Trongcác đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 3năm nay, những em sẽ được ôn luyện tương đối nhiều mẫu câu với từ vựng không giống nhau. Quý cha mẹ hoặc cô giáo đang có nhu cầu các mẫu đề thi giờ Anh để luyện cho học viên giỏi rất có thể tham khảo nhằm dạy cho những bé.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3


Các đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 3 gồm đến hơn 100 thắc mắc khác nhau, bao gồm: thêm chữ cái, tìm kiếm từ vựng tương ứng, nối từ, viết lại câu đến hoàn chỉnh... Với năng lực của các bé bỏng học sinh tốt tiếng Anh lớp 3 thì nên làm kiểm tra trong vòng 40-45 phút bởi đó là dạng đề thi học sinh giỏi đơn giản nhất, giúp nhỏ nhắn ôn tập và củng ráng những kỹ năng đã học tập từ sách giáo khoa học sách giờ Anh nâng cao.

Các đề thi học tập sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Các đề thi học tập sinh tốt tiếng Anh lớp 3 gồm 2 cỗ đề dẫu vậy được sắp xếp trật tự thắc mắc từ 1 đến 144. Sau thời điểm làm xong, thầy cô và bố mẹ nên đối chiếu, giúp các bé nhỏ tìm những kỹ năng và kiến thức còn hổng nhằm từ kia các bé có thể tập luyện thêm. Hình hình ảnh sinh hễ và lôi kéo sẽ hấp dẫn trực quan tiền của bé khi ôn luyện đề thi tiếng Anh tận nơi hoặc tại lớp.

Dưới đấy là các đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 3:

Đề thi số 1

I. Chọn câu vấn đáp đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. And D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ....re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. ...the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi.....name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to lớn meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… lớn …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. Và you C. Và D. Bye

II. Thêm vần âm để tạo thành từ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en khổng lồ me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice to meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

64. Nice lớn me _ t you.

Đề thi số 2

III. Nối cặp từ tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Open 8. Mèo 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Tạm biệt e. Bảng

f. Số chín g. Cục tẩy h. Xin kính chào i. Bé bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 mang đến 84:

*

*

Phần 3: Câu 85-94

1. Plane 2. Kite 3. Numbers 4. Computer 5. Balloon

6. Pencil 7. Board 8. Guitar 9. Five 10. Book

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Phần 4: Câu 95-104

*

Phần 5: Câu 105-114

1. Desk 2. Pencil 3. Tree 4. Look 5. Sing

6. Yellow 7. Stand 8. Pencil 9. Xanh 10. Alligator

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Xem thêm: 3 Cách Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel 2022, Thay Đổi Kiểu Chữ Hoa/Thường

Phần 6 : Câu 115- 126

*

IV. Chuẩn bị xếp các từ để sinh sản thành câu đúng: ( 18 câu )

127. & Tim. / Jane / is / This /

---------------------------------------------------------

128. Is / This / doll. / a /

---------------------------------------------------------

1299. Are / the school gate. / at / Peter and Mary /

---------------------------------------------------------

130. Is / my / teddy bear. / This /

---------------------------------------------------------

131. Am / hungry now. / I

---------------------------------------------------------

132. Chair / It / is / a /

---------------------------------------------------------

133. Is / my / This / book./

---------------------------------------------------------

134. Your / name ? / What’s /

---------------------------------------------------------

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

---------------------------------------------------------

136.Some / Peter / wants / food. /

---------------------------------------------------------

137 . My / cats. / brother / doesn’t like /

---------------------------------------------------------

138 .tomorrow! / See / you /

---------------------------------------------------------

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / to lớn /

---------------------------------------------------------

140. English / Let’s / learn /

---------------------------------------------------------

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

---------------------------------------------------------

142. Good / , teacher. / morning /

---------------------------------------------------------

143. Come / khổng lồ / please. / class, /

---------------------------------------------------------

144. Song. / Sing / a /

---------------------------------------------------------

Để bé xíu học thật tốt tiếng Anh khi đi thi học viên giỏi, bố mẹ có thể tham khảo những bộ đề thi học tập sinh giỏi khác trên orsini-gotha.com. Trên đây, có rất nhiều mẫu đề thi luyện học tập sinh giỏi của những lớp tè học cùng những bài xích tập ôn luyện để bé thực sự bao gồm trải nghiệm học tiếng Anh trẻ em công dụng và hào hứng nhất.