Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (101.05 KB, 11 trang )


ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 3

NĂM 2020 - 2021

MƠN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN

A. Ngôn từ Đề thi bình chọn tiếng Anh lớp 3 thân kì 1

I. Odd one out

1. A. My B. Her C. He D. His2. A. Hello B. How C. What D. Who3. A. Nine B. Fine C. Six D. Eight4. A. Are B. Am C. You D. Is

5. A. Bye B. Hello C. Goodbye D. Good night6. A. Boy B. Girl C. Teacher D. School7. A. How B. Is C. What D. How old8. A. Hello B. Bye C. Hi D. Good morning9. A. I B. She C. They D. His

10. A. Tony B. Linda C. Mary D. Friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________A. Is


(2)

2. Are they your friends? – Yes, they ______A. Are

B. Aren"tC. Am
D. Is

3. How vì you spell________name? – C-U-O-N-GA. You

B. TheyC. YourD. He

4. Pleased to ___________you.A. It

B. OldC. MeetD. This

5. How old are you? – I"m ________ years old.A. Fine


(3)

D. Nice

6. Tony & Linda are my ___________A. Friend

B. NameC. TheseD. Friends

7. She _________________ my friend.A. Am

B. IsC. AreD. It

8. ___________________________? – It"s Nga.A. Who are they?

B. How are you?C. Who"s that?D. How old are you?

9. Peter và Quan are my _________________.A. Friend


(4)

C. Best friendD. Name

10. That ______________is Linda.A. Boy

B. BoysC. GirlD. Girls

III. Read & complete.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 giữa học kì 1

Thanks - Who - name"s - this - name - you - friendNam : Hello, Mai.


Mai : Hi, Nam. How are .1...?Nam : I"m fine, ..2...And you?Mai : I"m fine, too. Thank you.Nam : ..3... Is Tony.

Mai : Hi, Tony. How do you spell your ..4...?Tony : T-O-N-Y.

Mai: .5..."s that?

Tony : It"s my 6... Her .7... Linda.


(5)

1. Spell / how/ his/ name/ vị /you?

...2. That/ my / is / teacher.

...3. Your/ is/ friend / Nam?

...4. Name/ what/ is / her /?

...5. Your/ are / they / friends?

...6. Best / my / friend / Quynh / is.

...
7. Is / this/ friend/ Mary / my.

...8. Too/ Hoa/ are/ my/ and/ quan liêu /friends /.

...9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.


(6)

...

V. Read & match.

1. Who’s that? A. She’s nine years old.

2. How old are you? B. Hello, Hoa. Nice to meet you.3. Is that Mary? C. His full name is Nguyen Van Nam.4. Who are they? D. He is thirteen years old.

5. Is that your friend? E. It’s Tony.

6. Are Peter and Mary your friend? F. They are my friends.7. Hello, I am Linda. G. Hi, Linda. I am Nam.8. How old is phái nam ? H. I am nineteen years old.9. What’s his full name? I. No, they aren’t.

10. Mai, this is my friend Hoa. K. Yes, it is. He’s my friend.11. How old is Mary? L. No, it isn’t.

12. What’s your name? M. I am very well.13. Goodbye, class. N. My name’s Hoa.
14. How bởi you spell your name? O. Goodbye, Miss Hoa.15. How are you ? phường T-O-NY

VI. Make the questions:


(7)

...?2. I am not well.

...?3. His name"s Peter.

...?4. It"s my friend Quan.

...?5. She is seventeen years old.

...?6. Her name"s Nga.

...?7. No, they aren"t. They aren"t my friends.

...?8. No, it isn"t. It"s Linda.

...?9. My nickname is Ken. "

...?
10. Quan is seven years old.


(8)

VII. Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I"m eight years old. I"m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Traiprimary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter andLinda. Peter is seven and Linda is nine. They"re my friend too.

A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)

0. He is Nam.

1. Nam is eight years old.2. His best friend is Linda.3. Linda is ten years old.4. Peter is nine years old.

5. Peter & Linda are Nam"s friend.

B. ANSWER THE QUESTIONS:

1. How old is Nam?

...2. What class is nam in?

...3. How old is Mai?


(9)

...
5. How old is Linda?

...

B. Đáp án Đề khám nghiệm tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3

I. Odd one out

1 - C. He; 2 - A. Hello; 3 - B. Fine; 4 - C. You; 5 - B. Hello; 6 - D. School; 7 - B. Is; 8 - B. Bye; 9 - D. His; 10 - D. Friends; II. Choose the correct answer

1 - C. Isn"t; 2 - A. Are; 3 - C. Your; 4 - C. Meet; 5 - B. Nine;

6 - D. Friends; 7 - B. Is; 8 - C. Who"s that?; 9 - B. Friends; 10 - C. Girl;III. Read & complete.

1 - you; 2 - thanks; 3 - This; 4 - name;5 - Who; 6 - friend; 7 - name"s;

IV. Reorder the words.1 - How vày you spell his name?2 - That is my teacher.


(10)

6 - Quynh is my best friend.7 - This is my friend, Mary.

8 - Hoa và Quan are my friends, too.

9- I am a pupil at Nguyen Du primary school.
10 - She is in class 5A.

V. Read và match.1 - E; 2 - H; 3 - L; 4 - F; 5 - K;6 - I; 7 - G; 8 - D; 9 - C; 10 - B;11 - A; 12 - N; 13 - O; 14 - P; 15 - M;VI. Make the questions:

1 - What is your name?2 - How are you?3 - What is his name?4 - Who is this?5 - How old is she?6 - What is her name?7 - Are they your friends?8 - It is Mary?


(11)

10 - How old is Quan?

VII. Read và do the tasks.A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)1 - T; 2 - F: 3 - F; 4 - F; 5 - T;

B. ANSWER THE QUESTIONS:1 - He is eight years old.

2 - He is in class 3A3 - She is eights years old.4 - Yes, they are.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Tự Sự, (Chi Tiết)


5 - She is nine years old.

Mời các bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh 3 không giống như:

Giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cả năm: - 3


Tài liệu liên quan


*
tư liệu Luyện thi đại học tổng hòa hợp môn đồ gia dụng lý (có đáp án) docx 6 598 1
*
đề thi học kỳ 2 môn lý 7 có đáp án ma trân 2 803 6
*
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý có đáp án 3 949 8
*
3 đề THI THỬ đh KHỐI c môn LỊCH sử gồm đáp án 2010 17 420 0
*
Tổng hợp các đề thi học tập sinh xuất sắc môn toán 7 bao gồm đáp án 79 858 2
*
Đề thi học sinh tốt lớp 11 thpt tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn lịch sử vẻ vang - có đáp án 4 666 1
*
Đề thi học tập sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông tỉnh tỉnh bến tre năm học tập 2009 - 2010 môn vật dụng lý - có đáp án 7 450 1
*
Đề thi học sinh xuất sắc lớp 12 trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa năm học tập 2010 - 2011 môn đồ vật lý (Có đáp án) 6 724 2
*
Đề thi học sinh tốt Văn hóa lớp 12 tỉnh giấc Bắc Giang năm học tập 2012 - 2013 môn trang bị lý - bao gồm đáp án 9 651 0
*
Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên thức giấc Đồng Tháp năm học 2012 - 2013 môn Địa lý - gồm đáp án 3 660 2
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(13.65 KB - 11 trang) - mua Đề thi thân học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 - Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×