Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao hàm 6 đề thi, có kèm theo cả câu trả lời để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán lớp 3 học kì 2

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi tất cả kèm theo cả ma trận và đáp án tìm hiểu thêm để học sinh ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất dứt HK2. Đề được thiết kế cân xứng với chương trình môn toán cho học viên lớp 3, phù hợp với năng lượng của học viên tiểu học. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ tất cả nhớ không liên tiếp và không thật hai lần trong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân chia số gồm đến năm chữ số cùng với 9 cho) số gồm một chữ số. Làm quen cùng với số La Mã và bảng những thống kê số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, chào bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải câu hỏi bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số béo nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tức thì sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 tháng 5 năm năm nhâm thìn là lắp thêm sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. đồ vật tư

B. Thiết bị năm

C. Sản phẩm công nghệ sáu

D. Sản phẩm bảy

Câu 4: Một hình trụ có chổ chính giữa I có nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình trụ là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD bao gồm chu vi là 40 cm. Tìm kiếm cạnh hình vuông vắn đó.

A. Trăng tròn cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Từ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các chống học các được gắn số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 10 phòng học thêm 40 dòng quạt trần. Hỏi gồm 32 cái quạt trần trên nhà thì đính được mấy phòng học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Người ta cắt lấy ra một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng tấm bìa. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính dài gấp rất nhiều lần bán kính

Câu 4: hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: hiệu quả của phép phân tách 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy chuẩn bị xếp các số:

a. Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn.

b. Theo thiết bị tự từ béo đến bé.

Câu 3: tất cả 30 học sinh được xếp thành 5 hàng những nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính quý giá biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng bao gồm số học sinh là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: hôm nay là đồ vật năm. Hỏi 100 ngày sau là trang bị mấy trong tuần?

A. Trang bị tư. B. Sản phẩm công nghệ sáu.

C. Vật dụng năm. D. Vật dụng bẩy.

Câu 4: diện tích s một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý giá của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: có 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi bao gồm 40068 loại bánh cùng các loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: tra cứu x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: từng phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 dòng bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay tắp lự sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 phát âm là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm tía tư

B. Mười bảy nghìn tía trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín tía tư

D. Mười bảy ngàn chín trăm ba mươi tư

Câu 3. quý giá của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kém 5 phút cho 6 tiếng 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. search x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng khi vội vàng số đó lên 4 lần rồi bớt 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm kiếm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 nhỏ thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

6. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số lập tức sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số béo nhất trong số số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. Trăng tròn cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:


Số tương thích cần điền vào chỗ chấm để 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tra cứu x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé xíu là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân cần sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, đội này đã sửa được quãng đường. Hỏi nhóm công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8m, Chiều dài hơn nữa chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kg gạo, túi sản phẩm hai đựng được vội 3 lần túi thứ nhất. Hỏi cả nhị túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ sản phẩm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn cần sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi đồ vật hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi thứ hai đựng được vội 3 lần túi đồ vật nhất, buộc phải cả nhị túi đựng được số gạo gấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thứ nhất.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu trả lời đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số khủng nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là sản phẩm công nghệ sáu. Ngày 4 mon 5 là máy mấy?

A. Thiết bị tư

B. Thứ năm

C. Sản phẩm bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. 20 cm² D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính quý hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Star - Viết Lại Câu

Câu 7: (1,0 điểm). Kiếm tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một bạn đi xe hơi trong 2 tiếng đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ fan đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.