Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối b năm 2010

Câu 1: Cho hàm số y = 

*
. 1. Khảo sát điều tra sự đổi mới thiên cùng vẽ thiết bị thị (C) của hàm số đã cho 2. Tra cứu m để đường thẳng y = -2x + m giảm đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao để cho tam giác OAB có diện tích s bằng √3 (O là nơi bắt đầu tọa độ)


Câu 3: Giải phương trình:

*
 - 
*
 + 3x2 – 14x – 8 = 0 (x ∈ 
*
)


Câu 4: Tính tích phân: I = 

*
*
dx


Câu 6: Cho các số thực ko âm a, b, c thỏa mãn: a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức: M = 3(a2b2 + b2c2 + c2a2) + 3(ab + bc + ca) + 2

*
Xem thêm: Bài Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Tình Huống

Câu 8: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho những điểm A(1 ; 0 ; 0), B(0 ; b ; 0), C(0 ; 0 ; c), trong số ấy b , c dương và mặt phẳng (P): y - z + 1 = 0. Xác định b cùng c, biết khía cạnh phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O cho mặt phẳng (ABC) bằng 

*


Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2 ; √3) và elip (E): 

*
 + 
*
 = 1. Hotline F1 cùng F2 là các tiêu điểm của (E) (F1có hoành độ âm); M là giao điểm có tung độ dương của mặt đường thẳng AF1 với (E); N là vấn đề đối xứng của F2 qua M. Viết phương trình con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ANF2.