25/ each

1 pt

3

1-c 2-d 3-a 4-b

0,25/ each

1 pt

4

1. That 2. Books 3. Blue 4. Playground

0,25/ each

1 pt

5

1. X 2.V 3. V 4. X

0,25/ each

1 pt

6

1. No 2. Yes 3. No 4. No

0,25/ each

1 pt

7

1. Ruler 2. Football 3. Library 4. Small

0,25/ each

1 pt

8

1. School things 2. Notebook 3. Pens 4. Those

0,25/ each

1 pt

9,10

Speaking test

0,25/ each

2 pts

Transcript

1. Listen & circle: (1pt)

Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien!

2. Miss Hien: sit down, please!

Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.

3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: goodbye class.

4. Mai: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can

2. Listen and tick: (1pt)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.

3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen & number. (1pt)

1. How old are you, Peter?

I’m seven years old.

2. What’s your name?

My name’s Mary.

3. How do you spell Mary?

That’s M-A-R-Y

4. Who’s that?

It’s my friend, Linda.

5. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank yoy. & you?

I’m fine. Thanks

4. Listen và complete. (1pt)

1. Is that your friend?

2. These are my books

3. My pen is blue

4. The school playground is large.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIÊNG ANH LỚP 3

HỌC KỲ 1

Kỹ năng

Nhiệm vụ tiến công giá/ kỹ năng và kiến thức cần đánh giá

Mức/ điểm

Tổng số câu , số điểm, tỉ lệ %

M1

M2

M3

M4

Listening

5pts =50%

1. Listen and circle

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen & tick

0,25đ

(1câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen và number

(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen và complete

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading

1,5pts = 15%

5. Read & tick (v) or (x)

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

6. Read & write Yes/No

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Writing

1,5pts = 15%

7. Look & write the words in order.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking

2pt = 20%

-Respond the questions of teacher.

Xem thêm: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm Và Công Thức Tính Điện Trở Của Dây Dẫn

(4 câu)

8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by answering questions of teacher.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

Tổng số câu

40 câu


*
Thủ tục đăng ký chuyển đổi vốn điều lệ của khách hàng cổ phần
*
Kế hoạch giáo dục và đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Bộ đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2016 – 2017 gồm đáp án